Logowanie

DZ. URZ. 2012.1422

Tytuł:

aneks nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 7 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-16
Organ wydający:Starosta Sandomierski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1422
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. § 1. W porozumieniu zawartym w dniu 16.02.2011 r. pomiędzy Starostą Sandomierskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1. Stawka za nadzór w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasów wynosi 18,70 zł/ha/rok. 2. Rocznie Nadleśniczy otrzyma za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wymienionymi w § 2 Porozumienia, według w/w stawki, kwotę w wysokości 11 949,30 zł?; 2) § 9 w ust. 1 wyrazy ? do 31 grudnia 2011 r?zastępuje się wyrazami ?do 31 grudnia 2012 r." § 2. 1. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2. Organem uprawnionym do ogłoszenia Aneksu jest Starosta Sandomierski. 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. § 3. Aneks sporządzony został w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach dla: 1) ? Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ? 3 egz. 2) ? Nadleśnictwo Ostrowiec Św. ? 1 egz. 3) ? Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ? 1 egz.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Jerzy Pasternak

Starosta Sandomierski Stanisław Masternak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.98

  aneks nr 1 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 31 grudnia 2010r. zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica do porozumienia zawartego w dniu 04 stycznia 2010 r. pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica

 • DZ. URZ. 2010.153.1278

  porozumienie Starosty Sandomierskiego z dnia 19 lutego 2010r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 18 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św., dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. 2011.101.1081

  porozumienie Starosty Sandomierskiego z dnia 16 lutego 2011r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 8 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów, dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. 2009.126.1243

  aneks nr 1/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem Jerzym Pasternakiem

 • DZ. URZ. 2009.144.1342

  porozumienie z dnia 23 lutego 2009r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 18 lutego 1999r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św., dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

zamów dokument

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Właściwość sądu w przypadku nadleśnictwa

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą "usługi tartaczne" zamierza pozwać nadleśnictwo państwowe do sądu o zwrot kosztów reklamacji związanych z zakupami (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę

  Zatrudniam pracowników z minimalnym wynagrodzeniem. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie ma się zmienić. Pracownicy mają w teczce akt osobowych już jeden aneks do umowy (...)

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1421

  uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1420

  uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1419

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2012.1418

  uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec"

 • DZ. URZ. 2012.1417

  uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.