Logowanie

DZ. URZ. 2012.1173

Tytuł:

uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Tczew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1173
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1173

UCHWAŁA NR XV/82/2012 RADY GMINY TCZEW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23,poz.220;Nr 62, poz.558;Nr 113,poz.984;Nr153,poz.1271;Nr 214,poz.1806; z 2003r.Dz.U. Nr 80,poz.717;Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055; Nr 116,poz.1203; z 2005r.Nr 172,poz.1441;Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17,poz.128;Nr 181,poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218;z 2008r. Nr 180,poz.1111;Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz.887; Nr 217, poz. 1281 ) Rada Gminy Tczew , po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego uchwala , co następuje: § 1. W Uchwale Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tczew na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 2 wydatki w kwocie 36.008.612 zastępuje się kwotą 39.298.963 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 28.624.492 zastępuje się kwotą 28.882.843 b) wydatki majątkowe w kwocie 7.384.120 zastępuje się kwotą 10.416.120 w tym: wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie 7.134.120 zastępuje się kwotą 10.166.120 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 3.880.773 zastępuje się kwotą 3.907.773 2. § 3 brzmienie : "Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.530.351 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 600.000 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.930.351 zł. 3. § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.890.351 zł oraz rozchody w wysokości 1.360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Jonaczyk


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1173

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 7 marca 2012 r.

Dział

Rozd ział

§

Plan Wydatk i bieżące

Z tego Wydatki z tego: majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne dotacj świadcze e na nia na zadani rzecz a osób bieżąc fizyczny e ch; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednoste k budżeto wych,

z tego:

wypłaty z tytułu obsług poręczeń a i gwaran długu cji

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Nazwa wynagrodz enia i składki od nich naliczane 5 przed zmianą zmniejs zenie 4 360 320,00 0,00 6 7 8 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 204 500,00 0,00 10 0,00 0,00 11 0,00 0,00 12 0,00 0,00 13 0,00 0,00 14 0,00 0,00 15 4 155 82 0,00 0,00 16 4 155 820, 00 0,00 17 3 166 820,00 0,00 18 0 0

1 10

2

3 Rolnictwo i łowiectwo

4

204 500 204 500, ,00 00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 1173

zwiększ enie po zmianac h 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 700 Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 7000 Gospodarka gruntami 5 i nieruchomościami przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4260 Zakup energii przed

1 010 000,00 5 370 320,00 4 321 320,00 0,00 1 010 000,00 5 331 320,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 204 500,00 165 500,00 0,00 0,00 165 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 010 00 0,00 5 165 82 0,00 4 155 82 0,00 0,00 1 010 00 0,00 5 165 82 0,00

1 010 000, 00 5 165 820, 00 4 155 820, 00 0,00 1 010 000, 00 5 165 820, 00

0,00 3 166 820,00 3 166 820,00 0,00 0,00 3 166 820,00

0 0 0 0 0 0

204 500 204 500, ,00 00 165 500 165 500, ,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 500 165 500, ,00 00

674 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674 000, 674 000,00 00 0,00 1 010 00 0,00 1 684 00 0,00 70 000,0 0 0,00 0,00 70 000,0 0 70 000,0 0 0,00 0,00 70 000,0 0 0,00 0,00 1 010 000, 00 1 684 000, 00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

0,00

0

0,00 1 010 000,00 1 684 000,00 313 600,00 0,00 27 100,00 340 700,00 313 600,00 0,00 27 100,00 340 700,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 242 600,00 0,00 27 100,00 269 700,00 242 600,00 0,00 27 100,00 269 700,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 600 243 600, ,00 00 0,00 0,00

27 100, 27 100,0 00 0 270 700 270 700, ,00 00 243 600 243 600, ,00 00 0,00 0,00

27 100, 27 100,0 00 0 270 700 270 700, ,00 00 36 000, 36 000,0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 1173

zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 750 Administracja publiczna przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 7502 Urzędy gmin (miast i miast na 3 prawach powiatu) przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po 0,00 15 000,00 51 000,00 30 000,00 0,00 12 100,00 42 100,00 4 210 943,00 0,00 61 000,00 4 271 943,00 3 566 943,00 0,00 61 000,00 3 627 943,00

00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 855 348, 00 0,00 37 000,00 2 892 348, 00 2 767 600, 00 0,00 37 000,00 2 804 600, 00 0,00 15 000,00 51 000,00 30 000,00 0,00 12 100,00 42 100,00 961 095,00 0,00 24 000,00 985 095,00 754 043,00 0,00 24 000,00 778 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,0 0 0,00 0,00 39 600,0 0 39 600,0 0 0,00 0,00 39 600,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,00 0,00 0,00 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000, 15 000,0 00 0 51 000, 51 000,0 00 0 30 000, 30 000,0 00 0 0,00 0,00

12 100, 12 100,0 00 0 42 100, 42 100,0 00 0 4 171 3 3 816 44 43,00 3,00 0,00 0,00

5 000, 349 900, 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 000, 61 000,0 00 0 4 232 3 3 877 44 43,00 3,00 3 527 3 3 521 64 43,00 3,00 0,00 0,00

5 000, 349 900, 00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 5 700,00

61 000, 61 000,0 00 0 3 588 3 3 582 64 43,00 3,00

356 000,00 0,00 37 000,00 393 000,00

356 000 356 000, 356 000,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 37 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

37 000, 37 000,0 00 0

393 000 393 000, 393 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 1173


zmianac h 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h Rozd ział 198 000,00 0,00 24 000,00 222 000,00

,00

00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 24 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

198 000 198 000, ,00 00 0,00 0,00

24 000, 24 000,0 00 0 222 000 222 000, ,00 00

Dział

§

Plan Wydatk i bieżące

Z tego Wydatki z tego: majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne dotacj świadcze e na nia na zadani rzecz a osób bieżąc fizyczny e ch; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednoste k budżeto wych,

z tego:

wypłaty z tytułu obsług poręczeń a i gwaran długu cji

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Nazwa wynagrodz enia i składki od nich naliczane 5 przed 1 279 800,00 6 7 8 15 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 345 300,00 10 0,00 11 25 000,0 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 16 17 459 900,00 18 0 893 700, 893 700,00

1 754

2

3

4

Bezpieczeństwo publiczne

386 100 361 100,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 1173

i ochrona przeciwpożarowa

zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h -6 000,00 6 000,00 1 279 800,00 1 263 500,00 -6 000,00 6 000,00 1 263 500,00 60 000,00 0,00 6 000,00 66 000,00

,00 0,00

00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 15 800,00 0,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 351 300,00 329 000,00 0,00 6 000,00 335 000,00 60 000,00 0,00 6 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 25 000,0 0 25 000,0 0 0,00 0,00 25 000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00 6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 459 900,00 459 900,00 0,00 0,00 459 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000,0 6 000,00 0 392 100 367 100, ,00 00 369 800 344 800, ,00 00 0,00 0,00

887 700, 887 700,00 00 893 700, 893 700,00 00 6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00

7541 Ochotnicze straże pożarne 2

przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h

6 000,0 6 000,00 0 375 800 350 800, ,00 00 60 000, 60 000,0 00 0 0,00 0,00

887 700, 887 700,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h

6 000,0 6 000,00 0 66 000, 66 000,0 00 0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h

430 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430 000, 430 000,00 00 6 000,00 0,00

0,00

0

-6 000,00 0,00 424 000,00 13 179 406,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13 137 406,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12 503 0 06,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

424 000, 424 000,00 00 42 000,0 0 0,00 42 000,00 0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą zmniejs zenie

9 373 400, 3 129 606,00 195 00 439 400, 00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 1173

zwiększ enie

2 144 480,00

144 480 144 480, 144 480,00 ,00 00 13 281 886,00 12 647 4 86,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000 00 0,00 2 042 00 0,00 0,00 0,00 2 000 00 0,00 2 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000 000, 00 2 042 000, 00 0,00 0,00 2 000 000, 00 2 000 000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

po zmianac 15 323 886,00 h 8010 Szkoły podstawowe 1 przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 8010 Oddziały przedszkolne 3 w szkołach podstawowych przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 6 252 225,00 0,00 2 075 630,00 8 327 855,00

9 517 880, 3 129 606,00 195 00 439 400, 00 0,00 00 4 853 650, 1 150 675,00 00 0,00 75 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 900, 00 0,00 0,00 247 900, 00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 252 2 6 004 32 25,00 5,00 0,00 0,00

75 630, 75 630,0 00 0 6 327 8 6 079 95 55,00 5,00

4 929 280, 1 150 675,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 150,00 0,00 75 630,00 716 780,00

641 150 641 150, 641 150,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 75 630,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

75 630, 75 630,0 00 0

716 780 716 780, 716 780,00 ,00 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 906 420,00 0,00 11 940,00 918 360,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 102 720,00 0,00 0,00 102 720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 49 900,0 0 0,00 0,00 49 900,0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 000 00 0,00 2 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 000 000, 00 2 000 000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

906 420 856 520, 753 800,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 11 940,00

11 940, 11 940,0 00 0

918 360 868 460, 765 740,00 ,00 00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 1173


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h

102 450,00 0,00 11 940,00 114 390,00 602 091,00 0,00 5 810,00 607 901,00

102 450 102 450, 102 450,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 11 940,00

0,00 0,00 0,00 0,00 62 511,00 0,00 0,00 62 511,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

11 940, 11 940,0 00 0

114 390 114 390, 114 390,00 ,00 00 602 091 388 441, 325 930,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 5 810,00

8010 Przedszkola 4

przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h

195 00 18 650,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 810,0 5 810,00 0

607 901 394 251, 331 740,00 ,00 00 46 250, 46 250,0 00 0 0,00 0,00 46 250,00 0,00 5 810,00 52 060,00

195 00 18 650,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h

46 250,00 0,00 5 810,00 52 060,00 Plan

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

5 810,0 5 810,00 0 52 060, 52 060,0 00 0

Dział

Rozd ział

§

Wydatk i bieżące

Wydatki z tego: majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne wydatki jednoste k budżeto wych, dotacj świadcze e na nia na zadani rzecz a osób bieżąc fizyczny e ch; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których wypłaty z tytułu obsług poręczeń a i gwaran długu cji w tym: z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 1173

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Nazwa wynagrodz enia i składki od nich naliczane 5 przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 8011 Dowożenie uczniów do szkół 3 przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 3 146 436,00 0,00 36 520,00 3 182 956,00 6 7 8 2 378 500, 00 0,00 36 520,00 2 415 020, 00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 610 686,00 0,00 0,00 610 686,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 11 115 250, 00 0,00 0,00 115 250, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 15 42 000,0 0 0,00 0,00 42 000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0 0 0 0

1

2

3

4

8011 Gimnazja 0

3 104 4 2 989 18 36,00 6,00 0,00 0,00

36 520, 36 520,0 00 0 3 140 9 3 025 70 56,00 6,00

317 600,00 0,00 36 520,00 354 120,00 556 860,00 0,00 850,00 557 710,00

317 600 317 600, 317 600,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 36 520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 484 810,00 0,00 0,00 484 810,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

36 520, 36 520,0 00 0

354 120 354 120, 354 120,00 ,00 00 556 860 556 210, ,00 00 0,00 850,00 0,00 850,00 71 400,00 0,00 850,00 72 250,00

557 710 557 060, ,00 00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 1173

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h

9 600,00 0,00 850,00 10 450,00 593 296,00 0,00 7 000,00 600 296,00

9 600,0 9 600,00 0 0,00 850,00 0,00 850,00

9 600,00 0,00 850,00 10 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 83 646,00 0,00 0,00 83 646,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

10 450, 10 450,0 00 0

8011 Zespoły obsługi ekonomiczno- przed 4 administracyjnej szkół zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 8014 Stołówki szkolne 8 i przedszkolne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ

593 296 590 696, 507 050,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

7 000,0 7 000,00 0

600 296 597 696, 514 050,00 ,00 00 62 500, 62 500,0 00 0 0,00 0,00 62 500,00 0,00 7 000,00 69 500,00

62 500,00 0,00 7 000,00 69 500,00 996 690,00 0,00 6 730,00 1 003 420,00

0,00 0,00 0,00 0,00 510 170,00 0,00 0,00 510 170,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 0,00 0,00 4 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

7 000,0 7 000,00 0 69 500, 69 500,0 00 0

996 690 992 240, 482 070,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 6 730,00

6 730,0 6 730,00 0

1 003 4 998 970, 488 800,00 20,00 00 60 700, 60 700,0 00 0 0,00 0,00 60 700,00 0,00 6 730,00

60 700,00 0,00 6 730,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

6 730,0 6 730,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 1173

enie po zmianac h 852 Pomoc społeczna przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 8521 Ośrodki pomocy społecznej 9 przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 67 430,00 6 075 540,00 0,00 12 731,00 6 088 271,00 363 969,00 0,00 12 731,00 376 700,00

0 67 430, 67 430,0 00 0 67 430,00 0,00 452 187,00 0,00 551,00 452 738,00 39 679,00 0,00 551,00 40 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 075 5 991 410, 539 223,00 40,00 00 0,00 0,00 0,00 12 180,00

5 000, 5 079 13 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 731, 12 731,0 00 0

6 088 2 1 004 14 551 403,00 71,00 1,00 363 969 362 169, 322 490,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 12 180,00

5 000, 5 079 13 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

12 731, 12 731,0 00 0

376 700 374 900, 334 670,00 ,00 00 235 970 235 970, 235 970,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 7 460,00

235 970,00 0,00 7 460,00 243 430,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

7 460,0 7 460,00 0

243 430 243 430, 243 430,00 ,00 00 47 220, 47 220,0 00 0 0,00 0,00 47 220,00 0,00 4 720,00 51 940,00

47 220,00 0,00 4 720,00 51 940,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

4 720,0 4 720,00 0 51 940, 51 940,0 00 0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 1173

Dział

Rozd ział

§

Plan Wydatk i bieżące

Z tego Wydatki z tego: majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne dotacj świadcze e na nia na zadani rzecz a osób bieżąc fizyczny e ch; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednoste k budżeto wych,

z tego:

wypłaty z tytułu obsług poręczeń a i gwaran długu cji

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Nazwa wynagrodz enia i składki od nich naliczane 5 przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą zmniejs zenie 949,00 0,00 551,00 1 500,00 558 213,00 0,00 6 949,00 0,00 551,00 7 949,00 0,00 551,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 949,00 0,00 551,00 1 500,00 47 663,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

2

3 4270 Zakup usług remontowych

4

1 500,0 1 500,00 0

558 213 500 063, 452 400,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00

20 000 38 150,0 ,00 0 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 1173

zwiększ enie po zmianac h 8540 Świetlice szkolne 1 przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 926 Kultura fizyczna przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 9260 Obiekty sportowe 1 przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 6050 Wydatki inwestycyjne przed zmianą

7 040,00 565 253,00 498 463,00 0,00 7 040,00 505 503,00

7 040,0 7 040,00 0

7 040,00

0,00 47 663,00 23 913,00 0,00 0,00 23 913,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

565 253 507 103, 459 440,00 ,00 00 498 463 475 313, 451 400,00 ,00 00 0,00 0,00 0,00 7 040,00

20 000 38 150,0 ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23 150,0 0 0,00 0,00 23 150,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 040,0 7 040,00 0

505 503 482 353, 458 440,00 ,00 00 60 650, 60 650,0 00 0 0,00 0,00 60 650,00 0,00 7 040,00 67 690,00 25 160,00 0,00 0,00 25 160,00 12 800,00 0,00 0,00 12 800,00 0,00

60 650,00 0,00 7 040,00 67 690,00 431 660,00 0,00 28 000,00 459 660,00 197 300,00 0,00 28 000,00 225 300,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 213 500,00 0,00 0,00 213 500,00 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 ,00 0,00 0,00 30 000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 133 000,00 0,00 27 000,00 160 000,00 133 000,00 0,00 27 000,00 160 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 040,0 7 040,00 0 67 690, 67 690,0 00 0 268 660 238 660, ,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00

163 000, 163 000,00 00 0,00 28 000,0 0 0,00 28 000,00

268 660 238 660, ,00 00 34 300, 34 300,0 00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

191 000, 191 000,00 00 163 000, 163 000,00 00 0,00 28 000,0 0 0,00 28 000,00

34 300, 34 300,0 00 0 0,00 0,00

191 000, 191 000,00 00 30 000,0 0 30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 1173

jednostek budżetowych zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie po zmianac h Wydatki razem: przed zmianą zmniejs zenie zwiększ enie 0,00 1 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 31 000,0 0 86 504,0 0 0,00 21 164,0 0 0,00 1 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 504,00

86 504,00

0,00

0,00 21 164,00 107 668,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 21 164,00

0,00 21 164,00 107 668,00

0,00 0,00 0,00

107 668, 107 668,00 00 46 496,0 0 0,00 5 836,00 52 332,0 0

46 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 496,00

46 496,00

0,00

0,00 5 836,00 52 332,00 36 008 612,00 -6 000,00 3 296 351,00

0,00 0,00 0,00 28 624 492,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 121 053,00 0,00 0,00 121 053,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5 836,00 52 332,00 7 384 120, 00 -6 000,00 3 038 000, 00

0,00 5 836,00 52 332,00 3 759 720,00 0,00 27 000,00 3 786 720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 832 2 13 339 951 8 492 308,00 350 00 5 931 58 59,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 000,0 349 60 7 384 12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 3 038 00 0,00

258 351 258 351, 200 700,00 ,00 00 28 882 843,00

po zmianac 39 298 963,00 h

22 090 6 13 540 651 8 549 959,00 350 00 5 931 58 10,00 ,00 0,00 0,00

40 000,0 349 60 10 416 1 10 416 120 0 0,00 20,00 ,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 1173 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 7 marca 2012 r.

Lp. 1

Treść 2 Przychody ogółem:

Klasyfikacja § 3

Kwota 4 3 890 351,00

1 2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem:

950 952

3 290 351,00 600 000,00 1 360 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 360 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 1173

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/82/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 7 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.133.2714

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tczew do kategorii dróg gminnych i ustaleia jej przebiegu

 • DZ. URZ. 2010.1.15

  uchwała nr XXXII/301/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 30 września 2009r. UCHWAŁA Nr XXXII/301/2009 Rady Gminy Tczew z dnia30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tczew do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. 2010.31.517

  uchwała nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2010.94.1810

  uchwała nr XXXIX/338/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tczew za 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.150.3139

  uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1172

  uchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wskazania miejsc i obiektów, w których wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. 2012.1171

  uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Somonino liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2012.1170

  uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków RWS-2012 na terenie Miasta i Gminy Gniew.

 • DZ. URZ. 2012.1169

  uchwała nr XX/278/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XX/273/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.