Logowanie

DZ. URZ. 2012.1315

Tytuł:

uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1315
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1315

UCHWAŁA NR XIX-160/12 RADY GMINY DOBRA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w bud ecie Gminy Dobra na rok 2012.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. c i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240 ze zmianami) , oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami.) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów bud etu na rok 2012 o kwotę: 238 287,00 zł, w tym: 1. 1. dochody bie ące ? zwiększenie planu o kwotę: 238 287,00 zł; - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 ?Zmiany w planie dochodów na rok 2012.? § 2. Zwiększa się plan wydatków bud etu na rok 2012 o kwotę: 238 287,00 zł w tym: 1. wydatki bie ące ogółem ? zwiększenie planu o kwotę: 234 287,00 zł, w tym: - wydatki bie ące jednostek bud etowych ? zwiększenie planu o kwotę: 13 400,00 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? zmniejszenia planu o kwotę: 15 813,20 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych ? zwiększenie planu o kwotę: 29 213,20 zł; - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? zwiększenie planu o kwotę: 6 000,00 zł; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ? zwiększenie planu o kwotę: 214 887,00 zł. 2. wydatki majątkowe ? zwiększenie planu o kwotę: 4 000,00 zł, w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ? zwiększenie planu o kwotę: 4 000,00 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 ?Zmiany w planie wydatków na rok 2012.? § 3. 1. Dokonuje się zmiany treści Załącznika Nr 10 ?Plan finansowy wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na rok 2012? do Uchwały Nr XVIII-149/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011 r. ? zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały. 2. Po zmianach, o których mowa w § 3. pkt 1, Załącznik Nr 10 ?Plan finansowy wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na rok 2012? do Uchwały Nr XVIII-149/11, otrzymuje nowe brzmienie ? jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 4. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1315 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2012.

Z TEGO: DZIAŁ TREŚĆ DOCHODY DOCHODY OGÓŁEM BIE ĄCE DOTACJE OGÓŁEM 17 400,00 17 400,00 6 000,00 17 400,00 17 400,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Z TEGO: ZADANIA FINANSOWANE ZGODNIE Z ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 0,00 0,00 0,00

ZADANIA DOCHODY FINANSOWANE MAJĄTKOWE ZGODNIE DOTACJE OGÓŁEM Z ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE Odpłatność za ywienie /§ 0830/

852

POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa z bud etu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /§2010/. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dotacja z bud etu Unii Europejskiej na realizację zadania: "Rozwijam swoje zdolności i eliminuję trudności"w ramach programu POKL /§2007/ Dotacja z bud etu Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadania: Rozwijam swoje zdolności i eliminuję trudności" w ramach programu POKL /§2009/ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Biblioteki, GOK zwrot za zu ytą energię elektryczną /§0970/. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki: zwrot środków z tytułu zu ytej energii elektrycznej /§0970/

Zadanie zlecone:

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214 887,00

214 887,00

0,00

214 887,00

0,00

0,00

0,00

853

182 653,95

182 653,95

0,00

182 653,95

0,00

0,00

0,00

32 233,05

32 233,05

0,00

32 233,05

0,00

0,00

0,00

-4 500,00

-4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

-4 500,00

-4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1315 ?

GOK: zwrot środków z tytułu zu ytej energii elektrycznej /§0970/. OGÓŁEM: 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 287,00

238 287,00

6 000,00

214 887,00

0,00

0,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1315 ?

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1315 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012 r. Plan finansowy wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na rok 2012 - zmiana:

Lp. 1 1. Nazwa zadania 2 Fundusz Wsparcia Policji. Razem: Dział 3 754 Rozdział 4 75405 Plan finansowy przed zmianą 5 0 0 Zmiana planu 6 4 000,00 4 000,00 Plan finansowy po zmianach 7 4 000,00 4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012 r. Plan finansowy wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na rok 2012 - tekst jedolity:

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nazwa zadania 2 Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra-etap I. Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra ? etap I (dokumentacja techniczna). Zakup działek pod budowę wodociągu Półrzeczki II i Wilczyce. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Dobra. Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Skrzydlna. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1622K Dąbie- Szczyrzyc- Skrzydlna-Dobra na terenie Powiatu Limanowskiego. Dokumentacja projektowa na realizację zadania w ramach drugiego naboru do programu NPPDL: Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój na lata: 2012-2015. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dobra. Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej. Dział Rozdział 3 10 10 10 10 500 600 600 600 600 600 700 750 750 754 754 801 801 801 801 900 900 900 900 4 1010 1010 1010 1010 50095 60014 60016 60016 60095 60095 70005 75023 75023 75405 75412 80101 80101 80110 80110 90001 90001 90005 90015 Plan finansowy [zł] 5 2 977 838,13 598 100,00 50 000,00 5 000,00 18 450,00 365 000,00 15 000,00 200 000,00 435 516,00 23 001,00 99 215,91 645 018,00 18 000,00 4 000,00 35 000,00 100 000,00 14 760,00 14 760,00 21 600,00 736 716,00 5 000,00 2 376 935,00 300 958,85

10. Budowa zatoki przystankowej w miejscowości Dobra. 11. Modernizacja budynku Dom Nauczyciela w Skrzydlnej. 12. Modernizacja budynku nr 233 (Urząd Gminy). 13. Zakup serwera. 14. Fundusz Wsparcia Policji. 15. Dotacja celowa dla OSP Skrzydlna na zakup samochodu bojowego. 16. Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Półrzeczkach. Projekt budowy platformy śrubowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły 17. podstawowej w Dobrej. Budowa szybu windowego z udźwigiem hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych 18. w budynku Gimnazjum w Dobrej. 19. Zakupy inwestycyjne. 20. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra-etap II. 21. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie Dobra. 22. Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna i Gminach Partnerskich. Oświetlenie drogi powiatowej nr 1616K w Jurkowie i Dobrej oraz oświetlenie drogi 23. krajowej nr 28 w Dobrej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1315 ?

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości: Chyszówki, Półrzeczki, Wilczyce, 24. Przenosza. 25. Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości: Porąbka, Gruszowiec, Stró a. 26. Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Skrzydlna. Razem:

926 926 926

92601 92601 92601

1 191 181,79 895 769,28 908 448,60 12 055 268,56

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.962

  uchwała nr XXXVI/542/10 Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Mierzyn 3 działka nr 257/12.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.961

  uchwała nr XXXVI/536/10 Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.341

  uchwała nr XXIV/329/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.342

  uchwała nr XXIV/334/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dobra

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.41

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK.4.0911- 99/10[WE] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2010 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały Nr XXX/428/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra, w brzmieniu przyjętym § 1 pkt 1 uchwały Nr XLI/568/10 Rady Gminy Dobra z dnia 9 września 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1314

  uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1313

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1312

  uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1311

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1310

  uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.