Logowanie

DZ. URZ. 2012.1412

Tytuł:

uchwała nr XVI/97/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Powiatu w Jędrzejowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1412
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Na podstawie art.194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz.1690) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami: Dz. U z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz 1281), Rada Powiatu w Jędrzejowie uchwala, co następuje: § 1. 1. W postępowaniach o których mowa w art. 194 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o odstąpienie od odpłatności, umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutyczneji interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, stosuje się poniższe zasady ogólne: 1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, 2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności wraz z rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej a odpłatność dotyczy ich pobytu, 3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości , zasobów i uprawnień, 4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu. 2. Powyższe zasady stosowane są wraz z oceną sytuacji, o których mowa w §3, §4, §5 i §6 niniejszej uchwały. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) dochodzie, rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, 2) zasobach, uprawnieniach i możliwościach, rozumie się przez to zasoby, uprawnienia i możliwości w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, 3) osobie zobowiązanej rozumie się przez to osoby, o których mowa w art.193 ust 1. ust. 3 i ust 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1412

4) dziecku, rozumie się przez to dziecko przebywające w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, 5) opłacie rozumie się przez to opłatę ponoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, 6) osobie zobowiązanej oznacza osobę, o której mowa w art.193 ust. 1, 3 i 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. § 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. 2. Odstąpienie może nastąpić w następujących sytuacjach: 1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, 2) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej. 3. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 2 można odstąpić całkowicie od obowiązku ponoszenia opłat przez osoby zobowiązane, u których w rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności: 1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, 2) orzeczona niepełnosprawność, 3) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej, 4) pobyt rodzica w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, 5) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną, 6) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej, 7) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 8) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie, 9) osoba zobowiązana nie posiada dochodu lub majątku, 10) osoba zobowiązana płaci dobrowolne lub zasądzone alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. § 4. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona, 2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w §3 ust.2. 5) osoba zobowiązana nie posiada dochodu ani majątku innego niż służący do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 6) osoba zobowiązana zmarła a krąg jej spadkobierców nie został urzędowo ustalony, 7) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1412

§ 5. 1. Umorzenie w części należności łącznie z odsetkami z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej 2 z poniższych przesłanek: 1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, 2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, 4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitacje lub w pieczy zastępczej, 5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, bezradność w sprawach opiekuńczo ? wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.


2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 3. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia. § 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, 2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitacje lub w pieczy zastępczej, 4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych lub sytuacji kryzysowej, trudna sytuacja mieszkaniowa bądź chwilowe pogorszenie sytuacji dochodowej, 5) rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy. § 7. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej. § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jędrzejowskiemu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1412

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXII/164/05 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z odpłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.10.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2913

  uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4033

  uchwała nr XV/143/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3602

  uchwała nr 149/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1375

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1411

  uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1410

  uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1409

  uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2012r?.

 • DZ. URZ. 2012.1408

  uchwała nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1407

  uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.