Logowanie

DZ. URZ. 2012.1301

Tytuł:

uchwała nr XV/213/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Niepołomicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1301
Hasła:Drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1301

UCHWAŁA NR XV/213/12 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) ? Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę: ? Oficerska ? - drodze wewnętrznej stanowiącej własność ?DJW-Development? Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce , oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 3986/160, dla której księgę wieczystą KR2I/00027589/2 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. 2. Przebieg drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Pisemna zgoda właściciela terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. Ustala się pisownię przyjętej nazwy drogi wewnętrznej, o której mowa w § 1, w systemie informatycznym w pełnym brzmieniu tj.: ? Oficerska ?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Adam Suślik


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1301 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/213/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1 : 5000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Adam Suślik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1301 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/213/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Adam Suślik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr II/23/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Pasłęka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/228/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7149

  uchwała nr LXI/873/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.348

  uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.856

  uchwała nr XXXIII/267/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1300

  uchwała nr XV/212/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.

 • DZ. URZ. 2012.1299

  uchwała nr XV/211/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2012 - 2016).

 • DZ. URZ. 2012.1298

  uchwała nr XV/102/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach

 • DZ. URZ. 2012.1297

  uchwała nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach

 • DZ. URZ. 2012.1296

  uchwała nr XV/111/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.