Logowanie

DZ. URZ. 2012.1291

Tytuł:

uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 2 ? Wojnarowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Korzenna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1291
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 23 marca 2012 r. Poz. 1291

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 2 ? Wojnarowa Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna? uchwalonego Uchwałą Nr III/20/2002 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy Korzenna uchwala, co następuje: PRZEPISY WPROWADZAJĄCE § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą ?nr 2 Wojnarowa?, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna w Wojnarowej dla działki nr 454/15 w zakresie określonym uchwałą Nr XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca 2008 r., zwaną dalej planem, w zakresie określonym uchwałą Nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy Korzenna z dn. 30 października 2009 r. z późn. zm. dotyczącym zmiany ustaleń ogólnych planu oraz zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów wskazanych na załączniku graficznym do wymienionej uchwały. 2. Plan obejmuje część obszaru wsi Wojnarowa o zasięgu określonym na rysunku planu, który stanowi integralną część uchwały, oznaczonym jako załącznik nr 1 do uchwały. 3. Załącznikami do uchwały są ponadto: 1) załącznik nr 2 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, 2) załącznik nr 3 ? rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy. USTALENIA OGÓLNE ORAZ PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ PRZEZNACZENIA § 2. 1. Ustala się zmianę fragmentu rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą ?nr 2 ? Wojnarowa?, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/174/2005


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1291 ?

Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna w Wojnarowej dla działki nr 454/15 w zakresie określonym uchwałą Nr XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca 2008 r., w następującym zakresie: 1) na rysunku planu zmienia się nazwę ?granice ochrony sanitarnej cmentarzy? na nazwę ?granice stref ochrony sanitarnej bezpośredniej i pośredniej od cmentarza?, 2) rysunek planu uzupełnia się o następujące elementy wynikające ze zmiany planu: a) granica obszaru objętego planem, b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, d) kategorie przeznaczenia terenu, e) zasięg terenów osuwiskowych (wg ?Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Dolnego Dunajca od ujścia Popradu?, RZGW Kraków i/lub Map Geologiczno-Gospodarczych PIG i/lub osuwisk powstałych w roku 2010, kart dokumentacyjnych osuwisk PIG), 3) rysunek planu uzupełnia się ustalenia wynikające z innych aktów prawnych i decyzji: a) granica złoża, b) granica obszaru górniczego, c) granica terenu górniczego, d) projektowany obszar NATURA 2000 Biała Tarnowska (PLH 120090), e) granice lasów ochronnych, f) Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP Nr 434 Biała Tarnowska), g) wały przeciwpowodziowe, h) strefa ochronna wałów przeciwpowodziowych, i) istniejąca linia elektroenergetyczna WN 110 kV wraz ze strefą ograniczonej zabudowy, j) obszary szczególnego zagrożenia powodzią między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym, oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZZ, k) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na sto lat, (wg ?Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Dolnego Dunajca od ujścia Popradu?, RZGW Kraków), oznaczone na rysunku planu symbolem 2ZZ, l) obszary zagrożenia powodzią w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów (wg ?Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Dolnego Dunajca od ujścia Popradu?, RZGW Kraków), oznaczone na rysunku planu symbolem 3ZZ. 2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą ?nr 2 ? Wojnarowa?, wyrażone na rysunku planu pozostają bez zmian. § 3. 1. Ustala się zmianę części tekstowej Uchwały Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010 r. polegającą na: 1) w §1 wprowadza się następny ustęp w brzmieniu: ?5. Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1291 ?

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach ? MN1, MN2, MN3, MN4 (§32a-32d), 2) tereny rolnicze o symbolach ? R3, R4 (§32e-32f), 3) tereny zieleni o funkcjach ekologicznych o symbolu ? ZE1 (§32g), 4) tereny lasów o symbolu ? ZL1 (§32h), 5) tereny projektowanych dolesień ? ZL2 (§32i), 6) tereny eksploatacji górniczej o symbolu ? PG1 (§32j).? 2) w §2 tekst ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. wysokości budynku do kalenicy ? należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu gruntu rodzimego przy najniżej położonym wejściu do budynku (nie będącym wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych) do najwyżej położonego punktu zwieńczenia budynku (kalenicy dachu, do gzymsu lub górnej attyki) lub zbiegu połaci dachu;? 3) w §2 tekst ust. 7 otrzymuje brzmienie: ?7. przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać w obrębie terenu lub terenu inwestycji na rzecz którego należy rozstrzygać ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami;? 4) w §2 tekst ust. 9 otrzymuje brzmienie: ?9. działalności uciążliwej, przedsięwzięciach i inwestycjach szkodliwych dla środowiska ? należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;? 5) w §2 tekst ust. 10. otrzymuje brzmienie: ?10. usługach publicznych ? należy przez to rozumieć usługi o charakterze użyteczności publicznej a w szczególności z zakresu administracji publicznej, szkolnictwa i oświaty w tym przedszkoli, ochrony zdrowia, kultury, opieki społecznej i socjalnej, obsługi pocztowej, łączności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony pożarowej, sportu;? 6) w §2 tekst ust. 11 otrzymuje brzmienie: ?11.


usługach komercyjnych ? należy przez to rozumieć obiekty użyteczności publicznej służące obsłudze ludności a w szczególności z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji niepublicznej, turystyki, obsługi bankowej i usług finansowych, doradztwa, usług prawnych, usług projektowych, oraz prywatnych gabinetów i przychodni lekarskich;? 7) w §2 tekst ust. 12 otrzymuje brzmienie: ?12. usługach podstawowych ? należy przez to rozumieć usługi komercyjne związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców, a w szczególności z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwe usługi dla ludności;? 8) w §2 tekst ust. 15 otrzymuje brzmienie: ?15. dojazdach nie wydzielonych ? należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice dojazdowe i wewnętrzne oraz służebne przejazdy nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi terenów, działek i obiektów;? 9) w §2 tekst ust. 16 otrzymuje brzmienie: ?16. przepisach odrębnych, szczególnych ? należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi odnoszącymi się do problematyki objętej niniejszym planem oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;? 10) w §2 wprowadza się następne ustępy w brzmieniu: ?24. działce siedliskowej ? należy przez to rozumieć działkę lub cześć działki określone w ewidencji gruntów i budynków symbolami B, Bi i Bp; 25. studium zagrożeń powodziowych ? należy przez to rozumieć opracowanie RZGW w Krakowie pt. ?Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu;? 11) treść §3 ust. 1-7 otrzymuje brzmienie: "1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, należy określać przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w tekście planu i rysunku planu. 2. Jako zgodne z planem uznaje się:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1291 ?

1) wyznaczenie dodatkowych dróg dojazdowych i wewnętrznych, zapewniających dojazd do działek budowlanych o szerokości wynikającej z przepisów odrębnych, 2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 3) lokalizowanie urządzeń melioracyjnych i urządzeń wodnych, w tym mostów i kładek z zachowaniem ciągłości cieków oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 4) lokalizowanie urządzeń związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, 5) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej remontów, przebudowy i rozbudowy, 6) lokalizowanie zgodnie z przepisami odrębnymi inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z wyjątkiem obszarów objętych ochroną, dla których ustanowiono odnośne zakazy w aktach ustanawiających ochronę. 3. W obrębie terenów kategorii MN, MN1, MN2, MN3, MN4, MNR dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. 4. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej. 5. Na terenach osuwisk i skarp, terenach osuwiskowych oraz terenach predysponowanych do osuwania, oznaczonych na rysunku planu, budowa obiektów budowlanych może nastąpić wyłącznie po trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych w projekcje geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu przepisów w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 6. Konstrukcja obiektów budowlanych lokalizowanych na terenach hydrogenicznych, podmokłych i podtopień oraz w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na sto lat powinna uwzględniać występujące tu warunki gruntowo-wodne, w szczególności nie dopuszcza się kondygnacji podziemnych. 7. Budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów położonych na terenach zalewowych i zagrożonych powodziami oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ może nastąpić wyłącznie w przypadku wyniesienia terenu powyżej zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1% oraz po trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu przepisów w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych." 12) w §3 wprowadza się następne ustępy w brzmieniu: "12.


Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na sto lat oraz położonych pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, oznaczonych na rysunku planu obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i zwolnienia zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią. 13. W strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i zwolnienia zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią. 14. Wzdłuż wszystkich cieków wodnych wyznacza się pasy ochronne o szerokości 10 m od linii brzegu potoku, ustalając następujące warunki zagospodarowania: 1) w obrębie pasów ochronnych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyłączeniem urządzeń wodnych, w tym ochrony przeciwpowodziowej, obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej obiektów ochrony przeciwpożarowej, obiektów z zakresu łączności publicznej, 2) obowiązuje zakaz grodzenia terenu w pasie 1,5 m od linii brzegu potoku w celu umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz umożliwienia administratorowi cieku prowadzenia robót remontowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1291 ?

15. Utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie. 16. Ustala się następujące przestrzenie publiczne i zasady ich zagospodarowania: 1) tereny dróg publicznych i wewnętrznych oznaczone symbolem KG, KZ, KL, KD i KW określa się jako przestrzenie publiczne, 2) obowiązują zasady zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem terenów i przepisami odrębnymi, 3) obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych zapewniającym warunki dla poruszania się osobom niepełnosprawnym, zgodnie z przepisami odrębnymi.? 13) w §4 uchyla się ust. 1 i 2, 14) w §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Zakaz realizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego oraz zakaz realizacji przedsięwzięć których uciążliwość wykracza poza granice terenu inwestycji." 15) w §4 ust. 5 pkt. e otrzymuje brzmienie: ?e. dopuszcza się prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia i lokalizowanie obiektów i urządzeń w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg na warunkach określonych w przepisach odrębnych;? 16) w §4 ust. 5 pkt. f wprowadza się się na końcu wiersza słowa: ?o ile jest to zgodne z przepisami odrębnymi;? 17) w §4 ust. 5 wprowadza się następny punkt w brzmieniu: ?h. obowiązuje lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi; w obrębie terenów kategorii MN, MN1, MN2, MN3, MN4, MNR dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.? 18) w §4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ?6. w zakresie kształtowania architektury i zagospodarowania terenu, poza terenami kategorii MN1, MN2, MN3, MN4, ZE1, ZL1, ZL2, PG1 obowiązują ustalenia §6, z zastrzeżeniem ustaleń określonych dla poszczególnych terenów. Dla terenów MN1, MN2, MN3, MN4, R3, R4, ZE1, ZL1, ZL2, PG1, zasady kształtowania architektury i zagospodarowania terenu określono dla każdej kategorii terenów;" 19) w §4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: ?7. warunkiem zabudowy jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych.? 20) w §4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: ?8. warunkiem budowy nowych obiektów z funkcją mieszkaniową, rekreacji indywidualnej, usługową, rzemieślniczą lub produkcyjną a także rozbudowy istniejących obiektów budowlanych o te funkcje oraz warunkiem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części polegającej na wprowadzeniu tych funkcji w istniejący obiekt budowlany jest zapewnienie w projekcie zagospodarowania działki stanowisk postojowych (parkingów) na pojazdy samochodowe korzystające z usług lub związanych z funkcją usługową, rzemieślniczą lub produkcyjną w ilości, co najmniej: 1) 1 stanowisko (jako miejsce postojowe lub miejsce w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i na 1 budynek rekreacji indywidualnej, 2) 1 stanowisko na 25 m? powierzchni sprzedażnej lub innej usługowej realizowanej jako dopuszczalnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, 3) 1 stanowisko na 50 m? powierzchni sprzedażnej dla usług podstawowych i komercyjnych, 4) 1 stanowisko na 4 miejsca konsumenckie w części gastronomicznej, 5) 1 stanowisko na 50 m? powierzchni użytkowej obiektów administracji, kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, łączności, bankowości, bezpieczeństwa publicznego, 6) 10 stanowisk na 100 m? powierzchni użytkowej obiektu sakralnego, 7) 1 stanowiska na 3 pomieszczenie do nauki przy obiektach oświaty,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1291 ?

8) 1 stanowisko na 10 zatrudnionych w przemyśle, rzemiośle, składach i magazynach, 9) 4 stanowiska postojowe na 1 stanowisko naprawcze przy warsztatach naprawczych, 10) 1 stanowisko dla ciężarowych pojazdów samochodowych na jedno stanowisko dystrybucyjne w stacji paliw przeznaczone dla zaopatrzenia tych pojazdów, 11) 2 stanowiska na 1 dystrybutor, 8 stanowisk na obiekt handlowy przy stacji paliw, 2 stanowiska na myjnię, 12) 4 stanowiska na 1000 m? powierzchni cmentarza.? 21) w §4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: ?9. w terenach przeznaczonych do zabudowy przyległych do terenów leśnych w rozumieniu ustawy o lasach budynki należy sytuować w odległości określonej w przepisach odrębnych.? 22) w §4 ust. 10 otrzymuje brzmienie: ?10. w obrębie terenów zmeliorowanych lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych, w tym ciągów uzbrojenia podziemnego musi zapewniać zachowanie ciągłości systemu melioracyjnego i nie doprowadzać do przerwania drenażu i zniszczenia rowów.? 23) w §4 ust. 12 otrzymuje brzmienie: ?12.W zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: 1) MN, MNR, MN1, MN2, MN3, MN4 ? jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową, 2) UO ? jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie wskazuje się w rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem kategorii w tym zakresie.? 24) w §4 wprowadza się następny ustęp w brzmieniu: ?13. Ustanawia się strefy ochronny sanitarnej bezpośredniej od cmentarza, oznaczone na rysunku planu.? 25) w §4 wprowadza się następny ustęp w brzmieniu ?14. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej od cmentarza (50 m od granic cmentarza), zakazuje się lokalizowania: 1) zabudowań mieszkalnych, 2) zakładów produkujących i przechowujących żywność, 3) zakładów żywienia zbiorowego, 4) studzien dla celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.? 26) w §4 wprowadza się następny ustęp w brzmieniu: ?15. Ustanawia się strefy ochronny sanitarnej pośredniej od cmentarza, oznaczone na rysunku planu.? 27) w §4 wprowadza się następny ustęp w brzmieniu: ?16. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej pośredniej od cmentarza (150 m od granic cmentarza), zakazuje się lokalizowania studzien do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.? 28) treść §5 otrzymuje brzmienie: ?§5. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe: 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami. 2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się dokonywanie łączenia i podziałów nieruchomości. 3. W przypadku podziału geodezyjnego ? w celu ustalenia innego niż istniejący układu działek budowlanych podział ten musi zapewniać: 1) dostęp do drogi publicznej realizowany bezpośrednio z układu dróg publicznych lub poprzez drogę wewnętrzną albo przez nie wydzielony w planie dojazd lub służebność dojazdu,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1291 ?

2) kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielanymi granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej a granicą tej drogi powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni, 3) minimalna szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza aniżeli 18 m dla wolnostojących budynków jednorodzinnych, a dla pozostałych rodzajów zabudowy nie ustala się minimalnej szerokości nowo wydzielanych działek budowlanych. 4. Dla nowo wydzielanych działek poza terenami MN1, MN2, MN3, MN4, PG1 obowiązują następujące minimalne wielkości: 1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 700 m?, 2) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami realizowanymi jako wbudowane 1000 m?, 3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami komercyjnymi realizowanymi jako wolnostojące lub dobudowanych do budynku mieszkalnego 1000 m?, 4) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z drobną wytwórczością, rzemiosłem nieuciążliwym ? 2000 m?, 5) dla budownictwa zagrodowego ? 1500 m?, 6) dla budownictwa zagrodowego z drobną wytwórczością lub rzemiosłem nieuciążliwym 2000 m?, 7) dla budownictwa rekreacji indywidualnej 400 m?. 5. Dla terenów MN1, MN2, MN3, MN4, PG1 minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek określono odrębnie dla każdej kategorii terenu. 6. Nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej. 7. Nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich, pod warunkiem, że nieruchomość z której działka jest wydzielana po jej wydzieleniu będzie miała powierzchnię nie mniejszą niż wymagana w ustaleniach dla danej kategorii terenów; warunku nie stosuje się w odniesieniu nieruchomości nie stanowiącej działki budowlanej.

8. Nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową.? 29) treść §6 otrzymuje brzmienie: ?§6. Zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z działalnością usługową i produkcyjną w tym rolniczą poza terenami MN1, MN2, MN3, MN4, PG1 z zastrzeżeniem ustaleń określonych dla poszczególnych terenów a w szczególności ustaleń §15, §18. 1. W odniesieniu do nowych budynków w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i budynków rekreacji indywidualnej oraz zagrodowej oraz budynków mieszkalno-usługowych ustala się: 1) rzut (obrys) kondygnacji parteru powinien być prostokątny lub składać się z prostokątów; dopuszcza się stosowanie ryzalitów, wykuszy i ganków, dla których kształtu rzutu nie ustala się, 2) maksymalna wysokość budynków do kalenicy, nie może być większa niż 11,00 m z zastrzeżeniem, że w przypadkach sytuowania budynku w terenach objętych ochroną krajobrazową, oznaczonych na rysunku planu jako grzbiety i zbocza o wysokich walorach widokowo-krajobrazowych, obowiązuje obniżenie wysokości budynków do kalenicy o 1,0 m, 3) w dachu może mieścić się tylko jedna kondygnacja użytkowa, 4) obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielospadkowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30°-45°; dopuszcza się doświetlenie dachów budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn, 5) obowiązuje kolorystyka: dachy ? kolory ciemne, ściany ? kolory jasne, 6) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od dróg publicznych na odcinkach dłuższych niż 3 m. 2. W odniesieniu do nowych budynków zabudowy usługowej ustala się:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1291 ?

1) rzut (obrys) kondygnacji przyziemia powinien być prostokątny lub składać się z prostokątów; dopuszcza się stosowanie ryzalitów, wykuszy i ganków, dla których kształtu rzutu nie ustala się, 2) maksymalna wysokość budynków do kalenicy, nie może być większa aniżeli 12,00 m z zastrzeżeniem, że: a) w przypadkach sytuowania budynku w terenach objętych ochroną krajobrazową, oznaczonych na rysunku planu jako grzbiety i zbocza o wysokich walorach widokowo-krajobrazowych, obowiązuje obniżenie wysokości o 1 m, b) ograniczenia wysokości budynków do kalenicy nie dotyczą kościołów oraz budynków użyteczności publicznej związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną pożarową oraz sportem, 3) ilości kondygnacji nie określa się z zastrzeżeniem, że w dachu może mieścić się tylko jedna kondygnacja użytkowa, 4) obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielospadkowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30°-45°; w przypadku obiektów szkół dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°; a dla obiektu hali sportowej ? dach łukowy; dopuszcza się doświetlenie dachów budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn, 5) obowiązuje kolorystyka: dachy ? kolory ciemne, ściany ? kolory jasne, 6) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od dróg publicznych na odcinkach dłuższych niż 3 m. 3. W odniesieniu do nowych budynków produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich, składowych, inwentarsko-składowych, przetwórstwa rolno-spożywczego ustala się: 1) maksymalna wysokość budynków do kalenicy nie może być większa aniżeli 12,00 m, a) ilości kondygnacji nie określa się z zastrzeżeniem, że w dachu może mieścić się tylko jedna kondygnacja użytkowa, 2) dopuszcza się realizację dachów z kalenicami jako dwuspadowych lub wielospadkowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 15°-45° oraz dachów pulpitowych; dopuszcza się doświetlenie dachów budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn, 3) dla budynków produkcyjnych i magazynowych w przypadkach uzasadnionych technologicznymi dopuszcza się stosowanie dachów o mniejszym kącie nachylenia połaci, 4) obowiązuje kolorystyka: dachy ? kolory ciemne, ściany ? kolory jasne, 5) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od dróg publicznych na odcinkach dłuższych niż 3 m. 4. W odniesieniu do nowych budynków gospodarczych i garaży ustala się: 1) maksymalna wysokość budynków do kalenicy nie może być większa aniżeli 7,50 m, 2) maksymalna ilość kondygnacji dla budynków pomocniczych 2 nadziemne, w tym jedna w kubaturze dachu, 3) obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielospadkowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 15°-45°; dopuszcza się doświetlenie dachów budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn. 5. W odniesieniu do budynków istniejących dopuszcza się: 1) utrzymanie rzutów (obrysów) i wysokości budynków, 2) utrzymanie kształtu, nachylenia połaci dachowych i rodzaju dachu z zastrzeżeniem, że przy podejmowaniu nadbudowy obowiązuje dostosowanie i zmiana tych elementów stosownie do przepisów ust. 2-4, 3) utrzymanie rodzaju zastosowanych materiałów elewacyjnych i pokryciowych oraz ich kolorystyki z zastrzeżeniem, że przy podejmowaniu robót budowlanych obowiązuje dostosowanie i zmiana tych elementów na rodzaje ustalone stosownie do przepisów ust. 2-4. 6. Ustala się następujący minimalny udział terenu biologicznie czynnego, poza terenami MN1, MN2, MN3, MN4, PG1: względami

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1291 ?

1) 30% dla terenów MN, 2) 40% dla terenów MNR, 3) 20% dla terenów UO, UA, UK, 1-5 UI, 1 UCp/Z, 1 UCp/B, 4) 10% dla terenów NO, 5) 5% dla terenów PE. 7. Ustala się następujący maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, poza terenami MN1, MN2, MN3, MN4: 1) 50% dla terenów MN, 2) 40% dla terenów MNR, 3) 60% dla terenów UA, UO, UK, 1-5UI, 1 UCp/Z, 1 UCp/B, 4) 80% dla terenów NO, 5) nie ustala się dla terenów PE i PG1. 8. Zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy, w tym minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego oraz maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów MN1, MN2, MN3, MN4, PG1 określono dla poszczególnych terenów. 9. Ograniczenia wysokości zabudowy i formy architektonicznej obiektów w obrębie obszaru objętego planem, w tym terenów MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.? 30) treść §7 otrzymuje brzmienie: ?§7. Ustala się zasady w zakresie ochrony dóbr kultury i środowiska przyrodniczego: 1. Ustanawia się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków, ze względu na ich wartości kulturowe: 1) zespół dworski nr 1 na dz.496/1 i 496/2; własność K. Steinhof, mur/kamień; koniec XIX w.; 2) kapliczka k/magazynów; mur/tynk; koniec XIX w.; 3) kapliczka z figurą Matki Boskiej, k/Szkoły; mur/kamień; 1-sze ćwierćwiecze XX w.; 4) kapliczka na dz. nr 137/2 k/domu nr 10, kamienna; 1900 r.; 5) chałupa nr 3, własność J. Jamróz, drewniana, 1945 r.; 6) chałupa nr 68 na dz. nr 457; własność J. Kret; drewniana; 1939 r.; 7) chałupa nr 113 na dz. nr 344/4; własność F. Nowak; drewniana; początek XX w.; 8) studnia na dz. nr 344/4; własność F. Nowak; kamień/drewno; początek XX w.; 9) chałupa nr 134 na dz. nr 292; własność M. Frączek; drewniana; 1920 r.; 10) chałupa nr 144 na dz. 373; własność K. Węgrzynowski; drewniana; 1920 r.; 11) studnia na dz. nr 132 przy posesji nr 164; własność Z. Jamróz; kamień/drewno; 1920 r.; 12) piwnica przy posesji nr 165; własność Z. Włodarz; kamień/mur; 1-sze ćwierćwiecze XX w.; 13) chałupa nr 217 na dz. nr 828; własność Władysława Dyl; drewniana; 1948 r.; 14) studnia na dz. nr 828 przy chałupie nr 217; własność j.w.; kamień/drewno; 1948 r.; 15) kapliczka na dz. nr 268 posesji nr 268; wł. W. Kwarciński; mur/kam; 1-sze ćwierćwiecze XX w. 2. W odniesieniu do obiektów, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania: 1) utrzymuje się obiekt zabytkowy i zakazuje się przekształceń obiektu i otoczenia powodujących obniżenie jego wartości historycznych,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1291 ?

2) dopuszcza się remonty i przebudowę obiektu przy zachowaniu jego wartości historycznej, 3) dopuszcza się przeniesienie w inne miejsce obiektu zabytkowego. 3. Ustala się ochronę stanowisk archeologicznych w oznaczonych na rysunku planu rejonach stanowisk archeologicznych, w obrębie których obowiązuje nakaz prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, stosownie do przepisów w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami. 4. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego obowiązują: 1) ustalenia szczegółowe zawarte w §4 oraz w ustaleniach dotyczących terenów leśnych (ZL, ZL1), terenów projektowanych dolesień (ZLP, ZL2) a także terenów wód powierzchniowych (WS) i zieleni nieurządzonej (RZ), tereny zieleni o funkcjach ekologicznych (ZE1), 2) zachowanie ciągłości cieków, 3) w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 434 Biała Tarnowska) obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań stwarzających zagrożenia dla wód zbiornika, 4) zagospodarowanie lasów ochronnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 5) ochrona złóż zgodnie z przepisami odrębnymi, 6) w granicach złóż oznaczonych na rysunku planu lokalizację obiektów budowlanych nie związanych z eksploatacją złoża dopuszcza się pod warunkiem wybilansowania złoża. 31) treść §8 otrzymuje brzmienie: ?§8 ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną: 1. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: 1) utrzymuje się istniejące urządzenia (w tym indywidualne studnie oraz zbiorniki) i sieci wodociągowe ?W? z możliwością ich przebudowy i rozbudowy a w zależności od potrzeb również budowy nowych w terenach zabudowanych, przeznaczonych do zabudowy i innych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem §4, 2) dopuszcza się lokalizowanie nowych elementów sieci i urządzeń z zakresu zaopatrzenia w wodę na obszarze objętym planem, w tym sieci lokalizowanych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi, 3) lokalizacja obiektów (zbiorniki, pompownie) nie może naruszać ustaleń planu w zakresie podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia terenu oraz przepisów odrębnych, 4) obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników przeciwpożarowych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: 1) obszar objęty planem w przeważającej części położony w zlewni potoku Jasienianka z projektowaną oczyszczalnią ścieków w Wojnarowej będzie objęty gminnym systemem kanalizacji sanitarnej; pozostałe tereny zlewni docelowo wyposażone zostaną w indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 2) obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu, 3) utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci kanalizacyjne z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, a w zależności od potrzeb również budowy nowych w terenach zabudowanych, przeznaczonych do zabudowy i innych z zastrzeżeniem ustaleń §4, 4) do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej ? z zastrzeżeniem ustaleń §4 ? dopuszcza się budowę indywidualnych szczelnych, bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia nieczystości ? wywóz ścieków ze szczelnych zbiorników może nastąpić wyłącznie do oczyszczalni ścieków; po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, należy do niej podłączyć istniejące obiekty, 5) obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem ustaleń §4. 3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych obowiązuje oczyszczenie wód opadowych z parkingów, placów manewrowych, składów, magazynów otwartych, stacji paliw, przed odprowadzeniem ich do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1291 ?

4. W zakresie gospodarki odpadami: 1) obowiązuje zasada segregacji odpadów u źródła ich powstania w celu ich wykorzystania lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, 2) obowiązuje zasada odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. 5. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 1) zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni własnych oraz kotłowni lokalnych, 2) do ogrzewania obiektów mogą być stosowane wyłącznie paliwa i media nie powodujące przekraczania obowiązujących norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego; przy wyborze paliwa i mediów grzewczych preferować paliwa ekologiczne takie jak gaz, olej opałowy, energię elektryczną itp.; dopuszcza się realizację zbiorczych systemów zaopatrzenia w ciepło. 6. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 1) zaopatrzenie gminy w gaz odbywać się będzie poprzez sieć rozdzielczą zasilaną z gazociągu wysokoprężnego Paszyn-Łęka Siedlecka, 2) utrzymuje się istniejące sieci gazowe ?G? z możliwością ich przebudowy i rozbudowy a w zależności od potrzeb również budowy nowych w terenach zabudowanych, przeznaczonych do zabudowy i innych zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem ustaleń §4, 3) obiekty budowlane oraz elementy uzbrojenia terenu względem gazociągów należy lokalizować w odległościach określonych w przepisach odrębnych, 4) nakazuje się dla gazociągów, przy ustalaniu lokalizacji projektowanych budowli, urządzeń i dróg, zachowanie odległości podstawowych lub stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi. 7. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną: 1) dostawa energii elektrycznej dla tej części gminy ze stacji GPZ 110/35/15 KV ? zlokalizowanych poza obszarem objętym planem ? siecią średnich napięć 15 KV i 30 KV w wykonaniu napowietrznym lub kablowym, 2) utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci energetyczne ?EE? z możliwością ich przebudowy i rozbudowy a w zależności od potrzeb również budowy nowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem ustaleń §4, 3) ustala się doprowadzenie energii elektrycznej siecią średnich i niskich napięć od stacji transformatorowych na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, 4) wzdłuż istniejących i projektowanych linii i obiektów elektroenergetycznych należy pozostawić strefy ograniczonej zabudowy, które wynoszą: a) dla linii napowietrznej 110 KV? 30 m (po 15 m z każdej strony osi trasy linii), b) dla linii napowietrznych 30/15 KV ? 16 m (po 8 m z każdej strony osi trasy linii), c) dla linii napowietrznych niskiego napięcia ? 6 m (po 3 m z każdej strony osi trasy linii), d) dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia ? 2 m, e) dla transformatorowych stacji SN/nN ? 5 x 5 m, 5) warunki zagospodarowania stref, o których mowa w pkt 4) określono w obowiązujących normach, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w obrębie strefy za zgodą administratora sieci, 6) dopuszcza się budowę kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz lokalizację wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 30/0,4 kV, 7) dopuszczalne trasy linii elektroenergetycznych oraz lokalizacje stacji transformatorowych nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 1291 ?

8) projektowane stacje transformatorowo-rozdzielcze 30/0,4 kV, 15/0,4 kV należy wykonywać jako stacje umieszczane wewnątrz obiektów budowlanych lub jako stacje wolnostojące w tym napowietrzne. 8. W zakresie obsługi systemu łączności: 1) utrzymuje się wszystkie urządzenia łączności w tym sieci teletechniczne dopuszczając możliwość ich rozbudowy i przebudowy oraz realizacji nowych w zależności od potrzeb, 2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.? 32) treść §9 otrzymuje brzmienie: ?§9. Ustala się następujące zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji: 1. Ustala się następujące zasady obsługi terenów przez układ drogowy: 1) podstawowy układ komunikacyjny stanowią drogi publiczne i drogi wewnętrzne: a) KG ? droga główna, b) KZ ? drogi zbiorcze, c) KL ? drogi lokalne, d) KD ? drogi dojazdowe, e) KW ? drogi wewnętrzne, 2) uzupełniający układ komunikacyjny stanowią nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne oraz ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz ścieżki i trasy rowerowe. 2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających: 1) dla dróg oznaczonych na rysunku planu publicznych i wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu, 2) minimalne szerokości niewyznaczonych na rysunku planu, dróg wewnętrznych o wymiarze 5,5 m. 3. Dopuszcza się realizację tras rowerowych w obrębie układu drogowego, terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz przy wykorzystaniu dróg dojazdowych do pól. 4. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni poza terenami MN1, MN2, MN3, MN4, R3, z zastrzeżeniem §22 ust. 3: 1) w terenie zabudowy przy dogach klasy G, Z, L ? 8,0 m, 2) w terenie zabudowy przy drogach klasy D ? 6,0 m, 3) w terenie zabudowy przy drogach klasy KW ? 6,0 m. 5. Na terenach MN1-MN4, R3 budynki przy drogach powinny być usytuowane: 1) drogi powiatowe: z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 2) drogi gminne i wewnętrzne: z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 3) zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku nie określenia nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu, 4) dopuszcza się możliwość przyjęcia mniejszych odległości, niż określonych w pkt 1 i 2 w przypadku uzasadnionym istniejącym zainwestowaniem, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w przepisach o drogach publicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych; istniejące budynki położone w odległości mniejszej niż określa nieprzekraczalna linia zabudowy pozostawia się do utrzymania z możliwością prowadzenia robót budowlanych. 6. Nie dopuszcza się lokalizowania w obrębie linii rozgraniczających dróg nowych budynków i ogrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 13 ? Poz. 1291 ?

7. Dopuszcza się w obrębie linii rozgraniczających dróg utrzymanie istniejących ogrodzeń oraz lokalizowanie nowych ogrodzeń w przypadku uzupełniania ciągu istniejących ogrodzeń za zgodą zarządcy drogi. 8. Dopuszcza się realizację innych dróg wewnętrznych i dojazdów niewyodrębnionych na rysunku planu, służących obsłudze terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 9. Przy zagospodarowaniu terenu i realizacji obiektów obsługi komunikacyjnej należy uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.? 33) w §19 wprowadza się następny ustęp w brzmieniu ?3. dla terenów położonych w granicach złóż obowiązują ustalenia określone w §7 ust. 4 pkt 5 i 6.? 34) w §20 uchyla się ust. 7 i wprowadza się następny ustęp w brzmieniu ?8. dla terenów położonych w granicach złóż obowiązują ustalenia określone w §7 ust. 4 pkt 5 i 6.? 35) treść §28 otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza się tereny zalewowe i zagrożone powodziami o symbolu ZZ wg zasięgu dotychczasowych wezbrań. 2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i użytkowania terenów o symbolu ZZ: 1) utrzymuje się istniejący stan zagospodarowania, 2) utrzymuje się urządzenia i istniejące sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 3) zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności: a) realizacji obiektów i budowli nie związanych z gospodarką wodną, b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem nasadzeń związanych z regulacją i utrzymaniem wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej lub służącej do wzmacniania brzegów, c) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją i utrzymaniem wód, d) lokalizowania inwestycji które po zalaniu mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska, e) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, f) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.

3. W obrębie terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują ponadto zasady zagospodarowania ustalone w §3 ust. 7 oraz przepisach dotyczących poszczególnych terenów." 36) treść §29 otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza się obszary szczególnego zagrożenia powodzią między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym o symbolu 1ZZ oznaczone na rysunku planu. 2. W obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ust. 1 obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej." 37) treść §30 otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na100 lat o symbolu 2ZZ oznaczone na rysunku planu (na podstawie ?Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Dolnego Dunajca od ujścia Popradu?, RZGW Kraków). 2. W obszarach szczególnego zagrożenia powodzią o których mowa w ust. 1 obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej."

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 14 ? Poz. 1291 ?

38) treść §31 otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych o symbolu 3ZZ oznaczone na rysunku planu (na podstawie ?Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Dolnego Dunajca od ujścia Popradu?, RZGW Kraków). 2. W obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 1) utrzymuje się urządzenia i istniejące sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 2) utrzymuje się istniejące obwałowania z dopuszczeniem prowadzenie robót remontowych i regulacyjnych, 3) w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych, oznaczonej na rysunku planu, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, 4) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów które w przypadku zniszczenia wałów i wystąpienia powodzi stanowiłyby zagrożenie dla środowiska." 39) w §32 uchyla się ust. 1 i 2. 40) po §32 wprowadza się dodatkowy tekst w brzmieniu: ?Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania kategorii terenów MN1, MN2, MN3, MN4, R3, R4, ZE1, ZL1, ZL2, PG1? oraz następne paragrafy: § 32a. 1. Wyznacza się Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1-13MN1. 2. Ustala się przeznaczenie terenów 1-13MN1: 1) przeznaczenie podstawowe: a) budynki mieszkalne jednorodzinne, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi podstawowe, b) usługi komercyjne, c) drobna wytwórczość i rzemiosło nieuciążliwe, d) budynki gospodarcze, garaże, e) drogi dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze, f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej, g) parkingi, miejsca postojowe, h) cieki, urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, i) zieleń urządzona i nieurządzona. 3. Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową dopuszczając jej przebudowę, rozbudowę i budowę nowych obiektów budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania istniejącej zagrody, o ile zachowane zostaną przepisy odrębne dotyczące budowli rolniczych i ich usytuowania oraz ustalenia ust. 4. 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, 2) przy budowie nowych oraz przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w §4, 3) obiekty z funkcją przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a)-d), mogą być przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 15 ? Poz. 1291 ?

4) wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 700 m?, 5) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej co najmniej 18 m, a dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej co najmniej 14 m, 6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu inwestycji, 7) minimalna powierzchnia, która należy urządzić jako teren biologicznie czynny wynosi 30% powierzchni terenu inwestycji, 8) forma architektoniczna budynków musi spełniać następujące warunki, z zastrzeżeniem pkt. 9): a) rzut kondygnacji parteru powinien być prostokątny lub składać się z prostokątów, dopuszcza się stosowanie ryzalitów, wykuszy i ganków, dla których kształtu rzutu nie ustala się, b) maksymalna wysokość budynków do kalenicy nie może być większa niż 11 m, z zastrzeżeniem lit. c, c) maksymalna wysokość budynków do kalenicy budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 7 m, d) w dachu może mieścić się tylko jedna kondygnacja użytkowa, e) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 30°-45°, f) dopuszcza się dla zabudowy usługowej stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°12°, g) dopuszcza się doświetlenie dachów nowych budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn, przy czym obowiązuje rozmieszczenie lukarn w nawiązaniu do układu otworów okiennych i drzwiowych, h) obowiązuje kolorystyka: dachy ? kolory ciemne, ściany ? kolory jasne, 9) ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 32b. 1. Wyznacza się Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1-3MN2. 2. Ustala się przeznaczenie terenów 1-3MN2: 1) przeznaczenie podstawowe: a) budynki mieszkalne jednorodzinne, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi podstawowe, b) usługi komercyjne, c) drobna wytwórczość i rzemiosło nieuciążliwe, d) zabudowa gospodarcza, garaże, e) drogi dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze, f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej, g) parkingi, miejsca postojowe, h) cieki, urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, i) zieleń urządzona i nieurządzona. 3. Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową dopuszczając jej przebudowę, rozbudowę i budowę nowych obiektów budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania istniejącej zagrody o ile zachowane zostaną przepisy odrębne dotyczące budowli rolniczych i ich usytuowania oraz ustalenia ust. 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 16 ? Poz. 1291 ?

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, 2) przy budowie nowych oraz przy przebudowie, rozbudowie nadbudowie istniejących obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w §4, 3) obiekty z funkcją przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a)-d), mogą być przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne, 4) wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 800 m?, 5) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej co najmniej 18 m, a dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej co najmniej 14 m, 6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu inwestycji, 7) minimalna powierzchnia, która należy urządzić jako teren biologicznie czynny wynosi 40% powierzchni terenu inwestycji, 8) forma architektoniczna budynków musi spełniać następujące warunki, z zastrzeżeniem pkt. 9): a) rzut kondygnacji parteru powinien być prostokątny lub składać się z prostokątów, dopuszcza się stosowanie ryzalitów, wykuszy i ganków, dla których kształtu rzutu nie ustala się, b) maksymalna do kalenicy budynków do nie może być większa niż 11 m, z zastrzeżeniem lit. c, c) maksymalna wysokość budynków do kalenicy budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 7 m, d) w dachu może mieści się tylko jedna kondygnacja użytkowa, e) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 30°-45°, f) dopuszcza się dla zabudowy usługowej stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°12°, g) dopuszcza się doświetlenie dachów nowych budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn, przy czym obowiązuje rozmieszczenie lukarn w nawiązaniu do układu otworów okiennych i drzwiowych, h) obowiązuje kolorystyka: dachy ? kolory ciemne, ściany ? kolory jasne, 9) ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej. § 32c. 1. Wyznacza się Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN3. 2. Ustala się przeznaczenie terenów 1MN3: 1) przeznaczenie podstawowe: a) budynki mieszkalne jednorodzinne, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi podstawowe, b) usługi komercyjne, c) drobna wytwórczość i rzemiosło nieuciążliwe, d) zabudowa gospodarcza, garaże, e) drogi dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze, f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 17 ? Poz. 1291 ?

g) parkingi, miejsca postojowe, h) cieki, urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, i) zieleń urządzona i nie urządzona. 3. Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową dopuszczając jej przebudowę, rozbudowę i budowę nowych obiektów budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania istniejącej zagrody o ile zachowane zostaną przepisy odrębne dotyczące budowli rolniczych i ich usytuowania. 4. Budowa obiektów budowlanych może nastąpić wyłącznie po trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych w projekcje geotechnicznym dla skomplikowanych warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu przepisów w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, 2) przy budowie nowych oraz przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w §4, 3) obiekty z funkcją przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a)-d), mogą być przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne, 4) wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 800 m?, 5) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej co najmniej 18 m, a dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej co najmniej 14 m, 6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu inwestycji, 7) minimalna powierzchnia, która należy urządzić jako teren biologicznie czynny wynosi 60% powierzchni terenu inwestycji, 8) forma architektoniczna budynków musi spełniać następujące warunki, z zastrzeżeniem pkt.

9): a) rzut kondygnacji parteru powinien być prostokątny lub składać się z prostokątów, dopuszcza się stosowanie ryzalitów, wykuszy i ganków, dla których kształtu rzutu nie ustala się, b) maksymalna wysokość budynków do kalenicy nie może być większa niż 9 m, z zastrzeżeniem lit. c, c) maksymalna wysokość budynków do kalenicy budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 7 m, d) w dachu może mieści się tylko jedna kondygnacja użytkowa, e) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 30°-45°, f) dopuszcza się dla zabudowy usługowej stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°12°, g) dopuszcza się doświetlenie dachów nowych budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn, przy czym obowiązuje rozmieszczenie lukarn w nawiązaniu do układu otworów okiennych i drzwiowych, h) obowiązuje kolorystyka: dachy ? kolory ciemne, ściany ? kolory jasne, 9) ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej. § 32d. 1. Wyznacza się Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN4. 2. Ustala się przeznaczenie terenów 1MN4:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 18 ? Poz. 1291 ?

1) przeznaczenie podstawowe: a) budynki mieszkalne jednorodzinne, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi podstawowe, b) usługi komercyjne, c) drobna wytwórczość i rzemiosło nieuciążliwe, d) zabudowa gospodarcza, garaże, e) drogi dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze, f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej, g) parkingi, miejsca postojowe, h) cieki, urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, i) zieleń urządzona i nie urządzona. 3. Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową dopuszczając jej przebudowę, rozbudowę i budowę nowych obiektów budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania istniejącej zagrody o ile zachowane zostaną przepisy odrębne dotyczące budowli rolniczych i ich usytuowania. 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, 2) przy budowie nowych oraz przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w §4, 3) obiekty z funkcją przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 2 pkt 2 lit., a)-d) mogą być przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne, 4) wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 800 m?, 5) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej co najmniej 18 m, a dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej co najmniej 14 m, 6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu inwestycji, 7) minimalna powierzchnia, która należy urządzić jako teren biologicznie czynny wynosi 50% powierzchni terenu inwestycji, 8) forma architektoniczna budynków musi spełniać następujące warunki, z zastrzeżeniem pkt. 9): a) rzut kondygnacji parteru powinien być prostokątny lub składać się z prostokątów, dopuszcza się stosowanie ryzalitów, wykuszy i ganków, dla których kształtu rzutu nie ustala się, b) maksymalna wysokość budynków do kalenicy nie może być większa niż 9 m, z zastrzeżeniem lit.c), c) maksymalna wysokość budynków do kalenicy budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 7 m, d) w dachu może mieści się tylko jedna kondygnacja użytkowa, e) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 30°-45°, f) dopuszcza się dla zabudowy usługowej stosowanie dachów jednospadowych i płaskich o nachyleniu 2°12°, g) dopuszcza się doświetlenie dachów nowych budynków z zastosowaniem okien połaciowych oraz lukarn, przy czym obowiązuje rozmieszczenie lukarn w nawiązaniu do układu otworów okiennych i drzwiowych, h) obowiązuje kolorystyka: dachy ? kolory ciemne, ściany ? kolory jasne,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 19 ? Poz. 1291 ?

9) ustalenia dotyczące formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów i urządzeń inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej. § 32e. 1. Wyznacza się Tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem 1-8R3. 2. Ustala się przeznaczenie terenów 1-8R3: 1) przeznaczenie podstawowe: a) uprawy rolne, b) zakrzewienia i zadrzewienia, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zabudowa zagrodowa, w tym mieszkaniowa wchodząca w skład gospodarstw rolnych, b) budynki i urządzenia służące do produkcji rolniczej, c) drogi dojazdowe do gruntów rolnych, d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej, e) cieki, urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, f) zieleń urządzona i nieurządzona.

3. Przeznaczenie dopuszczalne określone w ust. 2 pkt. 2) lit. a)-b) nie dotyczy terenów zalewowych i zagrożonych powodziami oznaczonych na rysunku planu, w obrębie których obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych, w tym służących produkcji rolnej. 4. Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i odbudowy. 5. Budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów położonych na terenach osuwisk i skarp, terenach osuwiskowych oraz terenach predysponowanych do osuwania ? wymaga zachowania warunków określonych w §3 ust. 5. 6. Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów położonych na terenach zalewowych i zagrożonych powodziami wymaga zachowania warunków określonych w §3 ust. 7. 7. Obowiązują zasady realizacji nowych budynków i rozbudowy istniejących zgodnie z ustaleniami §6. 8. Wzdłuż wszystkich cieków wodnych wyznacza się pasy ochronne o szerokości 5 m od linii brzegu tych cieków, w celu umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, umożliwienia administratorowi cieków prowadzenia robót remontowych; obowiązują następujące warunki: 1) możliwość prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych, związanych z ochroną przeciwpowodziową przez administratora wód oraz w celu ochrony zabudowy biologicznej cieku, 2) zakaz lokalizacji nowych obiektów innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej; grodzenie nieruchomości wzdłuż cieku zgodnie z przepisami z zakresu prawa wodnego, 3) utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu w tym istniejących dróg dojazdowych jako ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i tras narciarstwa biegowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych. § 32f. 1. Wyznacza się Tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem 1-3R4. 2. Ustala się przeznaczenie terenu 1-3R4: 1) przeznaczenie podstawowe: a) uprawy rolne, b) zakrzewienia i zadrzewienia,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 20 ? Poz. 1291 ?

2) przeznaczenie dopuszczalne: a) drogi dojazdowe do gruntów rolnych, b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej, c) cieki, urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, d) zieleń urządzona i nieurządzona. 3. Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i odbudowy. 4. Przebudowa, rozbudowa i odbudowa obiektów położonych na terenach osuwisk i skarp, terenach osuwiskowych oraz terenach predysponowanych do osuwania wymaga zachowania warunków określonych w §3 ust. 5. 5. Przebudowa, rozbudowa i odbudowa obiektów położonych na terenach zalewowych i zagrożonych powodziami wymaga zachowania warunków określonych w §3 ust. 7. 6. Obowiązują zasady odbudowy i rozbudowy istniejących budynków zgodnie z ustaleniami §6. 7. Wzdłuż wszystkich cieków wodnych wyznacza się pasy ochronne o szerokości 5 m od linii brzegu tych cieków, w celu umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, umożliwienia administratorowi cieków prowadzenia robót remontowych; obowiązują następujące warunki: 1) możliwość prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych, związanych z ochroną przeciwpowodziową przez administratora wód oraz w celu ochrony zabudowy biologicznej cieku, 2) zakaz lokalizacji nowych obiektów innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej; grodzenie nieruchomości wzdłuż cieku zgodnie z przepisami z zakresu prawa wodnego, 3) utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu w tym istniejących dróg dojazdowych jako ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i tras narciarstwa biegowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych. § 32g. 1. Wyznacza się Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych oznaczone na rysunku planu symbolem 16ZE1. 2. Ustala się przeznaczenie terenu 1-6ZE1: 1) przeznaczenie podstawowe: a) grunty rolne, b) zadrzewienia i zakrzaczenia, c) cieki z obudową biologiczną i urządzenia wodne, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) drogi wewnętrzne i dojazdy, b) obiekty małej architektury, c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej, 2) utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu w tym istniejących dróg dojazdowych jako ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i tras narciarstwa biegowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 3) utrzymuje się istniejące zadrzewienia i zakrzewienia z zastrzeżeniem zachowania wymogów wynikających z ochrony przeciwpowodziowej,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 21 ? Poz. 1291 ?

4) dopuszcza się techniczne umocnienia brzegów cieków wodnych, w miejscach erozji lub miejscach zagrażających zabudowie, 5) dopuszcza się prowadzenie robót remontowych i regulacyjnych na wszystkich ciekach wodnych przez zarządzającego tymi ciekami na warunkach określonych w przepisach odrębnych, 6) dopuszcza się możliwość prowadzenia robót remontowych, konserwacyjnych i budowlanych związanych z ochroną przeciwpowodziową.

§ 32h. 1. Wyznacza się Tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem 1-6ZL1. 2. Ustala się przeznaczenie terenów 1-6ZL1: 1) przeznaczenie podstawowe: a) lasy w rozumieniu przepisów odrębnych, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) parkingi leśne i urządzenia turystyczne w rozumieniu przepisów odrębnych. 3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) utrzymuje się istniejące kompleksy leśne na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 2) obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych oraz obiektów nie związanych z gospodarką leśną, 3) utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu w tym istniejących dróg dojazdowych jako ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych i tras narciarstwa biegowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych. § 32i. 1. Wyznacza się Tereny projektowanych dolesień oznaczone symbolem 1ZL2 podstawowym przeznaczeniem terenu pod zalesienie terenu. 2. Ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) obowiązuje zalesienie terenu z zastosowaniem gatunków rodzimych, dostosowanych do siedliska, 2) utrzymuje się istniejące zadrzewienia i zalesienia, 3) obowiązek zapewnienia drożności okresowych cieków wodnych i prawidłowego ich utrzymania. 3. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych. § 32j. 1. Wyznacza się Tereny eksploatacji górniczej oznaczone na rysunku planu symbolem 1PG1. 2. Ustala się przeznaczenie terenu 1PG1: 1) przeznaczenie podstawowe: a) obiekty i urządzenia związane z pozyskaniem złoża, b) zadrzewienia i zakrzaczenia, c) cieki z obudową biologiczną i urządzenia wodne, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) obiekty socjalne i administracyjne związane z eksploatacją, b) dojazdy, powierzchnie komunikacyjne. 3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 1) eksploatacja złoża oraz rekultywacja terenu na podstawie koncesji zgodnie z przepisami odrębnymi, 2) wykorzystanie istniejących dróg dla transportu na warunkach określonych przez zarządcę drogi, na rysunku planu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 22 ? Poz. 1291 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.43.291

  uchwała nr XLI/283/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkow budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. 2012.703

  uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 roku.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1290

  zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej

 • DZ. URZ. 2012.1289

  uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 ? Łęka/Koniuszowa

 • DZ. URZ. 2012.1288

  uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 5 ? Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka

 • DZ. URZ. 2012.1287

  uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 10 - Koniuszowa

 • DZ. URZ. 2012.1286

  uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 9 ? Mogilno/Posadowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.