Logowanie

DZ. URZ. 2012.1169

Tytuł:

uchwała nr XX/278/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska Rumi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1169
Hasła:dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1169

UCHWAŁA NR XX/278/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku Na podstawie art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze. zmianami) oraz 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Rumi uchwała, co następuje: § 1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr VII/74/2011 roku Rady Miejskiej Rumi z 31 marca 2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wnioski o dotację rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.?? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Tadeusz Piątkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.58.1304

  uchwała nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku

 • DZ. URZ. 2011.138.1554

  uchwała nr IX/178/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5856

  uchwała nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobów rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4547

  uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3132

  uchwała nr XX/119/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest na terenie GMINY ŁOBŻENICA ? .

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1167

  aneks nr 7 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie wykonania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skórczu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego.

 • DZ. URZ. 2012.1166

  uchwała nr XIII/101/2012 Rady Powiatu Puckiego z dnia 28 lutego 2012r. W sprawie: zmian w uchwale nr XII/91/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1165

  uchwała nr XIII/110/2012 Rady Powiatu Puckiego z dnia 28 lutego 2012r. W sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1164

  porozumienie nr OB.0310.2.2012 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 2 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy: Gminą Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, reprezentowaną przez Wójta Gminy Barbarę Kamińską, a Gminą Pszczółki z siedzibą w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, reprezentowaną przez Wójta Gminy Hannę Brejwo, w sprawie powierzenia w 2012 r. Gminie Suchy Dąb realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób uposledzonych umysłowo i osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.