Logowanie

DZ. URZ. 2012.1181

Tytuł:

uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?GRODZIEC ? PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH? w gm. Prabuty obręb Grodziec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Prabutach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1181
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1181

UCHWAŁA NR XIII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?GRODZIEC ? PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH? w gm. Prabuty obręb Grodziec Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń ?Zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prabuty? uchwalonej Uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 r., Rada Miejska w Prabutach uchwala co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych gminy Prabuty w obrębie geodezyjnym Grodziec, które zaznaczono na rysunku planu (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). § 2. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie warunków i zasad zagospodarowania przestrzennego związanego z możliwością lokalizacji parku elektrowni wiatrowych. W ustaleniach planu występują następujące rodzaje zagospodarowania terenów: 1) tereny komunikacji: drogi publiczne KDZ, KDL i KDD oraz drogi wewnętrzne KDW; 2) tereny zabudowy, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych RU, tereny rolnicze z siłowniami wiatrowymi R/E, tereny urządzeń elektroenergetycznych E; 3) tereny bez zabudowy: tereny ogrodów działkowych ZD, tereny rolnicze R i R/Z; 4) urządzenia infrastruktury technicznej, nie wymagające wyznaczenia odrębnych terenów - usytuowane na terenach komunikacji bądź na terenach planowanej zabudowy. § 3. 1. W skład niniejszej uchwały wchodzi część tekstowa planu, stanowiąca treść uchwały, oraz załączniki do uchwały, w tym: 1) część graficzna planu w postaci rysunku planu, który stanowi załącznik nr 1 (arkusze 1-7) 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2, 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3. 2. Część tekstowa planu przedstawiona jest w następujący sposób:


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1181 ?

1) przepisy dotyczące zasad zagospodarowania obszaru objętego planem, mające zastosowanie również dla poszczególnych terenów wyodrębnionych w dalszych przepisach, przedstawiono w Rozdziale II od § 5 do § 14; w ich skład wchodzą: a) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, b) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, c) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, d) tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, e) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, f) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, h) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, i) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu; 2) przepisy dotyczące poszczególnych terenów przedstawiono w Rozdziale III od § 15 do § 28; w ich skład wchodzą: a) przeznaczenie terenu, b) ograniczenia w użytkowaniu terenu, c) zasady i warunki podziału nieruchomości, d) wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, e) parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, f) pozostałe ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3) oznaczenie poszczególnych terenów: a) ustalenia dla poszczególnych terenów oznaczone są numerem i symbolem literowym, np. 1/1KDD, b) numer terenu składa się z dwóch cyfr, np. 1/1, z których pierwsza cyfra oznacza numer jednostki strukturalnej (1 ? komunikacja, 2 i 3 ? tereny zabudowy oraz tereny przydomowych ogrodów działkowych, 4 i 5 ? tereny rolnicze, 6 - tereny z siłowniami wiatrowymi), a druga cyfra oznacza numer terenu w ramach danej jednostki strukturalnej, c) symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu. § 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o : 1) planie ? należy przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w § 1, § 2, § 3 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 2) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego; 3) rysunku planu ? należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały; 4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu ? należy przez to rozumieć tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunku planu; 5) dopuszczeniu ? należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach, wymagających spełnienia warunków wymienionych w dalszych przepisach planu. Rozdział 2. Przepisy dotyczące zasad zagospodarowania obszaru objętego planem § 5. Definicje pojęć stosowanych w niniejszym planie: 1) linia rozgraniczająca: rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; tereny te oznaczone są na rysunku planu numerem i symbolem, a każdy z nich posiada odrębne ustalenia

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 1181 ?

w przepisach dotyczących poszczególnych terenów; linię rozgraniczającą należy uwzględnić przy sporządzaniu projektu podziału nieruchomości; 2) linia rozgraniczająca orientacyjna: rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; tereny te oznaczone są na rysunku planu numerem i symbolem, a każdy z nich posiada odrębne ustalenia w przepisach dotyczących poszczególnych terenów; linię rozgraniczającą należy uwzględnić przy sporządzaniu projektu podziału nieruchomości, przy czym dopuszcza się możliwość korekty przebiegu tej linii w zakresie nie kolidującym z ustaleniami planu; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy: a) wyznacza nieprzekraczalną granicę usytuowania budynku, b) dopuszcza wysunięcie przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka, wykusza ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji, o szerokości nie przekraczającej 25% szerokości elewacji oraz głębokości nie przekraczającej 1,5 m; 4) kalenica dachu: oznacza kierunek usytuowania głównej kalenicy dachu, która ma istotny wpływ na kompozycję bryły budynku widzianą od strony terenów publicznych; nie wyklucza możliwości zastosowania również kalenic o innych kierunkach, np. dla wystawek dachowych; 5) wystawka dachowa: facjata z oknem bądź z oknami wystającymi z połaci dachu; wysokość wystawki dachowej powinna być niższa od wysokości głównej kalenicy dachu; ponadto należy uwzględnić parametry określone w przepisach dotyczących poszczególnych terenów; 6) adaptacja zagospodarowania: oznacza przystosowanie istniejącej zabudowy oraz zagospodarowania terenu do wymagań ustalonych w niniejszym planie, w tym możliwość zachowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz możliwość ich przekształcenia, np.


rozbudowy budynków istniejących oraz budowy nowych budynków; powyższa zasada dotyczy również urządzeń infrastruktury technicznej. § 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1. Zasady ochrony środowiska: 1) w zakresie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska obowiązują: a) zachowanie ciągłości przestrzennej ekosystemów oraz ich różnorodności biologicznej, b) uwzględnienie lokalnych ciągów ekologicznych w zagospodarowaniu terenów, c) zachowanie dominacji krajobrazu otwartego, d) ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zabudowy, e) zachowanie ekstensywnego charakteru zabudowy, f) dopuszczenie możliwości lokalizacji siłowni wiatrowych w miejscach o minimalnym zagrożeniu konfliktami środowiskowymi, g) ograniczenie oddziaływania na środowisko liniowych obiektów infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony walorów krajobrazowych. 2. Zasady ochrony przyrody: 1) na terenach objętych niniejszym planem nie występują żadne formy ochrony prawnej wynikające z przepisów o ochronie przyrody; 2) na terenach otwartych, nie przeznaczonych pod zabudowę, obowiązuje ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych, w tym: a) zachowanie oraz uzupełnienie zieleni jako najważniejszego elementu zagospodarowania terenów, b) zachowanie rzeźby terenu, w tym zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, w stopniu naruszającym walory krajobrazowe, c) zachowanie, ochrona i tworzenie stref trwałej roślinności śródpolnej, celem zwiększenia różnorodności biologicznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 1181 ?

3) roboty ziemne prowadzone w pobliżu zadrzewień wymagają wykonywania ?w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom?; w przypadku konieczności usunięcia drzewa należy zastosować zasadę ?kompensacji przyrodniczej?, określoną w prawie ochrony środowiska. 3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: ustalenia w § 7. § 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym strefy oraz obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej i archeologicznej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków: nie występują na obszarze objętym planem; 2) obiekty zabytkowe wskazane w gminnej ewidencji zabytków: nie występują na obszarze objętym planem; 3) ochrona krajobrazu K: a) obowiązuje ochrona charakterystycznych cech krajobrazu urządzonego i naturalnego o walorach kulturowych, które związane są ze strukturą przestrzenną założenia dawnego folwarku, w tym: rzeźby terenu, historycznego układu dróg i zieleni, tradycyjnych cech zabudowy oraz panoram i wglądów widokowych, b) zakaz wprowadzania elementów dysharmonijnych w stosunku do cech krajobrazu wymienionych w lit. a, w tym zakaz lokalizacji budynków i obiektów wyższych i większych niż tradycyjne obiekty folwarku oraz zakaz stosowania obcych kulturowo form przestrzennych, c) uzupełnienie zabudowy o nowe budynki, obiekty i zagospodarowanie terenu możliwe jest pod warunkiem harmonijnego wkomponowania ich w pozostałości założenia dawnego folwarku; obowiązuje nawiązanie do walorów kulturowych historycznej zabudowy, d) obowiązuje opiniowanie projektów inwestycji przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków; 4) ochrona archeologiczna W ? w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje strefa ochrony archeologicznej, gdzie: a) ochronie podlegają zabytkowe warstwy kulturowe, zachowane pod powierzchnią ziemi, b) prace projektowe związane z planowaną zabudową muszą być poprzedzone wykonaniem archeologicznych badań ratowniczych; przeprowadzenie badań jw. wymaga pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, c) wyniki badań archeologicznych należy uwzględnić przy projektowaniu planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu; 5) inne formy ochrony konserwatorskiej: nie występują na obszarze objętym planem. § 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczą planowanych terenów. § 9. Tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie odrębnych przepisów poza wymienionymi powyżej w § 6 i § 7: na obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie: górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. § 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ograniczenie intensywności i parametrów planowanej zabudowy do rozbudowy bądź uzupełnienia istniejącej zabudowy, bez możliwości utworzenia nowych struktur przestrzennych, 2) zachowanie dominacji założenia folwarcznego nad pozostałymi fragmentami zabudowy, dla potrzeb uzyskania prawidłowej struktury przestrzennej, 3) możliwie bezkolizyjne wkomponowanie w krajobraz siłowni wiatrowych, 4) estetyzacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w kierunku nawiązania do cech zabudowy wiejskiej, 5) uwzględnienie sąsiedztwa krajobrazu otwartego przy planowanych inwestycjach. § 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 1181 ?

1) za drogi publiczne stanowiące podstawowy układ komunikacyjny w obrębie Grodziec uznaje się: drogę 1/1KDZ (droga powiatowa nr 3214G relacji Trumiejki ? Pławty Wielkie) oraz drogę 1/2KDL (droga powiatowa nr 3221G relacji Grodziec ? Jawty Wielkie); dopuszcza się możliwość uznania drogi 1/3KDD za drogę gminną, uwzględniając potrzeby obsługi komunikacyjnej osiedla Grodziec oraz terenów sąsiednich; 2) dla obsługi planowanych terenów, oprócz dróg publicznych, możliwe jest funkcjonowanie dróg wewnętrznych w następującym zakresie: a) wykorzystania drogi wewnętrznej 1/4KDW dla obsługi przyległych terenów oraz dla powiązania z siecią pozostałych dróg wewnętrznych, b) wykorzystania pasa terenu po dawnym torze kolejowym na cele komunikacyjne, w celu utworzenia ścieżki rowerowej (1/5KDW), c) utworzenia w granicach poszczególnych terenów rolniczych (R) oraz terenów rolniczych z siłowniami wiatrowymi (R/E) dróg wewnętrznych o znaczeniu technologicznym, d) obowiązują następujące zasady funkcjonowania dróg wewnętrznych: - droga wewnętrzna powinna funkcjonować jako dojazd do poszczególnych działek, a pas drogowy pomieścić sieci bądź przyłącza infrastruktury technicznej; parametry drogi wewnętrznej należy dostosować do ww. potrzeb, - konieczne inwestycje drogowe i infrastrukturalne związane z realizacją dróg wewnętrznych należą do obowiązków właściciela terenu pasa drogowego, który pełni obowiązki zarządcy drogi; dopuszcza się możliwość przejęcia przez gminę obowiązków zarządcy drogi wewnętrznej; 3) warunki zagospodarowania poszczególnych dróg określono w przepisach dotyczących poszczególnych terenów (Rozdział III, § 15 - § 19). § 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną: a) dopuszcza się adaptację (§ 5 pkt 6) istniejącego gminnego systemu zaopatrzenia w wodę; b) w przypadku rozbudowy istniejących budynków bądź budowy nowych wymagane jest podłączenie do wodociągu gminnego; c) w przypadku zaistnienia konieczności rozbudowy istniejącej sieci, powinna ona być usytuowana w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się również usytuowanie na terenach zabudowy oraz na terenach rolnych; 2) w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi: a) dopuszcza się adaptację (§ 5 pkt 6) istniejącego zbiorczego systemu utylizacji ścieków; b) dopuszcza się możliwość rozbudowy bądź przebudowy istniejącego zbiorczego systemu utylizacji ścieków, w tym wprowadzenia zorganizowanej formy odprowadzania i oczyszczania ścieków dla wsi Grodziec poprzez utworzenie sieci kanalizacji wiejskiej ze wspólnym odbiornikiem ścieków; sieć kanalizacyjna powinna być usytuowana w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się również usytuowanie na terenach zabudowy oraz na terenach rolnych; 3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: a) wody opadowe z terenów zabudowy mogą być odprowadzane na własny teren nieutwardzony bądź do systemu odwadniającego w ulicach; 4) zasady zasilania w energię elektryczną: a) dla funkcjonowania farmy wiatrowej konieczne jest utworzenie sieci elektroenergetycznej łączącej poszczególne siłownie z planowaną stacją GPZ 110/15kV; miejsce usytuowania stacji transformatorowej wskazano orientacyjnie na rysunku panu (teren 6/4E);

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 1181 ?

b) wyprowadzenie mocy wygenerowanej z planowanej stacji GPZ 110/15kV wymaga podłączenia do punktu przyłączeniowego w krajowej sieci energetycznej (KSE), zlokalizowanego poza granicą niniejszego planu w miejscu wskazanym przez zarządcę sieci, za pośrednictwem istniejącej bądź planowanej sieci elektroenergetycznej; c) planowane linie elektroenergetyczne należy prowadzić podziemnymi kablami, ze względów krajobrazowych; d) ustala się adaptację zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym odcinków napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV; dopuszcza się również dokonanie przekształceń niezbędnych dla funkcjonowania tej linii, uwzględniając możliwość podziemnego skablowania ww. linii bądź zmiany jej trasy - jeżeli zarządca sieci wyrazi na to zgodę; e) kolizja z napowietrzną linią elektroenergetyczną SN-15kV wymaga spełnienia warunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a więc: zachowania odległości budynku od najbliższego przewodu co najmniej 5 m, liczonej w poziomie od skrajnego przewodu; minimalna odległość siłowni wiatrowej od linii elektroenergetycznej SN-15kV powinna odpowiadać co najmniej długości ramienia wirnika; 5) w zakresie zasilania w ciepło: a) dopuszcza się adaptację (§ 5 pkt 6) istniejącego indywidualnego systemu zasilania w ciepło, b) dopuszcza się możliwość rozbudowy bądź przebudowy istniejącego systemu zasilania w ciepło, z warunkiem zastosowania niskoemisyjnego źródła ciepła, w oparciu o rozwiązania indywidualne bądź grupowe; 6) w zakresie zasilania w gaz przewodowy: a) dopuszcza się możliwość podłączenia zabudowy wsi do sieci gazu ziemnego, jeżeli przesyłowa sieć gazowa zostanie doprowadzona do wsi; 7) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: a) ustala się adaptację (§ 5 pkt 6) istniejącej sieci telekomunikacyjnej, z możliwością jej rozbudowy; 8) w zakresie gospodarowania odpadami: a) odpady należy gromadzić w sposób umożliwiający ich okresowe wywożenie na składowisko odpadów, z uwzględnieniem możliwości selektywnego zbierania odpadów, w nawiązaniu do stosowanej przez gminę praktyki unieszkodliwiania odpadów oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, b) w systemie unieszkodliwiania odpadów należy uwzględnić funkcjonowanie składowiska odpadów stałych obsługującego gminę, a także możliwość korzystania z wyspecjalizowanych składowisk odpadów dysponujących wyższymi technologiami w zakresie utylizacji, c) w przypadku wytwarzania odpadów innych niż komunalne, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, na inwestorze mogą ciążyć dodatkowe obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach, stosownie do ilości i rodzaju odpadów.

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się. § 14. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi: 1) 30 % dla terenów planowanej zabudowy: na terenach rolniczych z siłowniami wiatrowymi R/E oraz na terenie urządzeń elektroenergetycznych E; 2) dla pozostałych terenów objętych planem nie ma podstawy do naliczania stawki procentowej; są to: a) tereny rolnicze R i R/Z oraz tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych RU, b) tereny adaptacji istniejącej zabudowy i zagospodarowania: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW i ogrodów działowych ZD, c) tereny komunikacji KDZ, KDL, KDD i KDW.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 1181 ?

Rozdział 3. Przepisy dotyczące poszczególnych terenów § 15. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 1/1KDZ. 1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji ? droga publiczna. 1) funkcja drogi: fragment sieci dróg powiatowych, powiązanie komunikacyjne pomiędzy Trumiejkami a Pławtami Wielkimi (i Kisielicami), a także bezpośrednia obsługa terenów przyległych; 2) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacji: poprzez połączenia w sieci dróg powiatowych i wojewódzkich; 3) kategoria drogi: droga powiatowa (nr 3214G); 4) klasa drogi: droga zbiorcza Z. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenu: 1) adaptacja zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym szerokości istniejącego pasa drogowego, jezdni oraz pozostałych elementów zagospodarowania pasa drogowego; 2) dopuszcza się możliwość modernizacji bądź przebudowy drogi w celu poprawy warunków jej funkcjonowania, na warunkach istotnych dla funkcjonowania całej drogi, a nie tylko odcinka wyznaczonego w niniejszym planie; 3) w parametrach przestrzennych drogi należy uwzględnić jezdnię o nawierzchni utwardzonej, jednostronny chodnik oraz możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej. 4. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu. § 16. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 1/2KDL. 1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji ? droga publiczna. 1) funkcja drogi: fragment sieci dróg powiatowych, powiązanie komunikacyjne pomiędzy wsiami Grodziec i Jawty Wielkie, a także bezpośrednia obsługa terenów przyległych; 2) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacji: poprzez połączenia w sieci dróg powiatowych; 3) kategoria drogi: droga powiatowa (nr 3221G); 4) klasa drogi: droga lokalna L. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenu: 1) adaptacja zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym szerokości istniejącego pasa drogowego, jezdni oraz pozostałych elementów zagospodarowania pasa drogowego; 2) dopuszcza się możliwość modernizacji bądź przebudowy drogi w celu poprawy warunków jej funkcjonowania, na warunkach istotnych dla funkcjonowania całej drogi, a nie tylko odcinka wyznaczonego w niniejszym planie; dopuszcza się powiększenie szerokości pasa drogowego do parametrów normatywnych; 3) w parametrach przestrzennych drogi należy uwzględnić jezdnię o nawierzchni utwardzonej oraz możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej. 4. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu. § 17. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 1/3KDD. 1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga publiczna.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 1181 ?

1) funkcja ulicy: bezpośrednia obsługa terenów, wyprowadzenie ruchu z drogi wewnętrznej 1/4KDW; 2) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacji: poprzez połączenie z drogą 1/1KDZ; 3) kategoria ulicy: ulica spełnia kryteria wymagane dla kategorii dróg gminnych, ze względu na powiązania komunikacyjne wymienione powyżej w pkt 2; 4) klasa ulicy: ulica dojazdowa D. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenu: 1) pas uliczny: adaptacja zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym szerokości istniejącego pasa ulicznego; dopuszcza się powiększenie szerokości pasa ulicznego do parametrów normatywnych; 2) dopuszcza się funkcjonowanie ulicy w postaci ciągu pieszo-jezdnego; w parametrach przestrzennych ulicy należy uwzględnić możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej; 4.

Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu. § 18. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 1/4KDW. 1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga wewnętrzna ogólnie dostępna. 1) funkcja drogi: bezpośrednia obsługa przyległych terenów; 2) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacji: poprzez ulicę 1/3KDD; 3) klasa drogi: nie ma zastosowania. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenu: 1) pas drogowy: adaptacja zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym szerokości istniejącego pasa drogowego; 2) dopuszcza się funkcjonowanie drogi w postaci ciągu pieszo-jezdnego; w parametrach przestrzennych drogi dopuszcza się możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej. 4. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu. § 19. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 1/5KDW. 1. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji ? droga wewnętrzna ogólnie dostępna (w pasie terenu pozostałym po dawnej linii kolejowej). 1) funkcja drogi: ścieżka rowerowa, dopuszcza się również inne obiekty bądź urządzenia związane z potrzebami komunikacyjnymi gminy; 2) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacji: poprzez połączenie z drogą 1/1KDZ oraz poprzez możliwość wykorzystania trasy dawnej linii kolejowej; 3) klasa drogi: nie ma zastosowania. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Parametry kształtowania zagospodarowania terenu: 1) szerokość pasa drogowego: adaptacja zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym szerokości pasa terenu pozostałego po dawnej linii kolejowej; 2) w parametrach przestrzennych drogi należy uwzględnić możliwość usytuowania ścieżki rowerowej oraz liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 1181 ?

4. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu. § 20. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 2/1MW i 2/2MW. 1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na adaptację istniejącego zagospodarowania. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 30 %; 2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50 % powierzchni działki. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się adaptację zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym zabudowy mieszkaniowej, uwzględniając możliwość przekształceń na warunkach określonych w niniejszym planie; 2) nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę 1/1KDZ oraz odpowiednio w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicę 1/3KDD; 3) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; wysokość budynku nie może przekroczyć 9 m; 4) parametry dachu: a) kierunek głównej kalenicy: prostopadły do drogi 1/1KDZ. b) kąt nachylenia połaci: dopuszcza się poniżej 25 stopni; 5) szczególne warunki zagospodarowania: a) wjazd na teren: z drogi wewnętrznej, połączonej z drogą 1/1KDZ, b) wskaźnik ilości miejsc parkingowych: co najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, c) obowiązuje ochrona krajobrazu K: ustalenia w § 7 pkt 3. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu, w tym szczególnie: 1) pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu, wystawka dachowa; 2) zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6), ładu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12); 3) stawka procentowa (§ 14). § 21. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 2/3MN i 2/4MN. 1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na adaptację istniejącego zagospodarowania. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 25 %; 2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50 % powierzchni działki. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się adaptację zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym zabudowy mieszkaniowej, uwzględniając możliwość przekształceń na warunkach określonych w niniejszym planie;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 1181 ?

2) nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę 1/1KDZ oraz odpowiednio w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicę 1/3KDD; 3) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, wliczając poddasze z możliwością urządzenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; wysokość budynku nie może przekroczyć 9 m; wysokość cokołu budynku w elewacji frontowej: nie więcej niż 0,30 m; 4) parametry dachu: a) kierunek głównej kalenicy: równoległy do ulicy; b) możliwe jest zastosowanie okien połaciowych oraz wystawek dachowych (§ 5 pkt 5); wysokość wystawek dachowych nie może przekroczyć 80 % wysokości dachu, c) kąt nachylenia połaci: 30 - 45 stopni, d) pokrycie dachówką w odcieniach jasnej czerwieni bądź w kolorze neutralnym; 5) szczególne warunki zagospodarowania: a) wjazd: z ulicy dojazdowej 1/3KDD, b) wskaźnik ilości miejsc parkingowych: co najmniej 2 miejsca postojowe na jedną działkę, c) obowiązuje ochrona krajobrazu K: ustalenia w § 7 pkt 3. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu, w tym szczególnie: 1) pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu, wystawka dachowa; 2) zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6), ładu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12); 3) stawka procentowa (§ 14). § 22. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 2/5ZD i 2/6ZD . 1. Przeznaczenie terenu: teren ogrodów działkowych. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na adaptację istniejącego zagospodarowania. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie mają zastosowania. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się adaptację zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym zagospodarowania zielenią poszczególnych działek; 2) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych; 3) szczególne warunki zagospodarowania: a) dojazd i dojście z terenów przyległej zabudowy mieszkaniowej, b) obowiązuje ochrona krajobrazu K: ustalenia w § 7 pkt 3. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu, w tym szczególnie: 1) pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca; 2) zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6), ładu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12); 3) stawka procentowa (§ 14). § 23. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 3/1RU.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 1181 ?

1. Przeznaczenie terenu: teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych; dopuszcza się również zabudowę usługową oraz zabudowę produkcyjną, uwzględniając możliwość wykorzystania istniejących budynków, ich rozbudowy bądź budowy nowych budynków. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 60 %; 2) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się, ze względu na rolniczy charakter terenu. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się adaptację zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym zabudowy związanej z obsługą produkcji rolnej bądź hodowlanej, łącznie z budynkami biurowymi i socjalnymi oraz stawem i otaczającą go zielenią wysoką; dopuszcza się możliwość przekształceń na warunkach określonych w niniejszym planie; adaptacja zagospodarowania dotyczy również zachowania i rewaloryzacji cech kulturowych dawnego folwarku, zgodnie z warunkami ochrony krajobrazu K określonymi poniżej (ust. 4 ppkt 5 lit c); 2) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż drogi 1/1KDZ wyznacza się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicę oraz odpowiednio w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicę 1/3KDD; 3) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; wysokość budynku nie może przekroczyć 11 m; wysokość cokołu budynku w elewacji frontowej: nie więcej niż 0,30 m; 4) parametry dachu: a) kierunek głównej kalenicy: nawiązujący do kształtu dziedzińca dawnego folwarku, od strony drogi 1/1KDZ równoległy do drogi, b) kąt nachylenia połaci: 25 - 45 stopni, c) pokrycie dachówką bądź materiałem o fakturze przypominającej dachówkę, w odcieniach jasnej czerwieni bądź w kolorze neutralnym; 5) szczególne warunki zagospodarowania: a) dojazd z drogi 1/1KDZ, b) wskaźnik ilości miejsc parkingowych: co najmniej 1 miejsce na 2 zatrudnionych, c) obowiązuje ochrona krajobrazu K: ustalenia w § 7 pkt 3; w przypadku lokalizacji nowych budynków w pierwszej kolejności obowiązuje usytuowanie ich w miejscach pozostałych po dawnych budynkach historycznego zespołu folwarcznego, w celu uzupełnienia brakujących elementów tego zespołu.

5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym szczególnie: 1) pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu; 2) zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6), ładu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12); 3) stawka procentowa (§ 14). § 24. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 3/2RU. 1. Przeznaczenie terenu: teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych; dopuszcza się również zabudowę usługową oraz zabudowę produkcyjną, uwzględniając możliwość wykorzystania istniejących budynków, ich rozbudowy bądź budowy nowych budynków. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na adaptację istniejącego zagospodarowania. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 60 %;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 1181 ?

2) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się, ze względu na rolniczy charakter terenu. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się adaptację zagospodarowania (§ 5 pkt 6) w zakresie dotyczącym zabudowy związanej z obsługą produkcji rolnej bądź hodowlanej, łącznie z budynkami biurowymi i socjalnymi, uwzględniając możliwość przekształceń na warunkach określonych w niniejszym planie; 2) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż drogi 1/1KDZ wyznacza się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę; 3) wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne; wysokość budynku nie może przekroczyć 9 m; wysokość cokołu budynku w elewacji frontowej: nie więcej niż 0,30 m; 4) parametry dachu: a) kierunek głównej kalenicy: nawiązujący do kształtu wewnętrznego dziedzińca, od strony drogi 1/1KDZ równoległy do drogi, b) kąt nachylenia połaci: 25 - 45 stopni, c) pokrycie dachówką bądź materiałem o fakturze przypominającej dachówkę, w odcieniach jasnej czerwieni bądź w kolorze neutralnym; 5) szczególne warunki zagospodarowania: a) dojazd z drogi 1/1KDZ, b) wskaźnik ilości miejsc parkingowych: co najmniej 1 miejsce na 2 zatrudnionych, c) obowiązuje ochrona krajobrazu K: ustalenia w § 7 pkt 3. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym szczególnie: 1) pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu; 2) zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6), ładu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12); 3) stawka procentowa (§ 14). § 25. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 4/1R/Z. 1. Przeznaczenie terenu: teren rolniczy. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: obowiązują warunki określone w przepisach o gospodarce nieruchomościami, w odniesieniu do terenów rolnych. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie mają zastosowania. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych; 2) w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje zachowanie lokalnego ciągu ekologicznego, istotnego dla powiązań ekologicznych pomiędzy zespołami leśnymi położonymi poza granicą niniejszego planu po stronie północno-wschodniej i po stronie zachodniej; 3) szczególne warunki zagospodarowania: a) obowiązuje konieczność zachowania przestrzennej ciągłości terenu lokalnego ciągu ekologicznego, w tym zakaz przegradzania terenu, b) na dnie doliny obowiązuje zieleń niska, np. w postaci użytków zielonych, na zboczach dopuszcza się zieleń wysoką i średniowysoką, w tym zadrzewienia i zakrzaczenia. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu. § 26. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 5/1R, 5/2R, 5/3R, 5/4R i 5/5R. 1. Przeznaczenie terenu: teren rolniczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 1181 ?

2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: obowiązują warunki określone w przepisach o gospodarce nieruchomościami, w odniesieniu do terenów rolnych. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie mają zastosowania. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem wymienionych w pkt 2; 2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych oraz urządzeń liniowych infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania siłowni wiatrowych usytuowanych na terenach R/E; 3) szczególne warunki zagospodarowania: a) dopuszcza się lokalizację elementów niezbędnych dla podjęcia ewentualnych działań kompensacyjnych związanych z usytuowaniem siłowni wiatrowych na terenach R/E, np.

w postaci ciągów zieleni wysokiej zasłaniającej ekspozycję siłowni z terenów mieszkaniowych; w tym celu należy wykorzystać przede wszystkim tereny przydrożne oraz miedze śródpolne; działania kompensacyjne wchodzą w zakres obowiązków inwestora siłowni wiatrowych, b) w miejscach wskazanych na rysunku planu obowiązuje ochrona krajobrazu K: ustalenia w § 7 pkt 3. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu. § 27. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 6/1R/E, 6/2R/E i 6/3R/E . 1. Przeznaczenie terenu: teren rolniczy z dopuszczeniem lokalizacji siłowni wiatrowych; park elektrowni wiatrowych usytuowany na terenach 6/1R/E, 6/2R/E i 6/3R/E nie może liczyć łącznie więcej iż 17 obiektów siłowni. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: obowiązują warunki określone w przepisach o gospodarce nieruchomościami, w odniesieniu do terenów rolnych. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie mają zastosowania. 4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem wymienionych w pkt 2; 2) dopuszcza się lokalizację siłowni wiatrowych, łącznie z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami liniowymi infrastruktury technicznej niezbędnymi dla funkcjonowania siłowni wiatrowych; obowiązuje zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 450 m od zabudowy mieszkaniowej, odpowiednio 150 m od dróg publicznych, 200 m od granicy lasu oraz 150 m od lokalnego ciągu ekologicznego na terenie 4/1R/Z; 3) wysokość zabudowy: nie więcej niż 150 m dla całego obiektu siłowni, licząc wieżę z gondolą i łopatami wirnika; dla obiektów budowlanych o wysokości równej lub większej niż 50 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązuje zgłoszenie do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP; 4) parametry dachu: nie mają zastosowania; 5) szczególne warunki zagospodarowania: a) kształt obiektu: wieża rurowa o konstrukcji stalowej, z gondolą oraz wirnikiem z trzema łopatami, b) kolor obiektu: neutralny, jasny, wtapiający się w krajobraz, np. jasno szary, z fakturą matową pochłaniającą światło; obowiązuje oznakowanie przeszkodowe w postaci czerwonych i białych pasów na końcówkach łopat wirnika; dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, z zakazem umieszczania jakichkolwiek innych znaków, napisów bądź reklam, c) dla potrzeb funkcjonowania siłowni wiatrowych dopuszcza się lokalizację: - dróg wewnętrznych prowadzących do poszczególnych siłowni wiatrowych oraz placów manewrowych; dopuszcza się niwelacje terenu, utwardzenie nawierzchni dróg oraz wykorzystanie ich jako dróg serwisowych oraz do obsługi działalności rolniczej,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 1181 ?

- podziemnej sieci elektroenergetycznej spinającej poszczególne siłownie wiatrowe i wyprowadzającej moc do stacji GPZ, - podziemnej sieci elektroenergetycznej wyprowadzającej moc ze stacji GPZ do punktu przyłączeniowego w krajowej sieci energetycznej, d) na terenach 6/2R/E i 6/3R/E w miejscach wskazanych na rysunku planu obowiązują ograniczenia ekologiczne związane z ochroną terenów podmokłych i nisko położonych: zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych oraz konieczność zachowania ciągłości przestrzennej terenu, w tym zakaz przegradzania terenu, e) na terenie 6/3R/E w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje ochrona archeologiczna W: ustalenia w § 7 pkt 4, f) na terenach 6/1R/E i 6/2R/E w miejscach wskazanych na rysunku planu obowiązują ograniczenia związane z funkcjonowaniem istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV: ustalenia w § 12 pkt 4 lit. e, g) po zrealizowaniu i uruchomieniu parku elektrowni wiatrowych obowiązuje przeprowadzenie standardowych procedur monitoringowych w zakresie: - obserwacji ornitologicznych prowadzonych przez okres 1 ? 3 lat, - sondażowych pomiarów uciążliwości akustycznej; w przypadku przekroczenia obowiązujących poziomów hałasu w stosunku do pobliskiej zabudowy mieszkaniowej należy doprowadzić do redukcji poziom hałasu, stosownie do wymagań prawnych. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu. § 28. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 6/4E. 1. Przeznaczenie terenu: teren urządzeń elektroenergetycznych niezbędnych dla funkcjonowania siłowni wiatrowych usytuowanych na terenach 6/1R/E, 6/2R/E i 6/3R/E. 2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: nie mają zastosowania w odniesieniu do parametrów określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 75 %; 2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20 % powierzchni działki.

4. Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną 1/4KDW; 2) wysokość zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna; wysokość budynku nie może przekroczyć 5 m; wysokość cokołu budynku w elewacji frontowej: nie więcej niż 0,30 m; 3) parametry dachu: a) kierunek głównej kalenicy: dowolny; dopuszcza się dach wielopołaciowy, b) kąt nachylenia połaci: 25 - 35 stopni, c) pokrycie dachówką bądź materiałem o fakturze przypominającej dachówkę, w odcieniach jasnej czerwieni bądź w kolorze neutralnym; 4) szczególne warunki zagospodarowania: a) wjazd na działkę: z drogi wewnętrznej 1/4KDW, b) wskaźnik ilości miejsc parkingowych: co najmniej 1 miejsce postojowe. 5. Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki terenu, w tym szczególnie:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 1181 ?

1) pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, linia rozgraniczająca orientacyjna, nieprzekraczalna linia zabudowy, kalenica dachu; 2) zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6), ładu przestrzennego (§ 10), infrastruktury technicznej (§ 12); 3) stawka procentowa (§ 14). Rozdział 4. Przepisy końcowe. § 29. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach

Henryk Fedoruk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. Część graficzna planu (arkusze 1-7)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr Arkusz 1 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr Arkusz 2 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr Arkusz 3 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr Arkusz 4 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr Arkusz 5 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr Arkusz 6 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. 6

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr Arkusz 7 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. 7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " GRODZIEC - PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH" w gm. Prabuty obr. Grodziec na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zmianami). Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy jw. w fazie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono uwag do przedmiotowego planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 1181 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "GRODZIEC - PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH" w gm. Prabuty obr. Grodziec, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zmianami). 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 1) budowa dróg publicznych: - nie występują wydatki na budowę dróg publicznych, które byłyby bezpośrednio związane z ofertą terenów budowlanych, - obsługa planowanych terenów nastąpi poprzez budowę dróg wewnętrznych, do realizacji których gmina nie jest zobowiązana; 2) budowa uzbrojenia terenów w sieci infrastruktury technicznej: - budowa sieci infrastruktury technicznej przewidziana jest w powiązaniu z drogami wewnętrznymi, nie powoduje to bezpośrednio zobowiązań finansowych gminy.

2. Zasady finansowania inwestycji wymienionych w pkt 1: ustalenia planu miejscowego nie powodują obowiązku realizacji inwestycji należących do zadań własnych gminy; nie ma podstawy do ustalania zasad finansowania. 3. Zakładany czas realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1: nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie niniejszego planu miejscowego. 4. Sposób realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1: nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie niniejszego planu miejscowego. Uwaga: Budowa dróg wewnętrznych KDW oraz infrastruktury technicznej w tych drogach nie należy do obowiązków gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.144.2968

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr WI-I.743.155.2011.JJ+BD Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/50/2011r. Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?GRODZIEC ? PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH? w gm. Prabuty obręb Grodziec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.1965

  zarządzenie nr FN.0050.32.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3579

  uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Grodziec na okręgi wyborcze, określenia ich granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/151/2009 Rady Miasta I Gminy Janikowo z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg - teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych ?Janikowo?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody - drzewa z rodzaju modrzew i głazu narzutowego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1180

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2012r. o decyzji Nr PCC/312-ZTO-A/377/W/OGD/2012/CW

 • DZ. URZ. 2012.1179

  uchwała nr XVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyróżnień Burmistrza Miasta Redy.

 • DZ. URZ. 2012.1178

  uchwała nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1177

  uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za składowanie odpadów.

 • DZ. URZ. 2012.1176

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.