Logowanie

DZ. URZ. 2012.1328

Tytuł:

uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Polanka Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1328
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1328

UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY POLANKA WIELKA z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się kwotę planowanych dochodów bud etu na rok 2012 o kwotę 852.479,93 zł, w tym: 1) 1) dochody majątkowe: zwiększenie o kwotę 852.479,93 złotych - jak poni ej:


Lp. Dział Źródła dochodów 1 1. 2 900 a ) dochody majątkowe , z tego : - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617) Razem - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 852.479,93 złotych 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie zmniejszenie 4 852.479,93 852.479,93 852.479,93 5 -

852.479,93

-

§ 2. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków bud etu na 2012 rok o kwotę 1.262.479,93 złotych , z czego: 1) wydatki bie ące: zwiększenie o kwotę 196.375,26 złote 2) wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 1.066.104,67 złotych - jak poni ej:

Lp. Dział Rozdz. Nazwa ? rodzaj wydatku 1 1. 2 600 60013 3 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie a)wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 w zakresie obejmującym: budowę chodnika prawostronnego, kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni dł. około 510mb w m. Polanka Wielka w odc. 080 km4+920-5+430?(projekt) 4 zwiększenie zmniejszenie 5 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1328 ?

2.

710 71004

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego a)wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.424,74 12.424,74 12.424,74 12.424,74 68.870,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.070,00 15.070,00 15.000,00 15.000,00 70,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 53.701,00 53.701,00 53.701,00 53.701,00 53.701,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

-

3.

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a)wydatki bie ące, z tego : wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a)wydatki majątkowe, z tego: zakupy inwestycyjne (zakup programu płacowego)

5.

754 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Zarządzanie kryzysowe a)wydatki majątkowe, z tego: zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądotwórczego)

6.

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a)wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80104 Przedszkola a)wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bie ące 80110 Gimnazja a)wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego a)wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.

851 85154

Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi a)wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8.

852 85295

Pomoc społeczna Pozostała działalność a)wydatki bie ące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.

853 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność a)wydatki bie ące, z tego: wydatki jednostek bud etowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1328 ?

10.

900 90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód a)wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?Budowa kanalizacji sanitarnej?, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

883.679,93 883.679,93 883.679,93 883.679,93 774.247,33

-

11.

921 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: a)wydatki majątkowe, z tego: - inwestycja ?remont oraz wyposa enie sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gminie Polanka Wielka Razem , w tym: A. Wydatki bie ące +196.375,26 złotych z czego: 1) wydatki jednostek bud etowych 187.505,26 złotych 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.800,00 złotych 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118.705,26 2) dotacje na zadania bie ące 70,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 8.800,00 B. Wydatki majątkowe +1.066.104,67 złotych - w tym na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ? 774.247,33


120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.262.479,93

-

§ 3. 1. Ró nica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 961.148,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów w kwocie 961.148,00 złotych § 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów bud etu w wysokości 1.630.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów bud etu w wysokości 668.852,00 złote, w specyfikacji jak poni ej:

A. DOCHODY (A1 + A2) A 1 ? Dochody bie ące A 2 ? Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+ B2) B 1 - Wydatki bie ące B 2 - Wydatki majątkowe C. D. DEFICYT ( A ? B ) PRZYCHODY BUD ETU OGÓŁEM w tym : 1. KREDYT 2. NADWY KA BUD ETU Z LAT UBIEGŁYCH 3. INNE ( WOLNE ŚRODKI ) E. ROZCHODY BUD ETU OGÓŁEM w tym : 1. SPŁATA KREDYTÓW 668.852,00 1.220.000,00 410.000,00 668.852,00 11.544.476,57 10.253.471,58 1.291.004,99 12.505.624,57 9.514.519,90 2.991.104,67 -961.148,00 1.630.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1328 ?

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Lp. KLASYFIKACJA DZ. ROZDZ. 1 1. 2 900 90001 3 § 4 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : 6617 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: wydatki majątkowe, z tego: inwestycja ?Budowa kanalizacji sanitarnej?, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Razem Wydatki są większe o kwotę 66.408,15, która będzie zrefundowana w 2013 roku. W 2013 roku nie będzie wydatków tylko dochody (ujęte w WPF dochody majątkowe na 2013 rok) 6 1.261.754,99 1.261.754,99 7 1.261.754,99 1.328.163,14 NAZWA Dochody Wydatki

- 1.328.163,14 - 1.328.163,14 - 1.328.163,14

1.261.754,99 1.328.163,14

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 1 do uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Polanka Wielka w 2012 roku zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka. § 8. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1328 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Polanka Wielka w roku 2012

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z bud etu Dla jednostek sektora finansów publicznych 5 37.262,00 37.262,00 Dotacja celowa (bie ące) * 754 75405 801 80104 921 92109 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Policji Dotacja celowa (bie ące) Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja celowa (bie ące) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa Dotacja celowa (bie ąca) 92116 926 92605 Biblioteki Dotacja podmiotowa Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom Razem 37.262,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 70,00 70,00 70,00 225.238,00 135.238,00 112.783,00 22.455,00 90.000,00 90.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6

1 150

2 15011

3 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości

4

265.570,00

70.000,00

Ogółem dotacje 335.570,00, w tym: - dotacje podmiotowe : 202.783,00 złotych - dotacje celowe: : 132.787,00 złotych, z tego: - dotacje celowe w zakresie wydatków bie ących ? 132.787,00 złotych, z czego: * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadańjednostki samorządu terytorialnego : 37.262,00 złote

Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.184.1203

  uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka publicznych przedszkoli

 • DZ. URZ. 2011.610.7249

  uchwała nr XI /70/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2010.664.5542

  uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polanka Wielka.

 • DZ. URZ. 2010.228.1508

  uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXV/15/02 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie zmian w podziale gminy Polanka Wielka na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2012.1042

  informacja nr SGG.6620.072.5.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Polanka Wielka w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1327

  uchwała nr XVII-158/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1326

  uchwała nr XVII-157/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XVI-129/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1325

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-

 • DZ. URZ. 2012.1324

  uchwała nr X/107 Rady Gminy Mucharz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1323

  uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.