Logowanie

DZ. URZ. 2012.1295

Tytuł:

uchwała nr XIX/199/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Mszana Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1295
Hasła:Opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1295

UCHWAŁA NR XIX/199/2012 RADY GMINY MSZANA DOLNA z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opró niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) - Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w wysokości: 1) za odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ? 85 zł/m3 brutto; (tj. 10,2 zł. za 120 dm3), 2) za odebranie odpadów komunalnych, je eli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny ? 45 zł/m3 brutto (tj. 5,4 zł. za 120 dm3). 2. Za selektywne uwa a się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów szkła i pozostałych odpadów. § 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opró niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego, w wysokości: 55 zł. /m3 brutto. § 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna. § 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.82

  uchwała nr XXII/134/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.217.6557

  uchwała nr NR X/54/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 10 października 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/148/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1294

  uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

 • DZ. URZ. 2012.1293

  uchwała nr XII/149/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu

 • DZ. URZ. 2012.1292

  uchwała nr XII/148/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie Statutów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 • DZ. URZ. 2012.1291

  uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 2 ? Wojnarowa

 • DZ. URZ. 2012.1290

  zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.