Logowanie

DZ. URZ. 2012.1424

Tytuł:

uchwała nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-16
Organ wydający:Rada Gminy Górno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1424
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgonie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi: 1. plan dochodów budżetu gminy 2. plan wydatków budżetu gminy 33.820.424 zł 33.820.424zł


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1424

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1424

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r.

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj

Urząd Gminy Uchwała z 29.03.201 2 2012-03-29 Plan dochodów

Dział 600

Rozdział

Paragraf Transport i łączność

Treść

Kwota 67,00 67,00 67,00 31 829,00 31 829,00 3 829,00 28 000,00 10 414,00 10 414,00 10 414,00 - 31 829,00 - 31 829,00 - 3 829,00 - 28 000,00

60004 0970 700 70005 0470 0750 720 72095 0920 750 75023 0470 0750

Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Informatyka Pozostała działalność Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

104 100,00

75615

100,00 100,00 1 000,00

75616

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1424

0690 75618 0460 801 80101 2400 80110 2400 80148 2400 852 85202 0970 85212 0920 2910 853 85395 2007

Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza

1 000,00 103 000,00 103 000,00 5 447,00 128,00 128,00 2 197,00 2 197,00 3 122,00 3 122,00 6 635,00 5 696,00 5 696,00 939,00 28,00 911,00 193 273,00 193 273,00 183 555,00

2009 854 85415 2910

9 718,00 985,00 985,00 985,00 320 921,00

Pomoc materialna dla uczniów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1424

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział 710

Rozdział

Nazwa działu,rozdziału i grupy wydatków Działalność usługowa

Wartość 43 000 43 000 43 000 22 022 10 000 10 000 12 022 12 022 2 102 2 102 2 102 2 000 2 000 2 000 0 0 -4 080 4 080 939

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

750 75075

Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75095 Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

754 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

757 75702

Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ochrona zdrowia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

939

Dotacje na zadania bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 853 85395 Pozostała działalność Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


911 28 193 273 193 273 193 273 985

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1424

85415

Pomoc materialna dla uczniów Dotacje na zadania bieżące

985 985

900 90013 Schroniska dla zwierząt

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000 20 000 20 000 12 500 12 500 12 500

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92695 Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące Razem Kultura fizyczna

24 100 11 600 11 600 12 500 12 500 320 921

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1424

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Dział

Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Wydatki w roku budżetowym 2012

źródło 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego 2009-2012 UM, UG 720 72095 Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 2009-2012 UM, UG 720 72095 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania:

kwota 336 232 58 759 153 926 26 937

Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

277 473

126 989 84 967 19 882

84 967 19 882

65 085 992 183

65 085 952 228

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1424

Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi 2011-2012 UG 921 92109

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 2009-2012 UG 921 92109 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

492 095

452 228

Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej

500 000 655 160 258 551

500 000 32 000 12 488

396 609 2 068 542 829 287

19 512 1 223 121 511 535

Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno 6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości 7 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012 SZOS 853 85395 2011-2012 SZOS 853 85395 Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania:

1 239 167 251 000

711 586 81 300

37 650

12 195

213 350 509 960

69 105 198 993

76 494

29 849

433 466 215 946

169 144 215 946

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1424

Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2012 GOPS 853 85395


Środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł

22 673 9 718 183 555 976 906 22 673 123 862 830 371

22 673 9 718 183 555 496 239 22 673 51 762 421 804

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1424

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotacje 5

Kwota dotacji 6 530 088

1

2

3

4

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60004 Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego Powiat Kielecki

526 088

2

851

85195

4 000 96 200

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu

1

851

85154

30 000

2

921

92109

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych potrzeb oraz

12 500

3

921

92195

10 000

4

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Ogółem

31 200

5

926

92695

12 500 626 288

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 1424

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotacje 5

Kwota dotacji 6 530 088

1

2

3

4

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60004 Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego Powiat Kielecki

526 088

2

851

85195

4 000 96 200

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu

1

851

85154

30 000

2

921

92109

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych potrzeb oraz

12 500

3

921

92195

10 000

4

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Ogółem

31 200

5

926

92695

12 500 626 288
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1423

  uchwała nr 9/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Mniów

 • DZ. URZ. 2012.1422

  aneks nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 7 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 • DZ. URZ. 2012.1421

  uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1420

  uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1419

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.