Logowanie

DZ. URZ. 2012.1178

Tytuł:

uchwała nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Redzie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1178
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1178

UCHWAŁA NR XVIII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 460 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 50 785 854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 47 795 854 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 2 990 000 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 498 015 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 51 781 264zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 46 454 016 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 327 248 zł. § 2. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 192 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 5 257 848 zł, tym: 1) dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 356 090 zł 2) dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 3 168 639 zł 3) dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 733 119 zł. § 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 995 410 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 376 508 zł i wolnymi środkami w wysokości 618 902 zł. § 4. Zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 499 475 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 3 665 983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Dokonuje się zmian w wydatkach z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostki samorządu terytorialnego gminie zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1178 ?

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 1178 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012 r.

PLAN DOCHODÓW na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 1178

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012 r.

PLAN WYDATKÓW na 2012 rok

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552 768,00 0,00 47 300,00 3 600 068,00 330 793,00 0,00 4 400,00 335 193,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 1 617 836,00 0,00 0,00 1 617 836,00 100 094,00 0,00 0,00 100 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 349,00 0,00 0,00 854 349,00 5 531,00 0,00 0,00 5 531,00 Wydatki majątkowe

wydatki jednostek budżetowych, 7 1 637 836,00 0,00 0,00 1 637 836,00 100 094,00 0,00 0,00 100 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407 117,00 0,00 47 300,00 4 454 417,00 336 324,00 0,00 4 400,00 340 724,00

dotacje na zadania bieżące 10 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4 przed zmianą

5 4 648 449,00 -20 471,00 0,00 4 627 978,00 1 657 039,00 -20 471,00 0,00 1 636 568,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 4 692 117,00 0,00 477 300,00 5 169 417,00 336 324,00 0,00 4 400,00 340 724,00

6 3 194 781,00 -20 471,00 0,00 3 174 310,00 1 657 039,00 -20 471,00 0,00 1 636 568,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 4 672 117,00 0,00 47 300,00 4 719 417,00 336 324,00 0,00 4 400,00 340 724,00

12 1 453 668,00 0,00 0,00 1 453 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 430 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 1 453 668,00 0,00 0,00 1 453 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 430 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600

Transport i łączność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

60004

Lokalny transport zbiorowy

zwiększenie po zmianach przed zmianą

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

750

Administracja publiczna

zwiększenie po zmianach przed zmianą

75011

Urzędy wojewódzkie

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 1178

przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach 801 Oświata i wychowanie przed zmianą zmniejszenie

40 932,00 0,00 4 400,00 45 332,00 3 877 684,00 0,00 472 900,00 4 350 584,00 397 105,00 0,00 42 900,00 440 005,00 20 000,00 0,00 410 000,00 430 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 272,00 0,00 36,00 308,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 20 352 248,00 -877,00

40 932,00 0,00 4 400,00 45 332,00 3 857 684,00 0,00 42 900,00 3 900 584,00 397 105,00 0,00 42 900,00 440 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 272,00 0,00 36,00 308,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 18 843 248,00 -877,00

40 932,00 0,00 4 400,00 45 332,00 3 851 184,00 0,00 42 900,00 3 894 084,00 397 105,00 0,00 42 900,00 440 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 272,00 0,00 36,00 308,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 15 889 995,00 0,00

40 932,00 0,00 4 400,00 45 332,00 3 219 112,00 0,00 42 900,00 3 262 012,00 397 105,00 0,00 42 900,00 440 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 116,00 0,00 36,00 2 152,00 2 116,00 0,00 36,00 2 152,00 272,00 0,00 36,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520 013,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 632 072,00 0,00 0,00 632 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 2 369 982,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 823 210,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 500,00 -877,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 430 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 410 000,00 430 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 509 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 430 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 410 000,00 430 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 509 000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 1178


zwiększenie po zmianach przed zmianą 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 80104 Przedszkola zwiększenie po zmianach Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie po zmianach

444 639,00 20 796 010,00 10 637 982,00 0,00 118 884,00 10 756 866,00 978 812,00 0,00 118 884,00 1 097 696,00 816 319,00 0,00 16 515,00 832 834,00 606 878,00 0,00 4 333,00 611 211,00 97 548,00 0,00 12 076,00 109 624,00 15 746,00 0,00 106,00 15 852,00 2 357 107,00 0,00 196 371,00 2 553 478,00 2 208 865,00 0,00 196 371,00 2 405 236,00 145 496,00 0,00 12 433,00 157 929,00

444 639,00 19 287 010,00 9 128 982,00 0,00 118 884,00 9 247 866,00 978 812,00 0,00 118 884,00 1 097 696,00 816 319,00 0,00 16 515,00 832 834,00 606 878,00 0,00 4 333,00 611 211,00 97 548,00 0,00 12 076,00 109 624,00 15 746,00 0,00 106,00 15 852,00 2 357 107,00 0,00 196 371,00 2 553 478,00 2 208 865,00 0,00 196 371,00 2 405 236,00 145 496,00 0,00 12 433,00 157 929,00

213 915,00 16 103 910,00 8 843 374,00 0,00 118 884,00 8 962 258,00 978 812,00 0,00 118 884,00 1 097 696,00 799 643,00 0,00 16 515,00 816 158,00 606 878,00 0,00 4 333,00 611 211,00 97 548,00 0,00 12 076,00 109 624,00 15 746,00 0,00 106,00 15 852,00 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 915,00 13 733 928,00 7 660 367,00 0,00 118 884,00 7 779 251,00 978 812,00 0,00 118 884,00 1 097 696,00 760 274,00 0,00 16 515,00 776 789,00 606 878,00 0,00 4 333,00 611 211,00 97 548,00 0,00 12 076,00 109 624,00 15 746,00 0,00 106,00 15 852,00 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 369 982,00 1 183 007,00 0,00 0,00 1 183 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 369,00 0,00 0,00 39 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 804,00 3 032 014,00 275 119,00 0,00 0,00 275 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 676,00 0,00 0,00 16 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 356 993,00 0,00 196 371,00 2 553 364,00 2 208 865,00 0,00 196 371,00 2 405 236,00 145 496,00 0,00 12 433,00 157 929,00

21 920,00 138 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 509 000,00 1 509 000,00 0,00 0,00 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 509 000,00 1 509 000,00 0,00 0,00 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 1178

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

144 300,00 0,00 12 433,00 156 733,00 5 933 177,00 0,00 78 516,00 6 011 693,00 649 621,00 0,00 78 516,00 728 137,00 134 710,00 -877,00 21 920,00 155 753,00 6 500,00 0,00 6 851,00 13 351,00 24 235,00 -877,00 0,00 23 358,00 2 000,00 0,00 918,00 2 918,00 68 000,00 0,00 14 151,00 82 151,00 7 981 927,00 0,00 4 932,00 7 986 859,00 5 804 567,00 0,00

144 300,00 0,00 12 433,00 156 733,00 5 933 177,00 0,00 78 516,00 6 011 693,00 649 621,00 0,00 78 516,00 728 137,00 134 710,00 -877,00 21 920,00 155 753,00 6 500,00 0,00 6 851,00 13 351,00 24 235,00 -877,00 0,00 23 358,00 2 000,00 0,00 918,00 2 918,00 68 000,00 0,00 14 151,00 82 151,00 7 981 927,00 0,00 4 932,00 7 986 859,00 5 804 567,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 917 197,00 0,00 78 516,00 5 995 713,00 649 621,00 0,00 78 516,00 728 137,00 2 210,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 582 904,00 0,00 4 932,00 1 587 836,00 349 165,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 088 768,00 0,00 78 516,00 5 167 284,00 649 621,00 0,00 78 516,00 728 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021 416,00 0,00 4 932,00 1 026 348,00 275 435,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 828 429,00 0,00 0,00 828 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 488,00 0,00 0,00 561 488,00 73 730,00 0,00

144 300,00 0,00 12 433,00 156 733,00 13 926,00 0,00 0,00 13 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 500,00 -877,00 21 920,00 138 543,00 6 500,00 0,00 6 851,00 13 351,00 24 235,00 -877,00 0,00 23 358,00 2 000,00 0,00 918,00 2 918,00 68 000,00 0,00 14 151,00 82 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110

Gimnazja

zwiększenie po zmianach przed zmianą

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

80195

Pozostała działalność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4301

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4411

Podróże służbowe krajowe

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4421

Podróże służbowe zagraniczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

852

Pomoc społeczna

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

przed zmianą zmniejszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 1178


zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie po zmianach przed zmianą 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach

721,00 5 805 288,00 146 072,00 0,00 721,00 146 793,00 605 610,00 0,00 3 157,00 608 767,00 62 157,00 0,00 3 157,00 65 314,00 261 242,00 0,00 1 054,00 262 296,00 30 857,00 0,00 1 054,00 31 911,00 676 311,00 0,00 9 195,00 685 506,00 619 128,00 0,00 9 195,00 628 323,00 75 942,00 0,00 9 195,00 85 137,00 3 835 540,00 0,00 70 000,00 3 905 540,00

721,00 5 805 288,00 146 072,00 0,00 721,00 146 793,00 605 610,00 0,00 3 157,00 608 767,00 62 157,00 0,00 3 157,00 65 314,00 261 242,00 0,00 1 054,00 262 296,00 30 857,00 0,00 1 054,00 31 911,00 676 311,00 0,00 9 195,00 685 506,00 619 128,00 0,00 9 195,00 628 323,00 75 942,00 0,00 9 195,00 85 137,00 3 445 540,00 0,00 0,00 3 445 540,00

721,00 349 886,00 146 072,00 0,00 721,00 146 793,00 603 900,00 0,00 3 157,00 607 057,00 62 157,00 0,00 3 157,00 65 314,00 258 146,00 0,00 1 054,00 259 200,00 30 857,00 0,00 1 054,00 31 911,00 623 811,00 0,00 9 195,00 633 006,00 619 128,00 0,00 9 195,00 628 323,00 75 942,00 0,00 9 195,00 85 137,00 3 445 540,00 0,00 0,00 3 445 540,00

721,00 276 156,00 146 072,00 0,00 721,00 146 793,00 486 213,00 0,00 3 157,00 489 370,00 62 157,00 0,00 3 157,00 65 314,00 241 754,00 0,00 1 054,00 242 808,00 30 857,00 0,00 1 054,00 31 911,00 587 766,00 0,00 9 195,00 596 961,00 587 766,00 0,00 9 195,00 596 961,00 75 942,00 0,00 9 195,00 85 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 73 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 687,00 0,00 0,00 117 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 392,00 0,00 0,00 16 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 045,00 0,00 0,00 36 045,00 31 362,00 0,00 0,00 31 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 445 540,00 0,00 0,00 3 445 540,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 70 000,00 460 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 70 000,00 460 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 1178

przed zmianą 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92116 Biblioteki zwiększenie po zmianach przed zmianą 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 926 Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie po zmianach 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejszenie

245 884,00 0,00 70 000,00 315 884,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 382 568,00 0,00 503 792,00 886 360,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 344 478,00 0,00 3 792,00 348 270,00 344 478,00 0,00 3 792,00 348 270,00 1 387 819,00 0,00 9 505,00 1 397 324,00 1 215 419,00 0,00 9 505,00 1 224 924,00 94 504,00 0,00

245 884,00 0,00 0,00 245 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 568,00 0,00 3 792,00 386 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 478,00 0,00 3 792,00 348 270,00 344 478,00 0,00 3 792,00 348 270,00 1 369 819,00 0,00 9 505,00 1 379 324,00 1 197 419,00 0,00 9 505,00 1 206 924,00 94 504,00 0,00

245 884,00 0,00 0,00 245 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 419,00 0,00 9 505,00 1 206 924,00 1 197 419,00 0,00 9 505,00 1 206 924,00 94 504,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 310,00 0,00 9 505,00 806 815,00 797 310,00 0,00 9 505,00 806 815,00 94 504,00 0,00

245 884,00 0,00 0,00 245 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 109,00 0,00 0,00 400 109,00 400 109,00 0,00 0,00 400 109,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 568,00 0,00 3 792,00 383 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 478,00 0,00 3 792,00 348 270,00 344 478,00 0,00 3 792,00 348 270,00 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 1178

zwiększenie po zmianach Stan przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie Stan po zmianach Wynik zmian 992 Rozchody - spłata otrzymanych kredytów Wydatki i rozchody razem x x

9 505,00 104 009,00 50 283 249,00 -21 384,00 1 519 399,00 51 781 264,00 1 498 015,00 2 670 573,00 54 451 837,00

9 505,00 104 009,00 45 956 001,00 -21 384,00 519 399,00 46 454 016,00 498 015,00 x x

9 505,00 104 009,00 32 680 042,00 -36,00 284 883,00 32 964 889,00 284 847,00 x x

9 505,00 104 009,00 19 680 221,00 0,00 284 883,00 19 965 104,00 284 883,00 x x x x

0,00 0,00 12 999 821,00 -36,00 0,00 12 999 785,00 -36,00

0,00 0,00 5 065 723,00 -20 471,00 212 596,00 5 257 848,00 192 125,00 x x x x

0,00 0,00 195 500,00 -877,00 21 920,00 216 543,00 21 043,00

0,00 0,00 4 327 248,00 0,00 1 000 000,00 5 327 248,00 1 000 000,00 x x

0,00 0,00 4 327 248,00 0,00 1 000 000,00 5 327 248,00 1 000 000,00 x x

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 1178 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2012 rok. I. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH

Wysokość dotacji po zmianie w tym dotacje dla jednoste po zmianie: sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Redzie ul. Norwida 59 Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" w Redzie ul. Norwida 59 Niepubliczne Przedszkole "Anioł Stróż" w Redzie ul. Łąkowa 70 Niepubliczne przedszkole "Calineczka" Reda, ul. J.Brzechwy 1B/1 Niepubliczne przedszkole "Akademia Pana Kleksa" Reda, ul. Gniewowska 4 Niepubliczne przedszkole "Przy Parku", Reda, ul. Łąkowa 27 Niepubliczny punkt przedszkolny "Omniubusek" Reda, ul. Wiejska 21 Niepubliczny punkt przedszkolny "Chatka Puchatka" Reda, ul. Gniewowska 36 Niepubliczny punkt przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" Reda, ul. Jana Pawła II 9 C Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie, Reda, ul. Derdowskiego 3 razem 80101 80104 80104 80104 80104 80104 80106 80106 72 347 22 147 16 610 40 234 45 033 2 869 4 782 258 400 886 140 271 267 203 450 492 802 551 577 36 169 60 282 0 0 0 0 0 0 0 0 z poza sektora finansów publicznych 258 400 886 140 271 267 203 450 492 802 551 577 36 169 60 282

Lp

Wyszczególnienie

klasyfikacja budżetowa

Zmiana

9 10 x

80106 92116

4 782 3 792 212 596

60 282 348 270 3 168 639

0 348 270 348 270

60 282 0 2 820 369

II. WYKAZ DOTACJI wg POROZUMIEŃ JST

Lp

Wyszczególnienie

klasyfikacja budżetowa

Zmiana

Wysokość dotacji

w tym dotacje dla jednostek:

sektora finansów publicznych

z poza sektora finansów publicznych

1 x

Gmina Miasta Wejherowa

60004

- 20 471

1 536 474 1 733 119

1 536 474 1 733 119

0 0

razem

20 471

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 1178 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY REDA w 2012 roku 1. Przychody budżetu gminy Reda

Plan po zmianach

paragraf

Wyszczególnienie Przychody

Plan 2012

Zmiana

2 166 508 1 499 475 1 790 000 1 499 475 376 508

3 665 983 3 289 475 376 508

950 952

Wolne środki Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 1178

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012 r. PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 r. I. WYDATKI

Z tego z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące 6 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 272,00 0,00 36,00 308,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 5 928 440,00 -36,00 36,00 5 928 440,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 7 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 272,00 0,00 36,00 308,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 472 534,00 -36,00 36,00 472 534,00 0,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 2 116,00 0,00 36,00 2 152,00 2 116,00 0,00 36,00 2 152,00 272,00 0,00 36,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 825,00 0,00 36,00 428 861,00 36,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 43 709,00 -36,00 0,00 43 673,00 -36,00

1

2

3

4 przed zmianą

5 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 3 440,00 -36,00 36,00 3 440,00 272,00 0,00 36,00 308,00 1 324,00 -36,00 0,00 1 288,00 5 928 440,00 -36,00 36,00 5 928 440,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach Stan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Stan po zmianach Wynik zmian

Wydatki razem:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 1178 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2012 rok I. WYDATKI

Z tego Dział Rozdział § z tego: Nazwa Plan Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 10 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 753 590,00 -20 471,00 0,00 1 733 119,00 -20 471,00

1

2

3

4 przed zmianą

5 1 684 431,00 -20 471,00 0,00 1 663 960,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 881 439,00 -20 471,00 0,00 1 860 968,00 -20 471,00

6 1 684 431,00 -20 471,00 0,00 1 663 960,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 556 945,00 -20 471,00 0,00 1 536 474,00 1 881 439,00 -20 471,00 0,00 1 860 968,00 -20 471,00

600

Transport i łączność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

60004

Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach Stan przed zmianą zmniejszenie

Wydatki razem:

zwiększenie Stan po zmianach Wynik zmian,
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.165.3373

  uchwała nr LVI/466/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie ? części północnej

 • DZ. URZ. 2011.57.1274

  uchwała nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmującej obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU.

 • DZ. URZ. 2012.1202

  uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy

 • DZ. URZ. 2012.1428

  uchwała nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

 • DZ. URZ. 2011.4.118

  uchwała nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1177

  uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za składowanie odpadów.

 • DZ. URZ. 2012.1176

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1175

  uchwała nr XXI/186/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2008-2013".

 • DZ. URZ. 2012.1174

  uchwała nr XXI/176/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 2).

 • DZ. URZ. 2012.1173

  uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.