Logowanie

DZ. URZ. 2012.1294

Tytuł:

uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Nowy Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1294
Hasła:Regulaminy np. wynagradzania nauczycieli,udzielania pomocy materialnej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1294

UCHWAŁA NR XIII/108/2012 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje: § 1. 1. Paragraf 4 ust. 3 uchwały nr XXVII/290/09 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony dwa razy w ciągu roku bud etowego w następujących okresach: styczeń - sierpień, wrzesień - grudzień". 2. Skreśla się zapis określony w § 4 ust. 6 w brzmieniu: " za lipiec i sierpień dodatek jest wypłacany według średniej urlopowej". § 2. 1. Skreśla się zapis określony w § 5 ust. 9 w brzmieniu: "W okresie ferii i wakacji dodatek funkcyjny wypłaca się wg średniej urlopowej''. 2. Paragraf 5 ust.11 uchwały nr XXVII/290/09 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznawany jest przez Wójta Gminy Nowy Targ na okres styczeń - sierpień, wrzesień grudzień". § 3. Paragraf 6 ust. 2 uchwały nr XXVII/290/09 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi za prowadzenie: 1) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzie ą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, 2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, 3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, 4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w klasach dwujęzycznych w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1294 ?

§ 4. Paragraf 9 ust. 2 uchwały XXVII/290/09 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na czas nieokreślony. Wysokość dodatku uzale niona jest od stanu rodzinnego nauczyciela, a mianowicie: 1) dla 1 osoby - 5 zł, 2) dla 2 osób - 6 zł, 3) dla 3 osób - 7 zł, 4) dla 4 i więcej osób - 8 zł". § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ. § 6. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli reprezentowanymi przez swoich przedstawicieli. § 7. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ mgr Wiesław Parzygnat
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Inowłódz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli? a także ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.652

  uchwała nr XXVIII/302/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.767

  uchwała nr I/3/09 Rady Gminy Jarosław z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Jarosław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.2269

  uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.821

  uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielec

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1293

  uchwała nr XII/149/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu

 • DZ. URZ. 2012.1292

  uchwała nr XII/148/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie Statutów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 • DZ. URZ. 2012.1291

  uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 2 ? Wojnarowa

 • DZ. URZ. 2012.1290

  zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej

 • DZ. URZ. 2012.1289

  uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 ? Łęka/Koniuszowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.