Logowanie

DZ. URZ. 2012.1411

Tytuł:

uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Gminy w Fałkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1411
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XIII/95/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok zmienia się dotychczasową treść § 6, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym: a) kredyty 1 000 000,00 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 106 500,00 zł, w tym: a) kredyty 4 106 500,00 zł 3) limit na pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2 166 955,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego..


Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Szymczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/93/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubrzy

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5388

  uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Małopole.

 • DZ. URZ. 2012.897

  uchwała nr 99/XIII/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Linia, gmina Linia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 92/XV/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w numeracji uchwał

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1410

  uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1409

  uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2012r?.

 • DZ. URZ. 2012.1408

  uchwała nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1407

  uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1406

  uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.