Logowanie

DZ. URZ. 2012.1319

Tytuł:

uchwała nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1319
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1319

UCHWAŁA NR XVI/161/12 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 z dnia 11 stycznia 2012r. nr XIV/147/12 Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków bud etowych o kwotę 14.900 zł z tytułu odszkodowania, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu samochodu po arniczego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan wydatków bud etowych o kwotę 6.077,47 zł na sfinansowanie programów "Comenius", realizowanych przez placówki oświatowe, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 556.077,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej po yczki w kwocie 200.000 zł i wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w kwocie 356.077,47 zł. 4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 6.077,47 zł z tytułu wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1319 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012 r. Dochody ( w zł )

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa -dochody bie ące -odszkodowanie Ogółem:

Wydatki w zł )

Zwiększenie 14.900,00 14,900,00 14.900,00 14.900,00

Zmniejszenie

Dział Rozdział 754 75412

801 80195

Nazwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne -wydatki bie ące, w tym: -wydatki jednostek bud etowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie Pozostała działalność - wydatki bie ące, w tym: - wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej

Zwiększenie Zmniejszenie 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 6.077,47 6.077,47 6.077,47 6.077,47 20.977,47

Ogółem:

Przychody (w zł )

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

Zwiększenie

6.077,47

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.3941

  uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.920

  uchwała nr XV/153/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia  28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Brzeszcze.

 • DZ. URZ. 2011.586.6728

  uchwała nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2010.99.623

  uchwała nr XXXV/399/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1318

  uchwała nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1317

  uchwała nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1316

  uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1315

  uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1314

  uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.