Logowanie

DZ. URZ. 2012.1327

Tytuł:

uchwała nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Łapsze Niżne
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1327
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1327

UCHWAŁA NR XVII-158/12 RADY GMINY ŁAPSZE NI NE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w bud ecie Gminy Łapsze Ni ne na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy w Łapszach Ni nych uchwala, co następuje ; § 1. Zwiększa się dochody bud etu gminy o kwotę 2 009 967,42 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym: a) bie ące zwiększa się o kwotę 8 592,00 zł, b) majątkowe zwiększa się o kwotę 2 001 375,42 zł, § 2. Zwiększa się wydatki bud etu gminy o kwotę 3 968 846,03 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) wydatki bie ące zwiększa się o kwotę 21 992,00 zł b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 946 854,03 zł. § 3. 1. W wyniku zmian dochodów i wydatków bud etu wprowadzonych w § 1 i 2 uchwały, zwiększa się deficyt bud etu o kwotę 1 958 878,61 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków z roku 2011. 2. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach bud etu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Bud et po dokonanych zmianach wynosi:


1

Dochody bud etu

a) bie ące w kwocie b) majątkowe w kwocie

2

Wydatki Bud etu

z tego a) bie ące w kwocie b) majątkowe w kwocie

27 902 934,42 zł 23 322 022,00 zł 4 580 912,42 zł 31 953 179,03 zł 20 502 618,00 zł 11 450 561,03 zł 20 502 618,00 zł

2.1. Wydatki bud etu obejmują plan wydatków bie ących na łączną kwotę

z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1327 ?

2.1.1 wydatki bie ące jednostki bud etowej

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek majątkowe wydatki na dotację na zadania bie ące

14 628 177,00 zł 10 016 086,00 zł 4 612 091,00 zł

2.1.2 822 000,00 zł 2.1.3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 910 314,00 zł 2.1.4 wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 148 000,00 zł

w łącznej kwocie z tego: a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej

2.1.5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę 2.1.6 2.2

Łapsze Ni ne lub planowanych do udzielenia, przypadających do spłaty w roku 2011 wydatki na obsługę długu publicznego z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie z tego na programy finansowane z pomocy zagranicznej

148 000,00 zł 151 000,00 zł 843 127,00 zł 11 450 561,03 zł 11 450 561,03 zł 6 906 323,02 zł 4 050 244,61 zł 5 958 878,61 zł 1 908 634,00 zł

Wydatki bud etu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę

2.2.1

3. Deficyt 4. Przychody 5. Rozchody

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych bud etu Gminy Łapsze Ni ne na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy Łapsze Ni ne na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 8. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1327 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Ni ne z dnia 29 lutego 2012 r. PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK

Dział 600 NAZWA - TREŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym 1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym: a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§6207) b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym 1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym: a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§6207) b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIE ĄCE, w tym Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz 1. innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) RAZEM, w tym - dochody bie ące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udziałem środków z Unii Europejskiej ZWIĘKSZENIE + 295 328,00 295 328,00 295 328,00 295 328,00 ZMNIEJSZENIE 0,00 0,00 0,00 0,00

143 328,00

152 000,00

1 706 047,42 1 706 047,42 1 706 047,42 1 706 047,42

0,00 0,00 0,00 0,00

594 747,42

1 111 300,00

8 592,00 8 592,00 4 500,00

0,00 0,00

4 092,00 2 009 967,42 8 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1327 ?

- dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UniiEuropejskiej

2 001 375,42 2 001 375,42

0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy Helena Klimczak Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Ni ne z dnia 29 lutego 2012 r. PLAN WYDATKÓW BIE ĄCYCH BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK


Dział Rozdział 010 NAZWA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 Izby rolnicze WYDATKI BIE ĄCE 2 710 Dotacje na zadania bie ące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIE ĄCE 1 600 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz 1240) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz 1240) 70095 Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz 1240) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI MAJĄTKOWE 1 754 Inwestycje i zak. inwestycyjne, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 Ochotnicze stra e po arne ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE + 400,00 400,00 400,00 400,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 329 328,00 329 328,00 329 328,00 329 328,00 329 328,00 2 973 147,42 1 487 000,00 1 487 000,00 1 487 000,00 1 487 000,00 1 486 147,42 1 486 147,42 1 486 147,42 1 486 147,42 407 000,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 35 378,61 35 378,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1327 ?

WYDATKI MAJĄTKOWE 1 801 Inwestycje i zak. inwestycyjne, OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe WYDATKI MAJĄTKOWE 1 852 Inwestycje i zak. inwestycyjne, POMOC SPOŁECZNA 85295 Pozostała działalność WYDATKI BIE ĄCE 1 3 900 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, RAZEM, w tym w tym WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 3 4 5 6 1 Dotacje na zadania bie ące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz 1240) 2 3 Zakup obligacji akcji i udziałów Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

35 378,61 35 378,61 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 8 592,00 8 592,00 8 592,00 4 092,00 4 092,00 4 500,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 7 000,00 10 000,00

17 000,00 17 000,00 3 985 846,03 38 992,00 34 092,00 0,00 34 092,00 400,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 3 946 854,03 3 946 854,03 3 302 475,42 0,00 0,00

0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 7 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym WYDATKI MAJĄTKOWE

Przewodniczący Rady Gminy Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1327 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Ni ne z dnia 29 lutego 2012 r. ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA ROK 2012

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE + -

Plan po zmianach 27 902 934,42 31 953 179,03 -4 050 244,61

1. DOCHODY OGÓŁEM 2. WYDATKI OGÓŁEM 3. Wynik (1-2) +nadwy ka/-deficyt

2 009 967,42 3 985 846,03 -1 958 878,61

0,00 17 000,00

zwiększenie deficytu bud etu o 1 958 878,61zł 4. PRZYCHODY BUD ETU z tego: - obligacje komunalne - wolne środki z roku 2011 5. ROZCHODY BUD ETU z tego: - spłata rat zaciągniętych kredytów spłata rat zaciągniętej po yczki - w WFOŚ Przewodniczący Rady Gminy Helena Klimczak

5 958 878,61 4 000 000,00 1 958 878,61 1 958 878,61 0,00 1 908 634,00 1 705 274,00 203 360,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1327 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Ni ne z dnia 29 lutego 2012 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK

Dział Rozdział NAZWA ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Plan po zmianach 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 329 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 837 467,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 329 328,00 329 328,00 329 328,00 0,00 0,00 0,00 2 187 467,00 2 187 467,00 2 187 467,00 783 332,00

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak.


inwestycyjne, w tym: a) rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja SUW TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym: a) modernizacja połączenia drogowego Groń-Niedzica-Krośnica polegająca na przebudowie odcinków dróg na terenie Gminy Łapsze Ni ne. 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) poprawa funkcjonalności centrum wsi Kacwin poprzez modernizację chodnika i kanalizacji burzowej oraz utwardzenie placu postojowego b) poprawa funkcjonalności centrum wsi Trybsz poprzez modernizację chodnika i kanalizacji burzowej oraz utwardzenie miejsc parkingowych c) poprawa funkcjonalności centrum wsi Niedzica poprzez remont chodnika przy ul. 3 Maja i ul. Św Rozalii, numer umowy 000366930-UM0630149/11 w ramach programu PROW "Odnowa i rozwój wsi" d) dostępność, bezpieczeństwo, poprawa infrastruktury na pograniczu polsko-słowackim" numer WTSL.01.01.00-84-169/10 (partner wiodący Obec Osturnia) utwardzenie pobocza i oświetlenie uliczne w Niedzicy

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

600

997 807,00

143 328,00

220 328,00

186 000,00 2 973 147,42 1 487 000,00 1 487 000,00 1 487 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186 000,00 5 128 715,42 3 642 568,00 3 642 568,00 3 642 568,00 2 422 568,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach u yteczności publicznej Gminy Łapsze Ni ne - ciąg dalszy b) modernizacja budynku "ludowca" w Łapszach Ni nych realizowane z PROW "Odnowa wsi" umowa nr 00088-6930UM0630776/10, dotacja 500 000 zł, środki własne 500 000 zł c) realizacja programu "Wspólny Spiski Obszar Turystyczny" w Kacwinie, środki własne 70095 Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym "Bawimy się pod chmurką - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frydman" umowa 00357-6930UM0640799/10, w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł "Bawmy się razem" - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kacwin" umowa 00358-6930-UM0640789/10,

1 000 000,00 220 000,00 1 486 147,42 1 486 147,42 1 486 147,42 29 300,00 0,00 0,00 0,00

1 000 000,00 220 000,00 1 486 147,42 1 486 147,42 1 486 147,42 29 300,00

29 300,00

29 300,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1327 ?

w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł "Kraina zabaw - zakup i monta urządzeń na plac zabawa w miejscowosci Łapsze Ni ne umowa 00427-6930UM0640791/10, w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł "Raj dziecięcy" - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowosci Łapsze Wy ne, umowa 00415-6930UM0640783/10, w ramach PROW, dotacja 7 722,42 zł środki własne 8 400 zł "Rozwijanie turystyki i rekreacji w miejscowosci Niedzica poprzez zakup i monta urzadzeń na plac zabaw - Nasze wspólne miejsce zabaw", umowa 00359-6930-UM0640790/10, w ramach PROW, dotacja 9 310 zł środki własne 6 900 zł "Świat zabaw" - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niedzica - Zamek, umowa 00422-6930UM0640793/10, w ramach PROW, dotacja 13 715 zł środki własne 15 500 zł "Czas dla dzieci - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Trybsz", umowa 00356-6930-UM0640788/10, w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł Wspólny spiski obszar turystyczny WTSL.02.01.00-84-170/10 (Mesto Spiska Stara Veś) - remont starej Szkoły Podstawowej w Kacwinie, dotacja 1 111 300 zł środki własne 196 100 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) modernizacja budynku Urzędu Gminy 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 Ochotnicze stra e po arne WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym: a) dotacje na zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek OSP b) modernizacja remizy w OSP Kacwin w ramach programu "Małopolskie remizy" wkład własny 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) modernizacja pomieszczeń oraz terenu wokół szkoły podstawowej w Kacwinie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) zakup samochodu - śmieciarki (raty leasingowe) b) zakup samochodu dostawczego RAZEM, w tym 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz 1240 z późn. zm.) 3 302 475,42 3 603 847,60 17 000,00 3 946 854,03 0,00 35 378,61 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 300,00 29 300,00

16 122,42

16 122,42

16 210,00

16 210,00

29 215,00

29 215,00

29 300,00

29 300,00

1 307 400,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 35 378,61 35 378,61 35 378,61 35 378,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 307 400,00 1 022 000,00 1 022 000,00 1 022 000,00 1 022 000,00 1 022 000,00 80 378,61 80 378,61 80 378,61 80 378,61 45 000,00 35 378,61 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 80 000,00 17 000,00 11 450 561,03

Przewodniczący Rady Gminy Helena Klimczak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1327 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Ni ne z dnia 29 lutego 2012 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Pln po zmianach Dział Rozdział NAZWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 0,00 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE DOCHODY WYDATKI

750

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50 247,00 49 797,00 49 797,00

50 247,00 49 797,00

1

49 797,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

49 797,00 49 797,00 49 797,00

75045 Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00 0,00

0,00 0,00

450,00 450,00

450,00

1

450,00

0,00 WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

0,00 450,00 450,00 450,00

751

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1327 ?

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00 0,00

0,00 0,00

1 500,00 1 500,00

1 500,00

1

1 500,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75414 Obrona cywilna DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00

0,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00

754

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250,00 250,00 250,00

250,00 250,00

1

250,00

0,00 WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 500,00

0,00 250,00 250,00 250,00

852

0,00

3 159 072,00 3 159 072,00

0,00

0,00

3 147 674,00 3 147 674,00

0,00

0,00

3 147 674,00

1

3 147 674,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1327 ?

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

0,00

3 147 674,00 97 000,00 85 000,00 12 000,00 3 050 674,00

3

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00

0,00

6 898,00

6 898,00

0,00

0,00

6 898,00

1

6 898,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

0,00

6 898,00 6 898,00 6 898,00

85295 Pozostała działalność DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4 500,00 4 500,00

0,00

4 500,00 4 500,00

4 500,00

1

4 500,00

4 500,00

4 500,00 WYDATKI BIE ĄCE 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych RAZEM 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00

0,00 4 500,00 4 500,00 3 211 069,00 3 211 069,00

Przewodniczący Rady Gminy Helena Klimczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.586.6756

  uchwała nr XV-128/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne.

 • DZ. URZ. 2011.166.1327

  uchwała nr VIII-66/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII-56/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 14 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy

 • DZ. URZ. 2011.450.4315

  uchwała nr XII-94/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV-454/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łapsze Niżne.

 • DZ. URZ. 2011.471.4579

  uchwała nr XII-95/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LI-400/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne.

 • DZ. URZ. 2010.28.183

  uchwała nr XLVIII-365/09 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2009 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1326

  uchwała nr XVII-157/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XVI-129/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1325

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-

 • DZ. URZ. 2012.1324

  uchwała nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1323

  uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1322

  uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.