Logowanie

DZ. URZ. 2012.1305

Tytuł:

porozumienie nr 1/2012 pomiędzy: Gminą Słaboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Słaboszów Zbigniewa Kitę a Gminą i Miastem Miechów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:pomiędzy: Gminą Słaboszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Słaboszów Zbigniewa Kitę a Gminą i Miastem Miechów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1305
Hasła:Porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1305

WÓJTA GMINY SŁABOSZÓW ZBIGNIEWA KITĘ A GMINĄ I MIASTEM MIECHÓW REPREZENTOWANĄ PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA MIECHÓW DARIUSZA MARCZEWSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki. Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586), strony porozumienia ustalają, co następuje: § 1. Gmina Słaboszów powierza Gminie i Miastu Miechów realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miechowie osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi, będącymi mieszkańcami Gminy Słaboszów. § 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie osoba zainteresowana tj. z zaburzeniami psychicznymi, będąca mieszkańcem Gminy Słaboszów, składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie. 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty niezbędne do wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie i przekazuje je do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie. 3. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Słaboszów oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności tych osób za usługi opiekuńcze wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie. § 3. Gmina Słaboszów nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi za osoby będące mieszkańcami Gminy Słaboszów korzystające z usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miechowie. Środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zapewnia bud et państwa. § 4. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, z mo liwością wypowiedzenia przez ka dą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. § 5. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewa ności.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1305 ?

§ 6. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejsze Porozumienie stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. § 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla ka dej ze stron. § 8. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Dariusz Marczewski

Wójt Gminy Zbigniew Kita
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1381

  uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego objęcia mieszkańców gminy Słaboszów, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie

 • DZ. URZ. 2011.197.1583

  uchwała nr VII/81/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców z terenu Gminy Chełmiec, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2011.197.1588

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2011.167.1340

  porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powierzenia przez Gminę Limanowa Miastu Limanowa realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.

 • DZ. URZ. 2011.268.2192

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2011r. w sprawie porozumienia o powierzeniu Miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu .

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1304

  uchwała nr XIV/111/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki

 • DZ. URZ. 2012.1303

  uchwała nr XV/215/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice

 • DZ. URZ. 2012.1302

  uchwała nr XV/214/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania

 • DZ. URZ. 2012.1301

  uchwała nr XV/213/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • DZ. URZ. 2012.1300

  uchwała nr XV/212/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.