Logowanie

DZ. URZ. 2012.1168

Tytuł:

uchwała nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska Rumi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1168
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1168

UCHWAŁA NR XX/273/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. § 1 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 112.594.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 104.619.336 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 7.975.225 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 117.243.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: 1) Wydatki bieżące w wysokości 99.533.045 zł, 2) Wydatki majątkowe w wysokości 17.710.291 zł.? 3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie załącznikiem nr 3.? 2. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 4.648.775 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu oraz wolnych środków. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.532.700 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.883.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.? 3. § 3 ust. 2 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rumia, zgodnie z załącznikiem nr 7. 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.? 4. § 4 ust. 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ?3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 47.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 47.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.?


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1168 ?

5. § 5 ust. 2 i 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ? 2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 13.? 6. § 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 3.958.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł, 2) rezerwy celowe w wysokości 3.838.694 zł.? 7. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 14. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 16. Załącznik nr 16 do uchwały Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Tadeusz Piątkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 1 - Dochody

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 2 - Wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 3 - Wydatki ze środków UE

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 4 - Przychody-rozchody

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 5 - Dochody BP związane z realizacja zadan gminie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 6 - Dochody i wydatki na podst. umow miedzy jst

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 7 - Ochrona środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 8 - Dotacje podmiotowe

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 9 - Dotacje celowe

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. Zał. 10 - Wykaz rezerw

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 1168 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 26 ? Poz. 1168 ?

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012 r. UZASADNIENIE

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 27 ? Poz. 1168 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.165.3374

  uchwała nr LXXXVIII/553/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla fragmentu znajdującego się w rejonie ulic Lubelskiej, Poznańskiej i Marynarskiej.

 • DZ. URZ. 2011.65.1444

  uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

 • DZ. URZ. 2012.287

  uchwała nr XVII/250/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Rumi

 • DZ. URZ. 2010.121.2349

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Rumi; Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 2010r. do POROZUMIENIA o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze miasta Rumi podpisanego w dniu 2 stycznia 2004r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni - dr Wojciechem Szczurkiem a Burmistrzem Miasta Rumi - Elżbietą Rogala - Kończak

 • DZ. URZ. 2011.117.2387

  uchwała nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/31/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2011 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1167

  aneks nr 7 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie wykonania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skórczu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego.

 • DZ. URZ. 2012.1166

  uchwała nr XIII/101/2012 Rady Powiatu Puckiego z dnia 28 lutego 2012r. W sprawie: zmian w uchwale nr XII/91/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1165

  uchwała nr XIII/110/2012 Rady Powiatu Puckiego z dnia 28 lutego 2012r. W sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1164

  porozumienie nr OB.0310.2.2012 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 2 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy: Gminą Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, reprezentowaną przez Wójta Gminy Barbarę Kamińską, a Gminą Pszczółki z siedzibą w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, reprezentowaną przez Wójta Gminy Hannę Brejwo, w sprawie powierzenia w 2012 r. Gminie Suchy Dąb realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób uposledzonych umysłowo i osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 • DZ. URZ. 2012.1163

  porozumienie nr OB.0310.1.2012 Wójta Gminy Cedry Wielkie; Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2011r. zawarte pomiędzy: Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, ul. Krasickiego 16, reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Golińskiego, a Gminą Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, reprezentowaną przez Wójta Gminy Barbarę Kamińską, w sprawie powierzenia Gminie Suchy Dąb realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.