Logowanie

DZ. URZ. 2012.1323

Tytuł:

uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1323
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1323

UCHWAŁA NR XIX.141.2012 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Bud etowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Bud etowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r., dokonuje się następujących zmian: 1) w § 2 uchwały, w tabeli wydatki bud etu na rok 2012, jak poni ej: Plan wydatków 2012 Zwiększenia 135 896,28 60 000,00 60 000,00 60 000,00 75 896,28 75 896,28 75 896,28 75 896,28 18 738,00 18 738,00 18 738,00 2 966,00 2 966,00


Dział Rozdział 801 80101

Wyszczególnienie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne p.n. ?Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Czułówku? Przedszkola Wydatki bie ące w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst . Projekt p.n. ?Kolorowe kredki ? kolorowa integracja? realizowany przez Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Wydatki bie ące w tym: 1. Wydatki bie ące jednostek bud etowych, w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych w tym:

80104

925 92503

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1323 ?

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których umowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Projekt p.n. ?Na ście ce ornitologicznej Łączany w miejscowości Kamień ? zakup sprzętu do obserwacji i fotografowania ptaków, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wydanie materiałów informacyjnych i kalendarza o ście ce?. Razem plan wydatków

15 772,00 15 772,00

154 634,28

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Ró nica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 581 691,94 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 400 439,28 zł oraz w części z zaciąganych kredytów w roku 2012 r. w wysokości 181 252,66 zł. 3) § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów bud etu w wysokości 3 428 606,94 zł według specyfikacji: Lp 1 2 3 4 Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik / deficyt / Przychody bud etu w tym: - kredyty i po yczki - wolne środki Rozchody bud etu: w tym: - spłata rat zaciągniętych kredytów - spłata rat zaciągniętych po yczek Plan po zmianach 2012 39 015 175,94 39 596 867,88 -581 691,94 3 428 606,94 3 028 167,66 400 439,28 2 846 915,00 2 138 239,00 708 676,00

5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów. Przewodnicząca Rady Renata Wolarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3415

  uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1951

  uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1322

  uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011

 • DZ. URZ. 2012.1321

  uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012  Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1320

  uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1319

  uchwała nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1318

  uchwała nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.