Logowanie

DZ. URZ. 2012.1299

Tytuł:

uchwała nr XV/211/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2012 - 2016).

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Niepołomicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1299
Hasła:Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1299

UCHWAŁA NR XV/211/12 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2012 - 2016).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 2 i art 21 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicachuchwala, co następuje : Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2012 - 2016) Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: ?1) Burmistrzu ? nale y przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice?, ?2) Gminie - nale y przez to rozumieć Gminę Niepołomice,?, ?3) Programie - nale y przez to rozumieć niniejszy Program,?, ?4) Radzie - nale y przez to rozumieć Radę Miejską w Niepołomicach,?, ?5) ustawie - nale y przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.) .?, ?6) Zasobie - nale y przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy,?, Rozdział 2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego Zasobu w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne § 2. 1. Zasób tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących własność Gminy oraz lokale mieszkalne usytuowane w budynkach, których Gmina jest współwłaścicielem. 2. Wykaz lokali, o których mowa w ust. 1, wraz z opisem stanu technicznego tych lokali zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 3. W Zasobie wydziela się 16 lokali przeznaczonych do wynajęcia w charakterze lokali socjalnych (12 lokali w budynku, przy ul. Zabierzowskiej 22 w Niepołomicach oraz 4 lokale w budynku, przy ul. Bocheńskiej 13 w Niepołomicach). 4. Prognozowaną wielkość oraz prognozowany stan techniczny Zasobu w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia tabela Nr 1:


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1299

Tabela nr 1

prognozowana wielkość zasobu mieszkaniowego rok lokale socjalne pozostałe lokale mieszkalne lokale socjalne wyposa enie techniczne bie ąca woda pozostałe lokale mieszkalne centralne ogrzewanie lokale socjalne pozostałe lokale mieszkalne 25 23 31 29 27 lokale socjalne gaz pozostałe lokale mieszkalne 27 25 33 31 29 lokale socjalne kanalizacja pozostałe lokale mieszkalne 38 35 43 41 39

2012 2013 2014 2015 2016

16 16 16 16 16

39 36 44 42 40

16 16 16 16 16

39 36 44 42 40

-

-

16 16 16 16 16

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1299 ?

Rozdział 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata § 3. 1. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego Zasobu poprzez dokonywanie remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego lokali oraz budynków, w których są one usytuowane. 2. Planowane remonty i modernizacje wynikające ze stanu technicznego lokali i budynków, w których są one usytuowane, oraz ich koszty z podziałem na kolejne lata, przedstawia tabela Nr 2: Tabela Nr 2

Lp. 1. 2. zakres rzeczowy planowanych remontów i modernizacji remonty instalacji elektrycznych remonty kominów, przewodów dymowych, przewodów spalinowych i przewodów wentylacyjnych malowanie klatek schodowych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Remonty instalacji wodno ? kanalizacyjnej 2012 4.000,00 zł. 10.000,00 zł. 2013 5.000,00 zł. 10.000,00 zł. 2014 5.000,00 zł. 20.000,00 zł. 2015 5.000,00 zł. 20.000,00 zł, 2016 5.000,00 zł. 20.000,00 zł.

3. 4. 5.

2.000,00 zł. 10.000,00 zł. 2.000,00 zł.

2.000,00 zł. 5.000,00 zł. 2.000,00 zł.

5.000,00 zł. 5.000,00 zł. 5.000,00 zł.

5.000,00 zł. 5.000,00 zł. 5.000,00 zł.

5.000,00 zł. 5.000,00 zł. 5.000,00 zł.

5. Środki finansowe na remonty i modernizacje pochodzić będą z opłat czynszowych, z bud etu Gminy oraz z dotacji celowych z bud etu Państwa. 6. Ostateczne kwoty wydatków przeznaczonych na finansowanie remontów i modernizacji określone zostaną w uchwałach bud etowych na kolejne lata. Rozdział 4. Planowana sprzeda lokali w kolejnych latach § 4. 1. Sprzeda lokali mieszkalnych wchodzących w skład Zasobu odbywać się będzie na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady. 2. Planowaną sprzeda lokali w kolejnych latach przedstawia tabela Nr 3: Tabela Nr 3

rok 2012 2013 2014 2015 2016 liczba lokali 2 (Zabierzów Bocheński) 3 (2 Zabierzów Bocheński + 1 Niepołomice) 2 (Zabierzów Bocheński) 2 (1 Zabierzów Bocheński + 1 Chobot) 2 (1 Zabierzów Bocheński + 1 Staniątki)

Rozdział 5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni ania czynszu § 5. 1. Stawka czynszu stanowi iloczyn stawki bazowej i stawki jakościowej. Stawkę bazową czynszu ustala Burmistrz w drodze zarządzenia. 2. Stawkę jakościową ustala się na podstawie czynników określających wartość u ytkową lokalu uwzględniającą: wyposa enie lokalu w instalacje, ogólny stan techniczny budynku, poło enie budynku, usytuowanie lokalu w budynku. 3. Suma współczynników jakościowych przyjęta do stawki czynszu nie powinna przekraczać 50%.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1299 ?

4. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi 50% najni szego czynszu obowiązującego w Zasobie. 5. Planuje się obni anie czynszu na wniosek najemcy o niskich dochodach, w granicach obni ek w wysokości określonej w odrębnej uchwale. Pomoc rodzinom w trudnym poło eniu materialnym będzie realizowana tak e poprzez zabezpieczenie w bud ecie Gminy odpowiednich środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych przyznawanych na podstawie odrębnych uregulowań prawnych. 6. Przyjmuje się, e stawka czynszu nie będzie podwy szana częściej ni raz w roku. 7. Nie planuje się skokowego wzrostu stawki bazowej czynszu. Uznaje się za uzasadniony stopniowy wzrost stawki czynszu maksymalnie do 10% w ka dym kolejnym roku obowiązywania Programu i przeznaczenia uzyskanych z tego tytułu dochodów na remonty i modernizację Zasobu. 8. Czynsz najmu uiszczany jest z góry do 10 dnia ka dego miesiąca. 9. Sposób ustalania stawki czynszu przedstawia tabela Nr 4: Tabela Nr 4

stawka bazowa 100 % czynniki wpływające na wartość u ytkową lokalu stan wyposa enia lokalu w instalacje ogólny stan techniczny budynku poni ej powy ej przeciętnej przeciętnej - 10 % + 10 % - 10 % - 10 % - 10 % + 10 % + 10 % + 10 %

lokale o współczesnym standardzie wyposa one we wszystkie instalacje (+/-) 0 % lokale o współczesnym standardzie wyposa one we wszystkie instalacje z wyjątkiem instalacji centralnego ogrzewania - 10 % lokale z łazienką i W.C. nie wyposa one w instalację centralnego ogrzewania oraz w instalację gazową - 20 % lokale nie wyposa one w instalację kanalizacyjną -10% - 30 % stawka jakościowa stawka czynszu

Rozdział 6.


Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład Zasobu oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania Zasobem w kolejnych latach § 6. 1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład Zasobu obejmuje podejmowanie wszelkich decyzji oraz dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno ? finansowej, bezpieczeństwa u ytkowania i właściwej eksploatacji oraz bie ącego administrowania Zasobem a tak e czynności zmierzające do utrzymania lokali i budynków w stanie nie pogorszonym. 2. Czynności związane z zarządzaniem Zasobem wykonuje Burmistrz. 3. Nadzór właścicielski nad Zasobem sprawuje Burmistrz za pośrednictwem referatu Utrzymania Inwestycji Komunalnych. 4. W okresie obowiązywania Programu nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania Zasobem. Rozdział 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach § 7. 1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania Programu będą przychody z czynszu najmu lokali mieszkalnych i u ytkowych oraz dotacje przedmiotowe i celowe z bud etu Gminy. 2. Dodatkowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach obowiązywania Programu mogą być dodatkowe przychody z tytułu podwy ek czynszu w kolejnych latach wprowadzane na zasadach ustalonych w Programie, dotacje z bud etu państwa oraz środki unijne. 3. Planowane źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach przedstawia tabela Nr 5:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1299 ?

Tabela Nr 5

lp. źródła finansowania lata 2012 2013 2014 120.000,00 zł. 130.000,00 zł. 160.000,00 zł. 460.000,00 zł. 510.000,00 zł. 510.000,00 zł. 10.000,00 zł. 20.000,00 zł. 30.000,00 zł.

1. a) przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych b) przychody z tytułu najmu lokali u ytkowych c) bud et Gminy 2. a) dotacje z bud etu państwa, b) środki unijne

2015 160.000,00 zł. 510.000,00 zł. 40.000,00 zł.

2016 160.000,00 zł. 510.000,00 zł. 50.000,00 zł.

w pozyskanej wysokości w pozyskanej wysokości

w pozyskanej wysokości w pozyskanej wysokości

w pozyskanej wysokości w pozyskanej wysokości

w pozyskanej wysokości w pozyskanej wysokości

w pozyskanej wysokości w pozyskanej wysokości

4. Dopuszcza się mo liwość zmian wysokości środków planowanych na poszczególne lata w zale ności od mo liwości bud etu Gminy, uzyskania środków z dodatkowych źródeł a tak e potrzeb i zobowiązań ustawowych Gminy dotyczących roszczeń właścicieli związanych z niedostarczeniem lokali socjalnych uprawnionym. Rozdział 8. Wysokość wydatków w kolejnych latach , z podziałem na koszty bie ącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład Zasobu, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a tak e wydatki inwestycyjne § 8. Zakłada się, i w okresie obowiązywania Programu wysokość wydatków na Zasób z podziałem na koszty bie ącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład Zasobu, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a tak e wydatki inwestycyjne, kształtować się będzie na poziomie przedstawionym w tabeli Nr 6: Tabela Nr 6

lp. rok koszty bie ącej eksploatacji 12.683,00 zł. 13.317,00 zł. 13.983,00 zł. 14.682,00 zł. 15.416,00 zł. koszty remontów koszty modernizacji koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi 0,00 zł. 0,00 zł. 0,00 zł. 0,00 zł. 0,00 zł. wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł. 250.000,00 zł. 250.000,00 zł. 250.000,00 zł. 250.000,00 zł.

1. 2. 3. 4. 5.

2012 2013 2014 2015 2016

18.000,00 zł. 19.000,00 zł. 35.000,00 zł. 35.000,00 zł. 35.000,00 zł.

10.000,00 zł. 5.000,00 zł. 5.000,00 zł. 5.000,00 zł. 5.000,00 zł.

Rozdział 9. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania Zasobem. § 9. 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy planuje się w okresie obowiązywania niniejszego programu: 1) weryfikowanie umów najmu i wypowiadanie umów najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, 2) wdra anie systemu zamiany lokali mieszkalnych słu ącego: a) racjonalnemu przeprowadzaniu napraw i remontów lokali mieszkalnych poprzez dostarczanie najemcom lokali zamiennych w ka dym przypadku, gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania, b) likwidacji dysproporcji pomiędzy powierzchniami lokali i liczbą osób z nich korzystających a dochodami gospodarstw domowych tych osób i mo liwościami bie ącego regulowania opłat związanych z najmem,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1299 ?

c) zmniejszanie liczby dłu ników, d) zmniejszanie liczby osób oczekujących na lokale socjalne.


3) wypowiadanie umów najmu osobom zajmującym lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe, pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia innego lokalu mieszkalnego spełniającego wymagania co najmniej takie same jakie powinien spełniać lokal zamienny - celem tego działania będzie racjonalizacja prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, 4) monitorowanie potrzeb lokalowych mieszkańców w związku z wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych w świetle art. 11 ust. 5 ustawy, 5) opracowanie i bie ąca aktualizacja informatycznej bazy danych dotyczących Zasobu, 6) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne i komunalne, 7) aktywna windykacja nale ności czynszowych, 8) działania zmierzające do ułatwiania i zachęcania do dokonywania zamian mieszkań mających na celu odzyskiwanie mieszkań o du ym metra u, zajmowanych przez osoby samotne, ograniczenie zadłu eń czynszowych poprzez zamiany na mieszkania o ni szym standardzie oraz umo liwienie dostępu do wykupu mieszkań wszystkim najemcom, 9) sprzeda lokali na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę. Rozdział 10. Postanowienia końcowe § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. § 11. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Adam Suślik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1299

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/211/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012 r. Wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Niepołomice

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Adres Niepołomice, ul. Zabierzowska 22 Niepołomice, ul. Zabierzowska 22 Niepołomice, ul. Zabierzowska 22 Niepołomice, ul. Bocheńska 13 Niepołomice, ul. Bocheńska 21 Niepołomice, ul. Niepołomicka 18 Suchoraba 79 (budynek Szkoły Podstawowej) Wola Batorska 495 (b. zlewnia mleka) Wola Zabierzowska 304/5 Zabierzów Bocheński 42 (b. sołtysówka) Staniątki 287 Zabierzów Boch. 521 Liczba lokali (powierzchnia) 12 lokali socjalnych (162,8 m2 ) 1 lokal (74,66 m2) 1 lokal ( 48,30 m?) 4 lokale socjalne (96,20 m?) 2 lokale ( 94,23 m?) 1 lokal (49,19m?) 1 lokal (57,00 m?) Stan techniczny lokali lokale wyposa one w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną i wodno- kanalizacyjną lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. lokale wyposa one w instalacje: elektryczną i wodno ?kanalizacyjną lokale wyposa one w instalacje: elektryczną, wodno ?kanalizacyjną i gazową lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną, wodno ?kanalizacyjną, gazową i c.o. lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i c.o. lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną wodno ? kanalizacyjną lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i c.o. lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną i wodną. lokale wyposa one w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną. lokale wyposa one w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i c.o. Sytuacja własnościowa lokale usytuowane w budynku stanowiącym własność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność gminy lokale usytuowane w budynku stanowiącym własność gminy lokale usytuowane w budynku stanowiącym własność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym współwłasność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym współwłasność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność gminy lokale usytuowane w budynku stanowiącym własność gminy lokale usytuowane w budynku stanowiącym współwłasność gminy Forma u ytkowania najem na czas oznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas oznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony

8 9 10 11 12

1 lokal (39,20 m?) 1 lokal (63,89m2) 1 lokal (28,72m2) 8 lokali (279,16m2) 2 lokale (78,80m2)

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1299

13 Zabierzów Boch 519 14 Zabierzów Bocheński 520 15 Chobot 43/2 16 Zagórze 165 17 Staniątki 851 18 Niepołomice ul. Niepołomicka 18 b 19 Zabierzów Bocheński 522

3 lokale (100,61m?) 2 lokale (67,75m2) 1 lokal (38,86m2) 6 lokali (261,48m2) 1 lokal (34,51m2) 1 lokal (57,79 m2) 8 lokali ( 235,02 m2)

lokale wyposa one w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i c.o. lokale wyposa one w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i c.o. lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gaz i c.o. lokale wyposa one w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gaz i c.o. lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gaz i c.o. lokal wyposa ony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną lokale wyposa one w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i c.o.

lokale usytuowane w budynku stanowiącym współwłasność gminy lokale usytuowane w budynku stanowiącym współwłasność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym współwłasność gminy lokale usytuowane w budynku stanowiącym własność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność gminy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność gminy lokale usytuowane w budynku stanowiącym współwłasność gminy

najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony najem na czas nieoznaczony

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Adam Suślik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.2003

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej Pobiedziska z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pobiedziska na lata 2011 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2841

  uchwała nr XIV/116/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa na lata 2012-2016.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1298

  uchwała nr XV/102/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach

 • DZ. URZ. 2012.1297

  uchwała nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach

 • DZ. URZ. 2012.1296

  uchwała nr XV/111/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. 2012.1295

  uchwała nr XIX/199/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.1294

  uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/290/09 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.