Logowanie

DZ. URZ. 2012.1425

Tytuł:

uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Górnie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-16
Organ wydający:Rada Gminy Górno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1425
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Górnie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 20l1r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, póz. 654) Rada Gminy Górno uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się statut Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Górnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XLV/231/2010 w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.


Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1425

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r.

Statut Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie, zwany dalej ?Zakładem? posiada status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podległego Radzie Gminy w Górnie. 2. Siedziba Zakładu mieści się w miejscowości Górno. 3. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy w Górnie. 4. Zakład prowadzi działalność na terenie gminy Górno na bazie: - Ośrodka Zdrowia w Górnie - Ośrodka Zdrowia w Radlinie 5. Nadzór nad działalnością sprawuje Rada Gminy w Górnie. § 2. 1. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Kielcach pod numerem 0000003006. 2. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014631. § 3. Zakład działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654). 2. Uchwały Rady Gminy z dnia 05.11.1998r. w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 3. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 29.03.2012r uchwała nr XVIII/128/2012. § 4. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianie zdrowia, poprzez zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz przestrzeganie praw pacjenta, jak również promocja zdrowia. § 5. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń. 2. Opieki specjalistycznej. 3. Świadczenia usług medycznych w zakresie: - Promocji zdrowia z ukierunkowaniem na problemy występujące w środowisku, - Profilaktyki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (szczepienia ochronne, opieka nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem), - Diagnozowania ? wykonywanie badan diagnostycznych w tym diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i mikrobiologicznej, - Rozpoznawanie i leczenie. Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych oraz domowych w nagłych przypadkach, u obłożnie i przewlekle chorych,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1425

- Kierowanie na inne zabiegi oraz na leczenie klimatyczne /sanatoryjne/. 4. Koordynacja świadczeń zdrowotnych poprzez: - Kierowanie pacjentów na konieczne badania diagnostyczne oraz zapewnienie w miarę możliwości ich wykonania, - Kierowanie na niezbędne badania konsultacyjne dla ustalenie rozpoznania i dalszego postępowania leczniczego, - Kierowanie pacjentów na leczenie szpitalne i utrzymywanie kontaktów z lekarzem leczącym w szpitalu, - Orzekanie o częściowej niezdolności do pracy. 5. Prowadzenie dokumentacji uzyskanej w toku procesu diagnostyczno-leczniczego oraz prowadzenie dokumentacji zbiorczej podopiecznego. 6. Rada Gminy może nałożyć na Zakład obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeśli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Rada Gminy zapewnia Zakładowi środki do wykonania takiego zadania, chyba że wykonanie zadanie następuje na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu Rada Gminy jest obowiązana do jej naprawienia. § 6. 1. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych. 2. Zakład prowadzi wynajem gabinetów lekarskich. 3. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej z przeznaczeniem na realizacje działalności statutowe.j będą w całości stanowiły dochód Zakładu,

4. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne. § 7. W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z: 1/ innymi placówkami, zakładami opieki zdrowotnej, 2/ placówkami naukowo-badawczymi, 3/ organizacjami i stowarzyszeniami, 4/ związkami i samorządami zawodowymi, 5/ państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymipaństwowymi jednostkami organizacyjnymi. Rozdział 2. Zarządzanie Zakładem § 8. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Wójt na podstawie powołania, lub umowy o pracę.


3. Dyrektor, z zastrzeżeniem § 13 oraz § 16 Statusu samodzielnie zarządza Zakładem. 4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładów i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania (kierowanie i zarządzanie) przy pomocy: - Głównego księgowego, - Pielęgniarki koordynującej, - Kierowników komórek organizacyjnych (zastępców Dyrektora ds. medycznych) 6. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: a) Przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej Zakładu: - planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1425

- corocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego do końca I kwartału roku następnego, b) Bieżący nadzór nad wykonaniem zadań statutowych, c) Zatrudnianie, organizowanie, ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzenia podległego personelu Zakładu. d) Przygotowanie i przedkładanie Radzie Gminy projektu Statutu i jego zmian. 7. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Zakładu przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Dyrektor spełnia wymagania kwalifikacyjne określone obowiązującymi przepisami. § 9. Organizację wewnętrzną Zakładu w tym strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Zakładu. § 10. W Zakładzie działają: 1. Ośrodek Zdrowia w Górnie. 2. Ośrodek Zdrowia w Radlinie. § 11. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 1. Rozdział 3. Rada Społeczna Zakładu § 12. 1. Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Zakładu. 2. Rada Gminy powołuje i odwołuje Radę Społeczną Zakładu. 3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rada Gminy w Górnie. 4. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor ZOZ. § 13. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą: - Przewodniczący Rady Społecznej - Wójt Gminy Górno lub osoba przez niego wyznaczona. - Przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego. - Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w liczbie 5 osób. 2. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 4. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniu Rady Społecznej. 5. Za udział w posiedzeniu Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od Rady Gminy rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady, pracodawca udzielił na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia. 6. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach: - Śmierci członka Rady, - Pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej. 2. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowaniao odwołanie członka Rady Społecznej lub powołanie nowego. § 14. Do zadań Rady Społecznej należy: 1. Przestawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach: - Zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1425

- Związanych z przekształceniem lub likwidacją, roszczeniem lub ograniczeniem działalności, - Przyznawania Dyrektorowi nagród, - Rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem, - Regulaminu organizacyjnego, 2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: - Planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, - Rocznego sprawozdania z planu finansowego w tym planu inwestycyjnego, - Kredytów bankowych lub dotacji, - Podziału zysku 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 4. Opiniowanie wniosku w spawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 5. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Zakładu innych niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 określonych niniejszym Statutem lub odrębnymi przepisami. § 15. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej Zakładu uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy. § 16. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Zakładu odwołanie do Rady Gminy. Rozdział 4. Gospodarka finansowa § 17. 1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 2. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami Gminy Górno oraz majątkiem własnym ( otrzymywanym lub zakupionym). 3. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy Górno.


4. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. 5. Zaciąganie kredytów lub pożyczek . Na pożyczkę powyżej 100.000,00/stu tysięcy złotych/ zgodę wyraża Rada Gminy. § 18. Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora. § 19. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową opłatnością lub całkowitą odpłatnością. 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 ustala Dyrektor Zakładu Pracy. Przy ustalaniu wysokości opłaty Dyrektor uwzględnia rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego. § 20. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 1. Z odpłatnej działalności leczniczej, 2. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego, 3. Na cele i zadania określone w § 21 4. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego określonego ustawą, 5. Na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. § 21. Zakład może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1425

1. Realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań, 2. Remonty, 3. Inne niż określone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, 4. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 5. Realizację programów wieloletnich, 6. Pokrycie kosztów kształcenia podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. § 22. 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 2. Zakład decyduje o podziale zysku. Rozdział 5. Majątek Zakładu § 23. 1. Wartość majątku Zakładu określają: - Fundusz założycielski, - Fundusz Zakładu. 2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Gminy Górno. 3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. 4. Fundusz Zakładu zwiększa się o: - Zysk netto. - Kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów, - Kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 5. Fundusz Zakładu zmniejsza się: - Stratę netto, - Kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów. Rozdział 6. Postanowienia końcowe § 24. 1. Zmiany w Statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Rady Gminy Górno. § 25. Traci moc statut zatwierdzony przez Radę Gminy dnia 29 września 2010 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1425

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r. Struktura organizacyjna Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.1.2

  uchwała nr XLV/ 231/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie.

 • DZ. URZ. 2009.17.229

  uchwała nr XXVI/140/08 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie

 • DZ. URZ. 2012.2869

  uchwała nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2009.90.1041

  uchwała nr XXVII/142/08 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krajnie

 • DZ. URZ. 2011.2.17

  uchwała nr XLVI/235/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Imienia Szkole Podstawowej w Górnie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1424

  uchwała nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1423

  uchwała nr 9/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Mniów

 • DZ. URZ. 2012.1422

  aneks nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 7 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 • DZ. URZ. 2012.1421

  uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1420

  uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.