Logowanie

DZ. URZ. 2012.1508

Tytuł:

uchwała nr 126/XV/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie procedury nadawania lub zmiany nazw terenowym obiektom publicznym na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1508
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 1508

UCHWAŁA NR 126/XV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie procedury nadawania lub zmiany nazw terenowym obiektom publicznym na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 8ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Nadanie nazwy terenowemu obiektowi publicznemu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. 2. Postanowienia niniejszej uchwały odnoszące się do nadawania nazw stosuje się również w przypadku zmiany lub likwidacji nazwy. § 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy terenowemu obiektowi publicznemu przygotowuje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z urzędu lub na wniosek. § 3. Terenowymi obiektami publicznymi, zwanymi dalej obiektami w rozumieniu niniejszej uchwały są : 1) ulice, prze które rozumie się również aleje, drogi w granicach miasta, w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, węzły drogowe, bulwary, nabrzeża, ciągi piesze, 2) place, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne., 3) parki, skwery. § 4. Wniosek o nadanie nazwy obiektu może zostać zgłoszony przez: 1) grupę co najmniej 10 % mieszkańców ulicy jednak nie mniej niż 3 osoby - każda z innej posesji, 2) 1/4 liczby radnych Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, 3) organy jednostek pomocniczych gminy Nowy Dwór Gdański , 4) instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański. § 5. Wniosek, o którym mowa w § 4. powinien zawierać: 1) wskazanie wnioskodawcy, 2) wskazanie obiektu, który ma być nazwany, 3) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu do nazwania, 4) propozycję nazwy,


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1508

5) uzasadnienie wniosku, 6) informację o charakterze encyklopedycznym, tj. charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji - w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego, 7) pisemną zgodę wszystkich właścicieli działek, w przypadku, gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej stanowiącej własność prywatną, 8) podpisy osób składających wniosek. § 6. Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim. § 7. 1. Wnioski przekazywane są Przewodniczącemu Rady, który kieruje je do Komisji Rady celem zaopiniowania. 2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust.1 właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego: 1) zapewnia formalno techniczną obsługę wniosków i wystąpień z urzędu o nadanie nazwy: a) występuje do właściwych instytucji, urzędów oraz innych podmiotów w celu uzyskania biogramu i opinii, b) bada sytuację terenowo-prawną gruntów, na których usytuowana jest droga ? w przypadku nadania nazwy drodze wewnętrznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, c) w przypadku zmiany nazwy istniejącej ulicy występuje o opinie do osób oraz instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę przy danej ulicy, 2) przygotowuje projekty uchwał w sprawie nadania nazwy obiektowi wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym do uchwały 3) prowadzi ewidencję nazw obiektów na terenie gminy Nowy Dwór Gdański, w którym gromadzone są zgłaszane propozycje nazw obiektów. § 8. 1. Nadanie nazwy obiektowi następuje w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne: 1) zachowanie zgodności z tradycją i historią Nowego Dworu Gdańskiego oraz regionu i Państwa Polskiego, 2) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji Gminy/Miasta, 3) uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu, 4) wykorzystywanie nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych lub pamiątkowych, z zachowaniem pomiędzy nimi niezbędnej równowagi, z tym że w miarę możliwości należy unikać dominacji nazw o charakterze pamiątkowym, 5) opinię zainteresowanych mieszkańców, w przypadku zmiany nazwy obiektu miejskiego. 2. Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni. 3. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obce. 4. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego. 5. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza się nadanie nazwy przed upływem 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, jeżeli z uzasadnionym wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. 6. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących. 7. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1508

przypadkach. § 9. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego niezwłocznie podejmuje działania celem: 1) oznakowania obiektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami, 2) wprowadzenia nowej nazwy do właściwej ewidencji. § 10. W przypadku nadania nazwy nowemu obiektowi, zmiany nazwy obiektu informacja taka powinna zostać ogłoszona w prasie lokalnej ina stronach internetowych Urzędu Miejskiego. § 11. Uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3593

  uchwała nr 131/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4939

  uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Marki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.11.93

  uchwała nr XIV/88/08 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1497

  uchwała nr XLV/431/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5228

  uchwała nr X/ 109 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1507

  uchwała nr 116/XV/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Kmiecin

 • DZ. URZ. 2012.1506

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2011r. zawarte w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim (zwanym dalej Wojewodą), reprezentowanym przez Wicewojewodę Pomorskiego Michała Owczarczaka a Gminą Miasta Gdańska (zwaną dalej Gminą), reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska ? Pawła Adamowicza, w sprawie przejęcia od Wojewody zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2012.1505

  uchwała nr XVII/119/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2012.1504

  uchwała nr XII/90/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadlinki w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1503

  uchwała nr XII/89/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sadlinki w roku 2012 na dofinansowanie kosztów inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dokonywanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.