Logowanie

DZ. URZ. 2012.1407

Tytuł:

uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1407
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII / 150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, w uchwale Nr XVIII/ 159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 535 100,00 zł, a) dział 750 administracja publiczna o kwotę 25 100,00 zł, rozdział 75023 urzędy gmin o kwotę 25 100,00 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 22 300,00 zł. § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 800,00 zł. b) dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 510 000,00 zł, rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 500 000,00 zł, § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł. rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł, § 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 10 000,00 zł. 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 535 100,00 zł, a) dział 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę 35 000,00 zł, rozdział 01095 pozostała działalność o kwotę 35 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 35 000,00 zł


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1407

b) dział 600 transport i łączność o kwotę 500 000,00 zł, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 500 000,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 500 000,00 zł. c) dział 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100,00 zł, rozdział 70095 pozostała działalność o kwotę 100,00 zł, § 6660 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 100,00 zł § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.324.2417

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1406

  uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec?.

 • DZ. URZ. 2012.1405

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.1404

  uchwała nr XIX/97/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1403

  uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki i osady dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Jurkowie.

 • DZ. URZ. 2012.1402

  uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.