Logowanie

DZ. URZ. 2012.1185

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.9.2011.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/36/11 Rady Gminy w Dziemianach w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Wojewoda Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1185
Hasła:Rozstrzygnięcie nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1185

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NK-III.4131.9.2011.KG WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się nieważność uchwały nr VIII/36/11 Rady Gminy w Dziemianach w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2011 r. Rada Gminy w Dziemianach podjęła uchwałę w sprawie w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej. Jako podstawę prawną podjęcia uchwały rada gminy wskazała przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu 1 czerwca 2011 r. W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W ocenie organu nadzoru żaden z przywołanych przepisów nie upoważnia rady gminy do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej. Nie można przyjąć, że upoważnienie takie wynika z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi że ?do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy?. Uprawnienia takiego nie przyznaje radzie gminy także przepis art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych, który wyraźnie wskazuje na zarząd jednostki samorządu terytorialnego jako na organ uprawniony do podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1185 ?

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotowa uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. Ponadto rada gminy podejmując przedmiotową uchwałę wkroczyła w kompetencje organu wykonawczego gminy, jakim jest wójt. Wskazane uchybienia stanowią istotne naruszenie prawa. W niniejszej sytuacji należało stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.18.441

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Dziemiany

 • DZ. URZ. 2010.148.2891

  uchwała nr XLI/237 /10 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Marszałka Macieja Płażyńskiego kompleksowi boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Dziemianach

 • DZ. URZ. 2010.122.2359

  uchwała nr XXXIX/187/06 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie okręgów wyborczych w gminie Dziemiany

 • DZ. URZ. 2011.126.2503

  uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/12/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.148.2890

  uchwała nr XLI/232/10 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kalisz

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1184

  informacja Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miastko

 • DZ. URZ. 2012.1183

  informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Subkowy z dnia 22 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze gminy Subkowy

 • DZ. URZ. 2012.1182

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Starogard Gdański przeprowadzonych w dniu 18 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1181

  uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?GRODZIEC ? PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH? w gm. Prabuty obręb Grodziec

 • DZ. URZ. 2012.1180

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2012r. o decyzji Nr PCC/312-ZTO-A/377/W/OGD/2012/CW


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.