Logowanie

DZ. URZ. 2012.1353

Tytuł:

uchwała nr XVIII/27/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kościerskiego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-11
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1353
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1353

UCHWAŁA NR XVIII/27/2012 RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kościerskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 15 pkt 5 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 64, poz. 994 i Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 133, poz. 2583) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2012 rok uchwalonym Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 12- krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 2-krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 91.760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 407.722 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym - WPI, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 65.475.835 zł wydatki 68.453.725 zł przychody 7.249.524 zł rozchody 4.271.634 zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1353

Przewodniczący Rady

Kazimierz Maszk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1353

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/27/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf 630 63095 2007 Turystyka Pozostała działalność

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie 86 884,00 86 884,00 86 884,00 86 884,00 226 432,00 25 000,00 21 810,00 21 810,00 190,00 190,00 100,00 100,00 100,00 198 980,00 83 623,00

0,00 86 884,00 0,00 86 884,00 0,00 86 884,00 0,00 86 884,00 223 200,00 25 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 100,00 85 650,00 3 232,00 0,00 - 190,00 - 190,00 190,00 190,00 100,00 100,00 100,00 880,00 2 027,00 2 027,00 1 720,00 2 000,00 - 100,00 - 20,00 - 160,00 177,00 27,00 150,00 130,00 100,00 20,00 10,00 980,00 980,00 - 100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ Oświata i wychowanie

801 80120 0750

Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 0920 Pozostałe odsetki I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego Licea profilowane 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach Szkoły zawodowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 0830 Wpływy z usług Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 0920 Pozostałe odsetki Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 0970 Wpływy z różnych dochodów

80123

80130

27 800,00 109 200,00 2 000,00 39 500,00 59 700,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

25 773,00 110 920,00 4 000,00 39 400,00 59 680,00 7 840,00 177,00 27,00 150,00 130,00 100,00 20,00 10,00 980,00 980,00 1 400,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1353

Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 80140 0690 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 0830 0920 853 85311 2320 Wpływy z usług Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Pozostałe odsetki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organ 854 85403 0830 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z usług Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 0920 Pozostałe odsetki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 85411 0830 0920 85417 0830 Domy wczasów dziecięcych Wpływy z usług Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Pozostałe odsetki Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 0920 Pozostałe odsetki Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie Razem:

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 375 354,00 0,00 0,00 0,00 1 845 950,00 165 850,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 049 700,00 1 049 700,00 0,00 0,00 630 000,00 579 900,00 579 900,00 0,00 0,00 100,00 100,00

- 100,00 2 252,00 52,00 52,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 200,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00 0,00 0,00 - 20,00 - 20,00 20,00 20,00 0,00 - 20,00 - 20,00 20,00 20,00 0,00 1 092,00 1 092,00 411,00 411,00 681,00 681,00

0,00 2 352,00 52,00 52,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 200,00 2 376 998,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00 1 845 950,00 165 850,00 139 980,00 139 980,00 20,00 20,00 1 050 000,00 1 049 680,00 1 049 680,00 20,00 20,00 630 000,00 578 808,00 578 808,00 411,00 411,00 781,00 781,00

65 384 075,00 91 760,00 65 475 835,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1353


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/27/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf 630 63003 4430 63095 2320 Turystyka

Treść Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Różne opłaty i składki Starostwo Powiatowe Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie

Przed zmianą 20 000,00 20 000,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

Zmiana 155 431,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 145 431,00 6 000,00 6 000,00

Po zmianie 175 431,00 30 000,00 10 400,00 10 400,00 145 431,00 6 000,00 6 000,00

2910

0,00

139 431,00

139 431,00

0,00 55 000,00 55 000,00 20 000,00 20 000,00 6 957 027,00 6 384 529,00 3 860 000,00 3 860 000,00 366 529,00 366 529,00 3 114 000,00 30 000,00 25 000,00 25 000,00 23 250 364,00 591 613,00 10 000,00 10 000,00 30 207,00 30 207,00 14 234 205,00 98 682,00 54 060,00

139 431,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 28 684,00 28 684,00 - 16 000,00 - 16 000,00 44 684,00 44 684,00 - 1 000,00 - 1 000,00 - 1 000,00 - 1 000,00 623 750,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 601 498,00 980,00 980,00

139 431,00 57 200,00 57 200,00 22 200,00 22 200,00 6 985 711,00 6 413 213,00 3 844 000,00 3 844 000,00 411 213,00 411 213,00 3 113 000,00 29 000,00 24 000,00 24 000,00 23 874 114,00 611 613,00 15 000,00 15 000,00 45 207,00 45 207,00 14 835 703,00 99 662,00 55 040,00

700 70005 4390

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Starostwo Powiatowe Administracja publiczna 75020 4010 4300 Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwo Powiatowe Zakup usług pozostałych Starostwo Powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Starostwo Powiatowe Oświata i wychowanie 80114 4210 4300 80130 4210 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe Centrum Oświaty Zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Oświaty Szkoły zawodowe Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowy Zespół Szkół Nr 3

750

754

801

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1353

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie

1 340 917,00 1 038 130,00 89 929,00 3 603,00 3 603,00 1 100,00 1 100,00 400,00 400,00 2 362 710,00 20 000,00 0,00 0,00

600 518,00 600 518,00 2 252,00 854,00 854,00 1 000,00 1 000,00 398,00 398,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 941 435,00 1 638 648,00 92 181,00 4 457,00 4 457,00 2 100,00 2 100,00 798,00 798,00 2 363 710,00 21 000,00 1 000,00 1 000,00 3 806 493,00 41 100,00 41 100,00 41 100,00 1 788 107,00

80140 4210 4300

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Zakup usług pozostałych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Ochrona zdrowia

851 85195 2830

Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 85311 2810

3 944 280,00 - 137 787,00 39 456,00 39 456,00 39 456,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Powiatowe Centrum Oświaty

85395

1 927 538,00 - 139 431,00

2917

139 431,00 - 139 431,00

0,00

139 431,00 - 139 431,00 8 716 405,00 2 604 422,00 1 200 000,00 1 200 000,00 903 455,00 124 109,00 124 109,00 - 1 080 000,00 - 1 100 000,00 - 1 100 000,00 - 1 100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

0,00 7 636 405,00 1 504 422,00 100 000,00 100 000,00 923 455,00 144 109,00 144 109,00

854 85411 6050

Edukacyjna opieka wychowawcza Domy wczasów dziecięcych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 85417 4300 Szkolne schroniska młodzieżowe Zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie

Razem:

68 861 447,00

407 722,00

68 453 725,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1353


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/27/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2012 r. PRZYCHODY

Paragraf 931 950 952

Treść Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym RAZEM:

Przed zmianą 5 467 000,00 750 000,00 1 532 006,00 7 749 006,00

Zmiana 0,00 - 499 482,00 0,00 - 499 482,00

Po zmianie 5 467 000,00 250 518,00 1 532 006,00 7 249 524,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 1353

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/27/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Harmonogram finansowania przez Powiat Kościerski

L.p. I 1. Nazwa inwestycji Budowa nowych obiektów Obiekty sportowe 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2009-2013 2012 2010-2014 2011-2012 Okres realizacji Gmina Nowa Karczma Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Oświaty Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Oświaty Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady 6 979 355 1 850 000 550 000 1 000 000 550 000 450 000 300 000 5 129 355 500 000 4 057 405 571 950 Łączne naklady 3 488 066 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2012 2012 2011-2012 Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Pomocy Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 656 762 1 883 056 773 706 831 303 386 868 244 435 Nakłady do końca 2011r. 424 238 424 238 382 538 41 700 57 405 53 048 57 405 150 000 500 000 100 000 2 300 000 1 600 000 571 950 2012 3 063 827 2 232 524 1 500 518 732 006 831 303 386 868 244 435 2013 2014 Nakłady do końca 2011r. 210 453 153 048 50 000 50 000 50 000 2012 2013 2014

1 321 950 3 846 952 1 600 000 150 000 1 546 952 500 000 950 000 500 000 450 000 96 952 1 171 950 2 300 000 1 600 000 0

a) Budowa sali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 b) Budowa kompleksu sportowego przy I LO - sala sportowa -boisko wielofunkcyjne c) Budowa Środowiskowej Sali sportowej w Lubaniu 2. Baza edukacyjna i noclegowa a) Motelowiec w PCM Garczyn budynek "A" adaptacja poddasza b) Motelowiec w DWD Wygonin c) Modernizacja kąpieliska w PCM Garczyn L.p. II 1. Nazwa inwestycji Modernizacja istniejących obiektów Termomodernizacja obiektów

a) Powiatowy Zespół Szkół nr 2 b) DPS Cisewie 2. Adaptacja obiektów

a) Likwidacja barier architektonicznych w PZS 1, 2, 3, SOS-W i PCM b) DPS Cisewie - modernizacja dachu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 1353

Rodzinie c) PZS Nr 1 - modernizacja pracowni III Modernizacja dróg powiatowych 2012 2009-2014 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2009-2014 Zarząd Dróg Powiatowych Urząd Miasta Kościerzyna Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowe Centrum Oświaty 200 000 8 659 504 1 250 000 20 000 120 000 7 269 504 19 126 925 634 691 200 000 3 659 504 2 500 000 2 500 000 1 250 000 20 000 120 000 2 269 504 2 500 000 2 500 000 8 045 281 6 346 952 4 100 000

a) Modernizacja drogi powiatowej Skoczkowo - Lipusz b) Modernizacja ul. Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie c) Modernizacja drogi Bąk - Cisewie d Program odnowy i odbudowy dróg powiatowych na lata 2009-2014 RAZEM
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.111.2320

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.88.1818

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1142

  zarządzenie nr 20/2012 Starosty Kościerskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym "Wesoła Gromadka" w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2010.76.1300

  uchwała nr 26/169/2010 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2011.111.2319

  uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1352

  uchwała nr XII/111/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1351

  uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy STARA KISZEWA w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1350

  uchwała nr 167/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Staw w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1349

  uchwała nr XIV/113/2012 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bytowskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1348

  uchwała nr VIk/XV/187/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.