Logowanie

DZ. URZ. 2012.1273

Tytuł:

uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1273
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 1273

UCHWAŁA NR XIX/139/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów


Dział 600 60016 0690 60078 2030 Rozdział Paragraf Treść Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zmniejszenia Zwiększenia 554 000 54 000 54 000 500 000 500 000

Ogółem:

554 000

§ 2. Zwiększa się plan wydatków

Dział 010 01010 4260 600 60078 4270 900 90003 4300 Ogółem Rozdział Paragraf Treść Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup energii Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Zmniejszenia Zwiększenia 52 000 52 000 52 000 500 000 500 000 500 000 2 000 2 000 2 000 554 000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1273

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2398

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  uchwała nr XXII/46/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radymno na 2012rok oraz w uchwale w sprawie budżetu gminy Radymno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1918

  zarządzenie nr 66/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1272

  uchwała nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1271

  uchwała nr XVII/14/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1270

  uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2012.1269

  uchwała nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. 2012.1268

  uchwała nr XXi/146/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw, zarządzanych przez Gminę Kunów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.