Logowanie

DZ. URZ. 2012.1324

Tytuł:

uchwała nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Mucharz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1324
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1324

UCHWAŁA NR X/107 RADY GMINY MUCHARZ z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany do uchwały bud etowej Gminy Mucharz na rok 2012. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Mucharz uchwala: § 1. 1. W bud ecie Gminy Mucharz na rok 2012: 1) zwiększa się dochody bie ące o kwotę 56.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2) zwiększa się wydatki o kwotę 299.316,98 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały., 3) w Uchwale Bud etowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 ?Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012?, z zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4) w Uchwale Bud etowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. dokonuje się zmiany tabeli Nr 3 ?Plan wydatków majątkowych w 2012r.?, z zgodnie z tabelą Nr 3 § 2. 1. W Uchwale Bud etowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się nowe brzmienie § 3 ust 1 o treści: ?1. Ró nica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 859.624,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z po yczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej w kwocie 748.673,20 zł oraz przychodami z nowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ? 110.951,16 zł.?. 2. W Uchwale Bud etowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się nowe brzmienie § 3 ust 3 o treści: ?3. Ustala się roczne limity dla: 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu bud etu - do kwoty 600.000 zł, 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów do kwoty 929.356,16 zł zaciąganych na: a) spłatę po yczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 383.405 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ? do kwoty 435.000 zł c) pokrycie planowanego deficytu bud etowego ? 110.951,16 zł 3) zobowiązań z tytułu nowych po yczek do kwoty 748.673,20 zł zaciąganych na a) pokrycie planowanego deficytu bud etowego ? 748.673,20 zł,?. 3. W Uchwale Bud etowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się nowe brzmienie § 7 ust 2 o treści:


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1324 ?

?2. Udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu zaplanowanej w rozdziałach: 1) 92109 ?Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby? ? 272.000,00 zł 2) 92116 ?Biblioteki? ? 41.000,00 zł?. § 3. 1. W Uchwale Bud etowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się w § 9 ust. 5 o treści: ?5. Ustala się maksymalna wysokość po yczek udzielanych przez Wójta Gminy Mucharz w roku bud etowym 2012 do kwoty 15.424,19 zł?. § 4. 1. Ustala się przychody oraz rozchody bud etu, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. W Uchwale Bud etowej na 2012r. Nr IX/84 z dnia 22 grudnia 2011r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały, tabel oraz załącznika. § 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mucharz. § 7. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila Tabela nr 1 do Uchwały Nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r.

Zmiany w planie dochodów bie ących na 2012r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał 801 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Dochody z najmu dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 926 Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię nej SUMA Nazwa Kwota zwiększenia w zł 13.000 0 13.000 30.000 0 10.000 20.000 10.000 0 10.000

3.000 0 3.000 56.000

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1324 ?

Tabela nr 2 do Uchwały Nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r.

Zmiany w planie wydatków na 2012r. Dział Rozdział Treść Kwota zwiększenia w zł 222.479,62 222.479,62 222.479,62 222.479,62 46.282,47 46.282,47 46.282,47 46.282,47 37.000 37.000 15.000 15.000 22.000 22.000 55.589,10 55.589,10 55.589,10 55.589,10 55.589,10 55.589,10 55.589,10 54.000 1.589,10 55.589,10 17.947 10.000 10.000 10.000 10.000 7.947 7.947 7.947 7.947 7.947 7.140,10 2.500 2.500 7.140,10 7.947 7.947 7.947 Kwota zmniejszenia w zł 46.282,47

600 60014

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bie ące z tego: - wydatki jednostek bud etowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bie ące z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bie ące z tego: - wydatki jednostek bud etowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bie ące z tego: - wydatki jednostek bud etowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bie ące z tego: - wydatki jednostek bud etowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

852 85214

Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bie ące z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1324 ?

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85216 Zasiłki stałe wydatki bie ące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bie ące z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.


1 pkt 2 i 3 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bie ące z tego: - dotacje na zadania bie ące 926 92601 Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bie ące z tego: - wydatki jednostek bud etowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Suma

2.500 7.140,10 7.140,10 7.140,10 4.640,10 4.640,10

4.640,10 10.397,85 10.397,85 10.397,85 10.397,85 151.095 148.095 148.095 148.095 148.095 3.000 3.000 3.000 3.000 464.648,67 zł 165.331,69 zł 5.000 5.000 5.000 5.000 6.373,02 6.373,02 6.373,02 6.373,02

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila Tabela nr 3 do Uchwały Nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r.

Plan wydatków majątkowych w 2012r . Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków majątkowych z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz na programy wniesienie wkładów finansowane do spółek prawa z udziałem środków, handlowego. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 6 2.505.000,00 2.505.000,00 7 0,00 0,00 w tym:

1 010

2

3 Rolnictwo i łowiectwo

4 2.505.000,00 2.505.000,00

5 2.505.000,00 2.505.000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Koziniec

2.505.000,00

2.505.000,00

2.505.000,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1324 ?

600

Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: 1. Przebudowa dróg 1720K Kuków Tarnawa i 1704K Mucharz ? Śleszowice? na odcinku przebiegającym w granicach powiatu wadowickiego 60016 Drogi publiczne gminne w tym: 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika na odcinku od szkoły podstawowej do pętli autobusowej w miejscowości Świnna Poręba 2. Budowa parkingu w Kozińcu ? fundusz sołecki 3. Budowa chodnika w Jaszczurowej ? fundusz sołecki

276.407,06 222.479,62 222.479,62

276.407,06 222.479,62 222.479,62

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

53.927,44 17 700,00

53.927,44 17 700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.000,00 26.227,44 520.000,00 520.000,00

10.000,00 26.227,44 520.000,00 520.000,00

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wykup gruntów 2. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Świnnej Porębie

0,00 0,00

20.000,00 500.000,00

20.000,00 500.000,00

0,00 500.000,00

0,00 0,00

720

Informatyka 72095 Pozostała działalność w tym: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski ? projekt realizowany w Gimnazjum

18.000,00 18.000,00 18.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00

0,00 0,00 0,00

750

Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: 1. Dostawa, instalacja i wdro enie wybranych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Sprawny Urząd"- bie ące i prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy

22.152,00 22.152,00

22.152,00 22.152,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22.152,00

22.152,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe w tym: 1. Budowa boiska sportowego w Skawcach Wydatki razem:

22.148,00 22.148,00 1.218.029,36 1.218.029,36 1.218.029,36 4.581.736,42

22.148,00 22.148,00 1.218.029,36 1.218.029,36 1.218.029,36 4.581.736,42

0,00 0,00 1.199.402,38 1.199.402,38 1.199.402,38 4.222.402,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1324 ?

Tabela nr 4 do Uchwały Nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU Lp 1. 2. 3. 4. Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik ? deficyt Przychody bud etu - Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - Przychody z po yczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej - Spłata I transzy po yczki udzielonej Gminnemu Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu - Wolne środki, jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych Rozchody bud etu 1. Spłata rat kredytu w Banku Spółdzielczym 2. Spłata po yczki w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Bud etu Unii Europejskiej 3. Po yczka dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu Treść Kwota 14.620.344,43 zł 15.479.968,79 zł -859.624,36 zł 1.810.048,55 zł 929.356,16 zł 748.673,20 zł 9.019,19 zł 123.000 zł 950.424,19 zł 435.000,00 zł 500.000,00 zł 15.424,19 zł

5.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila Załącznik do Uchwały Nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012 r. Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z bud etu dla jednostek dla jednostek sektora spoza sektora finansów finansów publicznych publicznych 38 000 zł 38 000 zł Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego 720 72095 801 80104 Informatyka Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli 851 85154 900 90001 Ochrona zdrowia Przeciw działanie alkoholizmowi Dotacja celowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 38 000 zł 18.000 zł 18 000 zł 18 000 zł 215.400 zł 215.400 zł 215.400 zł

400 40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1324 ?

921 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury Dotacja celowa 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury

323 397,85 zł 282 397,85 zł 272 000 zł 10.397,85 41 000 zł 41 000 zł 30 000 zł 30 000 zł Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego 30 000 zł

926 92605

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.445.4233

  uchwała nr VII/59 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz.

 • DZ. URZ. 2011.442.4150

  sprawozdanie Wójta Gminy Mucharz z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wykonania Budżetu Gminy Mucharz za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.681.5794

  uchwała nr XXX/261 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz.

 • DZ. URZ. 2010.659.5449

  uchwała nr XXX/262 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia statutów Sołectw Gminy Mucharz.

 • DZ. URZ. 2011.235.1899

  uchwała nr IV/25 Rady Gminy Mucharz z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Mucharz z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków, opłat lokalnych i prowizji od inkasa podatków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1323

  uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1322

  uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011

 • DZ. URZ. 2012.1321

  uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012  Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1320

  uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1319

  uchwała nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.