Logowanie

DZ. URZ. 2012.1316

Tytuł:

uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Gdów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1316
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1316

UCHWAŁA NR XXIII/141/2012 RADY GMINY GDÓW z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały bud etowej Gminy Gdów na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm,)? Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale bud etowej Gminy Gdów na rok 2012 nr XXII/136/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 29.12.2011 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1- zwiększa się planowaną kwotę dochodów bud etu na rok 2012 o kwotę 53 073,00zł w tym: 1) dochody bie ące o kwotę 53 073,00 zł - jak w załączniku nr 1, 2. W § 2 - zwiększa się planowane wydatki bud etu na rok 2012 o kwotę 74 978,00 zł , w tym: 1) wydatki bie ące zwiększa się o kwotę 65 537,75 zł 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 440,25 zł - jak w załączniku nr 3, 3. W § 4 ? zwiększa się planowaną kwotę przychodów bud etu na rok 2012 z wolnych środków o kwotę 21.905,00zł - jak załącznik nr 2, 4. W § 6 pkt. 3 ? zwiększa się planowane wydatki bud etu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 12 463,78 zł - jak w załączniku nr 3. § 2. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.Ró nica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 138 405 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 116 500zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 21 905 zł. " § 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów bud etu w wysokości 2 615 246,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów bud etu w wysokości 2 476 841,00 zł: 1) PRZYCHODY ? 2 615 246,00 zł z tego: a) Przychody z transz zaciągniętych po yczek na rynku krajowym w 2011 r.- 356.000,00 zł


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1316 ?

b) Przychody z planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym ? 2.237.341,00 zł c) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy ? 21.905,00 zł 2) ROZCHODY ? 2 476 841,00 zł a) Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów ? 2 476 841,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości ? 5 237 341,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu 116 500,00zł b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych po yczek i kredytów 2 120 841,00 zł c) na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu bud etu ? 3 000 000,00 zł " § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Cię arek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1316 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1316 ?

Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Cię arek Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Cię arek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1316 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1316 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1316 ?

Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Cię arek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1316 ?

Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Cię arek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6079

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.712.6077

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/267/2005 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów

 • DZ. URZ. 2011.68.542

  uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1599

  uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania rodziny.

 • DZ. URZ. 2010.712.6076

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/463/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1315

  uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1314

  uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1313

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1312

  uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1311

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.