Logowanie

DZ. URZ. 2012.1325

Tytuł:

uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Mogilany
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1325
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1325

UCHWAŁA NR XIV/110/2012 RADY GMINY MOGILANY z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) RADA GMINY MOGILANY uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Bud etowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 zmniejsza się dochody bud etu gminy na rok 2012 o kwotę 39 703,00 zł w tym: a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 39 703,00 zł ? jak poni ej:


Dział Rozdz. 801 80101 Wyszczególnienie OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298 OGÓŁEM

Zmniejszenia w zł 39 703,00 39 703,00 39 703,00 39 703,00 39 703,00

Zwiększenia w zł

2) Dochody bud etowe po dokonanych zmianach wynoszą 35 728 173,58 zł w tym: a) dochody bie ące 32 661 756,58 zł b) dochody majątkowe 3 066 417,00 zł § 2. 1) w § 2 zwiększa się wydatki bud etu gminy na rok 2012 o kwotę 1 055 160,00 zł w tym: a) wydatki bie ące o kwotę 240 160,00 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 815 000,00 zł - jak poni ej:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1325 ?

Dział Rozdz. 010 01010

Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań ? etap I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne - wykup gruntów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych (2) wydatki na dotacje na zadania bie ące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone Przedszkola w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych

Zmniejszenia w zł

Zwiększenia w zł 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

600 60016

65 000,00 65 000,00 65 000,00 64 300,00 64 300,00 700,00

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00

700 70005

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00 5 000,00 152 127,80 49 976,00 49 976,00 49 976,00 49 976,00 102 151,80 102 151,80 100 000,00 100 000,00 2 151,80 45 000,00 45 000,00 45 000,00

754 75412

801 80101

80104

851 85153

66 106,49 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1325 ?

w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w tym: a) wydatki bie ące (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Pozostała działalność w tym: a) wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w Kulerzowie OGÓŁEM 110 000,00

2 500,00 63 606,49 63 606,49 63 606,49 33 701,49 29 905,00 18 511,81 18 511,81 18 511,81 18 511,81

853 85395

900 90001

133 413,90 65 000,00 65 000,00 64 300,00 64 300,00 700,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 38 413,90 3 413,90 3 413,90 3 413,90 35 000,00 35 000,00 35 000,00 1 165 160,00

90015

90095

2) Zmiany wydatków bie ących obejmują: a) zwiększenie planu wydatków bie ących jednostek bud etowych o kwotę 179 496,39 zł w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ? zwiększenie o kwotę 83 677,49 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych ? zwiększenie o kwotę 95 818,90 zł b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bie ące o kwotę 45 000,00 zł c) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 zł d) zwiększenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20 663,61 zł 3) Zmiany wydatków majątkowych obejmują: a) zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 665 000,00 zł


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1325 ?

b) zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 150 000,00 zł - jak poni ej:

Dział Rozdz. 010 01010 Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań ? etap I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej GOSPODARKA M IESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakupy inwestycje - wykup gruntów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Pozostała działalność w tym: b) wydatki majątkowe w tym: inwestycje - opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w Kulerzowie OGÓŁEM Zmniejszenia w zł Zwiększenia w zł 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

600 60016

700 70005

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 65 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 815 000,00

900 90015

90095

4) Wydatki bud etowe po dokonanych zmianach wynoszą 39 164 155,58 zł w tym: a) wydatki bie ące 32 794 737,58 zł b) wydatki majątkowe 6 369 418,00 zł § 3. ,,§ 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu Gminy w kwocie 3 435 982,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:? 1) zaciąganych po yczek w kwocie 1 625 156,00 zł 2) wpływów ze sprzeda y emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 810 826,00 zł. § 4. 1) w ?§ 4 ? zwiększa się przychody bud etu o kwotę 1 094 863,00 zł w tym: a) z wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych o kwotę 1 094 863,00 zł. ?2) § 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie:?.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1325 ?

1. Ustala się łączną kwotę przychodów bud etu w wysokości 6 720 019,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów bud etu w wysokości 3 284 037,00 zł ? jak poni ej:

Wyszczególnienie 1. DOCHODY OGÓŁEM 1.1. Dochody bie ące 1.2. Dochody majątkowe 2. WYDATKI OGÓŁEM 2.1. Wydatki bie ące 2.2. Wydatki majątkowe 3. NADWY KA / DEFICYT ( 1-2 ) 4. FINANSOWANIE 5. PRZYCHODY BUD ETU OGÓŁEM (5.1. + 5.2. + 5.3.) z tego: 5.1. Po yczki 5.2. Obligacje komunalne 5.3.Wolne środki jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych 6. ROZCHODY BUD ETU OGÓŁEM (6.1. + 6.2. + 6.3.) z tego: 6.1. Spłata rat zaciągniętych po yczek 6.2. Spłata rat zaciągniętych kredytów 6.3. Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych Kwota (w zł) 35 728 173,58 32 661 756,58 3 066 417,00 39 164 155,58 32 794 737,58 6 369 418,00 - 3 435 982,00 3 435 982,00 6 720 019,00 1 625 156,00 4 000 000,00 1 094 863,00 3 284 037,00 756 120,00 1 667 917,00 860 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu po yczek zaciąganych w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej w wysokości 1 218 866,00 zł 2) z tytułu po yczek zaciąganych w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu w wysokości 406 290,00 zł 3) z tytułu emitowanych w roku 2012 papierów wartościowych w wysokości 4 000 000,00 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu 1 810 826,00 zł b) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach bud etu spłat kredytów, po yczek i wykup papierów wartościowych 2 189 174,00 zł 3. Upowa nia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu po yczek i papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obcią enia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mogilany w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. § 5. ?.§ 6 pkt. 3 i 4 otrzymują brzmienie:?. ?3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp. 1. Wyszczególnienie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: Dział 756 Rozdz. Dochody 130 000,00 Wydatki

1.1.


75618

130 000,00 130 000,00

1.1.1. Dochody bie ące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1325 ?

2. 2.1.

OCHRONA ZDROWIA RAZEM: Zwalczanie narkomanii (razem)

851 85153

196 106,49 5 000,00 5 000,00

2.1.1. Programy profilaktyczne, seminaria, warsztaty, koncerty, spektakle, zakup fachowej literatury, udział w kampaniach, szkolenia. 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) 85154 2.2.1. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji - udział w szkoleniach, naradach i konferencjach - materiały biurowe 2.2.2. Działalność Punktu Konsultacyjnego: - koszty zatrudnienia psychologa, - szkolenia, - zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących problematyki uzale nień, - wyposa enie oraz bie ące koszty jego działalności (materiały biurowe, media) 2.2.3. Kontynuacja działalności świetlic na terenie Gminy Mogilany: - wynagrodzenia dla nauczycieli i pedagoga prowadzących zajęcia w świetlicach, - zakup dro d ówek w ramach do ywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, - doposa enie świetlic w materiały biurowe i papiernicze, - zakup środków czystości i art.spo ywczych, zakup wyposa enia świetlic, - bie ące koszty utrzymania świetlic (sprzątanie, czynsz, media itp.) 2.2.4. Integracja świetlic: imprezy integracyjne (wycieczki, ogniska, imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja) 2.2.5. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna: - seminaria dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych słu b społecznych, - teatry profilaktyczne, - warsztaty profilaktyczne, - wywiadówki profilaktyczne, kampanie (ulotki, broszury) - profilaktyczne programy edukacyjne, - diagnoza lokalnych zagro eń 2.2.6. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzie y: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, doposa enie w sprzęt sportowy. 2.2.7. Kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania przymusowego leczenia odwykowego: - opłaty sądowe, koszty sądowe - biegły sądowy

191 106,49 24 098,00

16 059,00

110 044,49

10 000,00 10 230,00

15 675,00

5 000,00

?. ?4) dochody z tytułu kar pienię nych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 8 413,90 zł na realizację zadań Gminy Mogilany związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - jak poni ej:

Lp. 1. 1.1 Wyszczególnienie GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Dział Rozdz. Paragraf Dochody Wydatki 900 90019 0690 90095 5 000,00 5 000,00 5 000,00 8 413,90 8 413,90 8 413,90

1.1.1 Dochody bie ące: wpływy z ró nych opłat 2.2 2.2.2 Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1325 ?

odpadami i z ochroną powietrza w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych - wsparcie działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczoły miodnej, tj. zakup węzy i wymianę plastrów w rodzinach pszczelich na terenie Gminy Mogilany -utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych OGÓŁEM 5 000,00

8 413,90 8 413,90 5 000,00

3 413,90 8 413,90

?. ?1) § 7 otrzymuje brzmienie jak poni ej:Wydatki bud etu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2012, w łącznej kwocie 2 046 854,00 zł, jak w załączniku Nr 1.?. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany. § 7. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.-

Przewodniczący Rady mgr Małgorzata Okarmus

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1325

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY MOGILANY W ROKU 2012 (w zł)

Dział Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z bud etu

1 600

2 60004

3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin

4

dotacje celowe (bie ące) 750 75023 754 75412 801 80104 80195 851 85154

dotacje celowe (bie ące) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne dotacje celowe (bie ące) OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacje celowe bie ące Pozostała działalność dotacje celowe (bie ące) OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe (bie ące)

dla jednostek sektora finansów publicznych 5 726 000,00 726 000,00 726 000,00 4 644,00 4 644,00 4 644,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6

45 000,00 45 000,00 45 000,00 324 000,00 320 000,00 320 000,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1325

852 85212

POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe (bie ące) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe (bie ące) Zasiłki stałe dotacje celowe (bie ące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność dotacje celowe (bie ące) dotacje celowe (inwestycyjne)

4 200,00 3 000,00

85214

3 000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 23 059,00 23 059,00 776,00 22 283,00 747 951,00

85216 853 85395

921 92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

7 000,00 7 000,00 7 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje podmiotowe dotacje celowe (inwestycyjne)

92116 926 92605

Biblioteki dotacje podmiotowe KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

645 678,00 635 678,00 10 000,00 102 273,00 102 273,00 160 000,00 160 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1325

dotacje celowe (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom RAZEM: OGÓŁEM DOTACJE - 2 046 854,00 w tym: - dotacje podmiotowe 737 951,00 - dotacje celowe 1 308 903,00 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bie ących 1 276 620,00 - dotacje celowe inwestycyjne 32 283,00

160 000,00 1 829 854,00 217 000,00

Przewodniczący Rady mgr Małgorzata Okarmus

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1325 ?

Uzasadnienie I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bud etu Gminy Mogilany na 2012 rok poprzez zmniejszenie dotacji w ramach dochodów majątkowych o kwotę 39 703,00 zł w związku z aneksem nr 2 do Umowy nr 00064-6922-UM0600027/09 w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego PROW zawartej z Samorządem Województwa na zadanie ?Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bukowie?. II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bud etu Gminy Mogilany na 2012 rok zwiększając je o łączną kwotę 1 055 160,00 zł z tzw. ?wolnych środków? z roku 2011 w tym: 1) zwiększając wydatki bie ące o kwotę 240 160,00 zł w tym: a) w dziale 801 ? Oświata i wychowanie o kwotę 152 127,80 zł z tego na: - częściowe pokrycie kosztów wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 49 976,00 zł - zakup ywności dla Przedszkola Samorządowego w Mogilanach z Oddziałem w Libertowie o kwotę 100 000,00 zł (kwota ta jest wynikiem przeliczenia ywienia dzieci na 2012 rok, w stosunku do kosztów uwzględnionych w planie finansowym Przedszkola na rok bie ący) - realizację Projektu pn. ?Czym skorupka za młodu? (środki niewykorzystane z roku 2011) 2 151,80 zł b) w dziale 851 ? Ochrona zdrowia o kwotę 66 106,49 z tego na: - zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500,00 zł - zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 63 606,49 zł c) w dziale 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18 511,81 zł na realizację Projektu ?Aktywna integracja szansą dla Ciebie i Twojej rodziny? (środki niewykorzystane z roku 2011) d) w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 413,90 zł na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (środki niewykorzystane z roku 2011) 2) zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 815 000,00 zł w tym: a) w dziale 010 ? Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 500 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań b) w dziale 600 ? Transport i łączność o kwotę 100 000,00 zł na budowę chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej c) w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 150 000,00 zł na wykup gruntów (dojście do kładki w Mogilanach) d) w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 65 000,00 zł z tego na: - modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego 30 000,00 zł - opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w Kulerzowie 35 000,00 zł III. Dokonuje się przeniesienia wydatków bie ących w kwocie 65 000,00 zł związanych z zatrudnianiem 2 osób do obsługi oczyszczalni ścieków we Włosani i w Lusinie z działu 600 ? Transport i łączność do działu 900 ? Gospodarka komunalna. IV. W dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa w ramach wydatków bie ących dokonuje się przeniesienia środków zabezpieczonych na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych stra y po arnych w kwocie 45 000,00 zł z wydatków statutowych i na świadczenia na rzecz osób fizycznych na dotacje w ramach których te zadania będą realizowane. Przewodniczący Rady mgr Małgorzata Okarmus
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1618

  uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kulerzów stanowiącego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy Mogilany z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany.

 • DZ. URZ. 2010.717.6139

  uchwała nr XXXVI/322/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXXI/259/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. dot. ustalenia zasad polityki czynszowej.

 • DZ. URZ. 2010.675.5719

  uchwała nr XXXVIII/343/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia opłaty za ścieki dla osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach stanowiących mienie Gminy Mogilany.

 • DZ. URZ. 2011.86.665

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2010.154.955

  uchwała nr XXXIV/292/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Mogilany.

zamów dokument

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1324

  uchwała nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1323

  uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1322

  uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011

 • DZ. URZ. 2012.1321

  uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012  Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1320

  uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.