Logowanie

DZ. URZ. 2012.1296

Tytuł:

uchwała nr XV/181/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z terenu wokół fontann miejskich przy Pl. Jagiellończyka, na Starym Mieście przy Ratuszu Miejskim oraz przy Pl. Wolności w Malborku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1296
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1296

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z terenu wokół fontann miejskich przy Pl. Jagiellończyka, na Starym Mieście przy Ratuszu Miejskim oraz przy Pl. Wolności w Malborku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, w związku z art. 40, ust. 2 i 3 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje: § 1. Ustala się regulamin korzystania z terenu wokół fontann miejskich przy Pl. Jagiellończyka, na Starym Mieście przy Ratuszu Miejskim oraz przy Pl. Wolności w Malborku, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Malborka Tadeusz Woźny

Załącznik do Uchwały Nr XV/181/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW PRZY FONTANNACH W trosce o zachowanie ładu, porządku i spokoju, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenach wokół miejskich fontann w Malborku prowadza się co następuje: 1. Tereny wokół fontann miejskich służą do wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców miasta i turystów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1296 ?

2. Na terenach tych obowiązuje zakaz: a) kąpieli i mycia się w fontannach, b) zatykania dysz, c) zaśmiecania terenu, d) wjeżdżania na płytę fontanny przy pl. Jagiellończyka rowerami, deskorolkami, wrotkami, itp. e) wchodzenia na płytę tej fontanny lub w jej bezpośrednie otoczenie, w godzinach pokazów, f) niszczenia i uszkadzania roślinności, g) zakłócania spokoju i porządku publicznego, h) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, i) wprowadzania zwierząt, j) umieszczania bez zgody Urzędu Miasta Malborka jakichkolwiek obiektów, tablic, napisów oraz ogłoszeń, k) niszczenia elementów małej architektury 3. Organizowanie imprez masowych jest dopuszczalne jedynie za zgoda i na warunkach uzgodnionych z Burmistrzem Miasta Malborka. 4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie przy fontannach tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 5. Osoby niszczące fontanny bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 6. Upoważnia się Straż Miejską do bieżącej kontroli i egzekwowania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 7. Kto narusza postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6434

  uchwała nr XLV/364/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych

 • DZ. URZ. 2012.2314

  uchwała nr XIX/5/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Puck

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3711

  uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Starym Mieście

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6435

  uchwała nr XLV/365/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych

 • DZ. URZ. 2012.1297

  uchwała nr XV/182/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Malborku

zamów dokument

Porady prawne

 • Monitorowanie posesji przy użyciu kamer

  Czy monitorowanie/nagrywanie ukrytą kamerą video terenu wokół własnej posiadłości jest legalne? Czy można taki materiał wykorzystać w sądzie w przypadku zarejestrowania (...)

 • Hodowla koni w mieście

  Sąsiad sprzedał swoją działkę. Nowy nabywca chce na niej hodować kucyki i wozić nimi dzieci (odpłatnie). Jest to działka budowlana w mieście. Czy sąsiad może to (...)

 • Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010 r. był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Mapa i ustalenie linii zabudowy

  W moim mieście nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W 2000 r zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Staram się o (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1295

  uchwała nr XV/180/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. 2012.1294

  uchwała nr XV/177/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2012.1293

  uchwała nr XV/172/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2012.1292

  uchwała nr XVI/204/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie cen biletów i wysokości innych opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na terenie gminy Wejherowo

 • DZ. URZ. 2012.1291

  uchwała nr XVI/203/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo nr IX/96/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.