Logowanie

DZ. URZ. 2012.1293

Tytuł:

uchwała nr XV/172/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1293
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1293

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( jednolity tekst : Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami) - Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje: § 1. 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może jej zapewnić. § 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. § 3. Osoba ubiegająca się o pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych winna przedstawić stosowne dokumenty: - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów), lub stosowne zaświadczenie lekarskie. § 4. 1. Usługi opiekuńcze wymienione w § 2 przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 2. Odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych określonych w § 2, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe podane w ust. 1 ustala się zgodnie z niżej podaną tabelą.


Osoba samotna do 100% (477) od 101% do 160% 481,77 - 763,20 od 161% do 180% 767,97 - 858,60 od 181% do 200% 863,37 - 954,od 201% do 220% Zwrot wydatków w % nieodpłatnie 5% 10% 15% 20% W rodzinie do 100% (351) od 101% do 160% 354,51 - 561,60 od 161% do 180% 565,11 - 631,80 od 181% do 200% 635,31 - 702,od 201% do 220% Zwrot wydatków w % nieodpłatnie 10% 15% 20% 30%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1293 ?

958,77 - 1.049,40 od 221% do 240% 1.054,17 - 1.144,80 od 241% do 270% 1.149,57 - 1.287,90 od 271% do 290% 1.292,67 - 1.383,30 od 291% do 310% 1.388,07 - 1.478,70 od 311% do 330% 1.483,47 - 1.574,10 od 331% do 350% 1.578,87 - 1.669,50 od 351% do 370% 1.674,27 - 1764,90 powyżej 370% 1.764,90 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

705,51 - 772,20 od 221% do 240% 775,71 - 842,40 od 241% do 270% 845,91 - 947,70 od 271% do 290% 951,21 - 1.017,90 od 291% do 310% 1.021,41 ? 1.088,10 od 311% do 330% 1.091,61 - 1.158,30 od 331% do 350% 1.161,81 ? 1.228,50 od 351% do 370% 1.232,01 - 1.298,70 Powyżej 370% 1.298,70 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100%

§ 5. 1. Pełny koszt godziny usługowej wynosi 17 zł i będzie urealniany rzez MOPS w Malborku. 2. Urealnienie stawki godzinowej będzie dokonywane po uzyskaniu opinii Komisji ds. Społecznych Rady Miasta Malborka. § 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na: - korzystanie, z co najmniej dwóch rodzajów usług, - konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, - konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym, co najmniej jedna przewlekle chorą, - ponoszenia znacznych wydatków na leki, pielęgnacje, na leczenie, rehabilitację, - zdarzenia losowe, - wiek, powyżej 90 r. życia. § 7. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze należy dokonywać w MOPS w Malborku w dziale usług opiekuńczych w terminie do 3 -go następnego miesiąca. 2. W przypadku zwłoki w regulowaniu opłat wszczyna się postępowanie w celu ściągnięcia tej należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. § 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze określa w decyzji ich zakres, czas trwania i odpłatność, w tym cenę 1 godziny usług. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku. § 10. Traci moc uchwała nr XVII/133/07 z dnia 25 października 2007r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 1293 ?

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Tadeusz Woźny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.188

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1715

  uchwała nr XXVII/292/09 Rady Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.169

  uchwała nr XXVI/180/08 Rady Gminy Cmolas z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycznuie usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2010.66.485

  uchwała nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.1.1

  uchwała nr XL/275/09 Rady Gminy Ciasna z dnia 12 listopada 2009r. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

zamów dokument

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Diety za nocleg- kierowca TIRa

  Mąż jest zawodowym kierowcą międzynarodowym jeżdżącym w kraju i za granicą. Od stycznia 2002 roku pracodawca zaprzestał wypłacania dodatku na noclegi twierdząc, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1292

  uchwała nr XVI/204/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie cen biletów i wysokości innych opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na terenie gminy Wejherowo

 • DZ. URZ. 2012.1291

  uchwała nr XVI/203/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo nr IX/96/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo.

 • DZ. URZ. 2012.1290

  uchwała nr XVI/202/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2012.1289

  uchwała nr XVI/201/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1288

  uchwała nr XVI/200/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.