Logowanie

DZ. URZ. 2012.1320

Tytuł:

uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Czchowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1320
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1320

UCHWAŁA NR XIV/114/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian bud etu Gminy Czchów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian bud etu Gminy Czchów na 2012 r.: 1) w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1320

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012 r. Tabela Nr 1. Plan dochodów bud etu Gminy Czchów na 2012 rok.

Plan po zmianach (5+6+7) 8 991 680,00 912 541,00 49 498,00 796 595,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00

Dział 1 750

Rozdział 2

§ 3 Administracja publiczna

Nazwa 4

Plan przed zmianą 5 942 182,00 863 043,00 0,00 908 729,37 112 134,37 113 334,37 112 134,37 95 314,21

Zmniejszenie 6 0,00 0,00 0,00 -112 134,37 -112 134,37 -112 134,37 -112 134,37 -95 314,21

Zwiększenie 7 49 498,00 49 498,00 49 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody bie ące

75095 2710 801

Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bie ących Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101

Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2007

2009 853

16 820,16 444 039,00 444 039,00 444 039,00 444 039,00

-16 820,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 112 134,37 112 134,37 112 134,37 112 134,37

0,00 556 173,37 556 173,37 556 173,37 556 173,37

85395

Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1320

2007

2009 926 92605 0970 2710

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z ró nych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bie ących Bie ące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

438 722,00

0,00

95 314,21

534 036,21

5 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920 361,37 556 173,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112 134,37 -112 134,37

16 820,16 16 350,00 16 350,00 6 000,00 10 350,00 177 982,37 112 134,37

22 137,16 16 350,00 16 350,00 6 000,00 10 350,00 27 986 209,37 556 173,37

Dochody majątkowe 801 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 2 447 301,00 2 447 301,00 2 447 301,00 2 447 301,00 4 391,10 -5 166,00 -5 166,00 -5 166,00 -5 166,00 -4 391,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 442 135,00 2 442 135,00 2 442 135,00 2 442 135,00 0,00


6207

6209 853

774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-774,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 166,00 5 166,00 5 166,00 5 166,00 4 391,10

0,00 5 166,00 5 166,00 5 166,00 5 166,00 4 391,10

6207

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1320

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 5 367 181,00 4 867 181,00 33 287 542,37 5 423 354,37

0,00 -5 166,00 -5 166,00 -117 300,37 -117 300,37

774,90 5 166,00 5 166,00 183 148,37 117 300,37

774,90 5 367 181,00 4 867 181,00 33 353 390,37 5 423 354,37

Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012 r. Tabela Nr 1. Plan wydatków bud etu Gminy Czchów na 2012 rok (Rodzaj: WŁASNE)

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 2 806 659,00 0,00 0,00 2 806 659,00 1 102 612,00 0,00 0,00 1 102 612,00 dotacje na zadania bie ące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 112 134,37 -112 134,37 0,00 0,00 112 134,37 -112 134,37 0,00 0,00 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 399 166,00 -5 166,00 0,00 394 000,00 399 166,00 -5 166,00 0,00 394 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 833 070,00 0,00 0,00 9 833 070,00 4 454 747,00 0,00 0,00 4 454 747,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

1

2

4 przed zmianą

5 14 065 628,37 -117 300,37 24 498,00 13 972 826,00 6 626 341,37 -117 300,37 0,00 6 509 041,00

6 13 647 912,37 -112 134,37 0,00 13 535 778,00 6 227 175,37 -112 134,37 0,00 6 115 041,00

7 12 639 729,00 0,00 0,00 12 639 729,00 5 557 359,00 0,00 0,00 5 557 359,00

10 260 683,00 0,00 0,00 260 683,00 245 485,00 0,00 0,00 245 485,00

11 635 366,00 0,00 0,00 635 366,00 312 197,00 0,00 0,00 312 197,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 417 716,00 -5 166,00 24 498,00 437 048,00 399 166,00 -5 166,00 0,00 394 000,00

16 417 716,00 -5 166,00 24 498,00 437 048,00 399 166,00 -5 166,00 0,00 394 000,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801

Oświata i wychowanie

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

80101

Szkoły podstawowe

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1320

przed zmianą 80104 Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 85395 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach

1 740 754,00 0,00 24 498,00 1 765 252,00 454 175,52 0,00 117 300,37 571 475,89 454 175,52 0,00 117 300,37 571 475,89 84 000,00 0,00 41 350,00 125 350,00 84 000,00 0,00 41 350,00 125 350,00 29 206 820,37 -117 300,37 183 148,37 29 272 668,37

1 722 204,00 0,00 0,00 1 722 204,00 454 175,52 0,00 112 134,37 566 309,89 454 175,52 0,00 112 134,37 566 309,89 47 160,00 0,00 16 350,00 63 510,00 47 160,00 0,00 16 350,00 63 510,00 23 613 819,37 -112 134,37 128 484,37 23 630 169,37

1 627 217,00 0,00 0,00 1 627 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 160,00 0,00 16 350,00 57 510,00 41 160,00 0,00 16 350,00 57 510,00 19 672 621,00 0,00 16 350,00 19 688 971,00

1 358 685,00 0,00 0,00 1 358 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 3 860,00 3 860,00 0,00 0,00 3 860,00 13 256 009,00 0,00 0,00 13 256 009,00

268 532,00 0,00 0,00 268 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 0,00 16 350,00 53 650,00 37 300,00 0,00 16 350,00 53 650,00 6 416 612,00 0,00 16 350,00 6 432 962,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 1 178 550,00 0,00 0,00 1 178 550,00

94 987,00 0,00 0,00 94 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 326 038,48 0,00 0,00 1 326 038,48

0,00 0,00 0,00 0,00 454 175,52 0,00 112 134,37 566 309,89 454 175,52 0,00 112 134,37 566 309,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592 609,89 -112 134,37 112 134,37 592 609,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 000,00 0,00 0,00 844 000,00

18 550,00 0,00 24 498,00 43 048,00 0,00 0,00 5 166,00 5 166,00 0,00 0,00 5 166,00 5 166,00 36 840,00 0,00 25 000,00 61 840,00 36 840,00 0,00 25 000,00 61 840,00 5 593 001,00 -5 166,00 54 664,00 5 642 499,00

18 550,00 0,00 24 498,00 43 048,00 0,00 0,00 5 166,00 5 166,00 0,00 0,00 5 166,00 5 166,00 36 840,00 0,00 25 000,00 61 840,00 36 840,00 0,00 25 000,00 61 840,00 5 593 001,00 -5 166,00 54 664,00 5 642 499,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 5 166,00 0,00 0,00 5 166,00 5 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 899 166,00 -5 166,00 5 166,00 3 899 166,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.345.2870

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.345.2871

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czchów na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.390.3439

  uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych Gminy Czchów

 • DZ. URZ. 2010.717.6124

  uchwała nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych

 • DZ. URZ. 2011.323.2681

  sprawozdanie Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1319

  uchwała nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1318

  uchwała nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1317

  uchwała nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1316

  uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1315

  uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.