Logowanie

DZ. URZ. 2012.1562

Tytuł:

uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-25
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1562
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1562

UCHWAŁA NR XX/146/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art.212, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów:


Dział 853 85395 2007 Rozdział Paragraf Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eurpoejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eurpoejskich. Zmniejszenia Zwiększenia 27.091 zł 27.091 zł 25.729 zł

2009

1.362 zł

Ogółem:

27.091 zł

§ 2. Zmniejsza sie plan wydatków:

Dział 853 85395 3027 3029 4417 4419 4447 4449 4707 4709 Rozdział Paragraf Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Podróże służbowe krajowe. Podróże służbowe krajowe. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Zmniejszenia Zwiększenia 2.635 zł 2.635 zł 475 zł 25 zł 178 zł 9 zł 995 zł 53 zł 855 zł 45 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1562

cywilnej. Ogółem: 2.635 zł

§ 3. Zwieksza sie plan wydatków:

Dział 853 85395 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4367 4369 Ogółem: Rodział Paragraf Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Pozostała działaność Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz Pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup materiałów i wyposażenia. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Zmniejszenia Zwiększenia 29.726 zł 29.726 zł 14.071 zł 744 zł 1 zł 1 zł 3.095 zł 162 zł 346 zł 18 zł 8.914 zł 472 zł 1.425 zł 76 zł 380 zł 21 zł 29.726 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 pod nazwą " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 "do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 5. Załącznik Nr 5 pod nazwą " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r." do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1562

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr XX/146/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Łączne nakłady finansow e rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa przedsięwzięcia

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

1

2

3

4 Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik w latach 2009 ? 2011 ? trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe

5

6

7

8

[] A. B. C. D.

9

10

12

1.

010

01010

360 000 360 000

72 000 72 000

72 000 72 000

0 0 0

Urząd Gminy Lipnik

2.

010

01010

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami wydatki bieżące wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego wydatki bieżące

9 750 000 250 000 9 500 000

2 100 000 0 2 100 000

100 000 0 100 000

2 000 000 0 2 000 000

1 000 000 0 1 000 000

A. B. C. D.


0

0 0

Urząd Gminy Lipnik

3.

720

72095

112 000 25 000

87 000 0

21 900 0

A. B. C. D.

65 100 0

Urząd Gminy Lipnik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1562

wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego wydatki bieżące wydatki majątkowe

87 000

87 000

21 900 A. B. C. D.

65 100

4.

720

72095

181 990 25 000 156 990

156 990 0 156 990

45 917 0 45 917

111 073

Urząd Gminy Lipnik

111 073 A. B. C. D.

5.

853

85395

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I ? III w Gminie Lipnik wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna sprawa"

81 118 81 118 0

13 900 13 900 0

0 0 0

13 900 13 900 0

Urząd Gminy Lipnik

6.

853

85395

136 849 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna sprawa" wydatki bieżące wydatki majątkowe Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wydatki bieżące wydatki majątkowe eItegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim wydatki bieżące wydatki majątkowe Suma wydatki bieżące

72 970

7 479

A.3 293 B. C. D. A. B. C. D. 3 293 0 A. 2085 B. C. D.

Urząd Gminy Lipnik 62 198 Urząd Gminy Lipnik

852

85214

13 000 149 849 0

3 000 75 970 0

3 000 10 479 0

62 198 0

7.

853

85395

915 840 915 840 0

533 586 533 586 0

0 0 0

531 501 531 501 0

Urząd Gminy Lipnik

2085

0 A. B. C. D.

8.

853

85395

796 021 260 783 535 238 2 067 590

294 509

39 681

254 828

Urząd Gminy Lipnik

294 509 695 456

39 681 82 479 0 0 5 378

254 828 607 599

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1562

Suma wydatki majatkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?)

10 279 228 12 346 818

2 638 499 3 333 955

207 498 289 977

2 000 000 2 000 000

1 000 000 1 000 000

0 5 378

431 001 1 038 600 x

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1562

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr xx/146/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r.

L.p. 1 1.

Projekt 2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.

Okres realizacji zadania 3 2012-2014

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 4 Gmina

Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2012 9 2 100 000 0 0 0 0 2 100 000 1 100 000 0 1 000 000

Dział 5 010

Rozdział 6 01010

źródło 7 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

kwota 8 9 750 000 250 000 250 000 0 0 9 500 000 5 500 000 0 4 000 000

4 000 000 53 716 0

1 000 000 53 716 0

2.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: LEADER

2012

Gmina

921

92195

Wartość zadania: Wydatki bieżące:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1562

Działanie: 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? Projekt: Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

0 0 0 53 716 28 716 0 25 000

0 0 0 53 716 28 716 0 25 000

0 36 206 0 0 0 0 36 206 15 601 0 20 605

0 36 206 0 0 0 0 36 206 15 601 0 20 605

3.


Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: LEADER Działanie: 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? Projekt: Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice.

2012

Gmina

926

92605

Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

0 49 632 0 0 0 0 49 632

0 49 632 0 0 0 0 49 632

4.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: LEADER Działanie: 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? Projekt: Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku.

2012

Gmina

926

92605

Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1562

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: LEADER Działanie: 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? Projekt: Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno ? wypoczynkowych. 2012 Gmina 926 92605 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.

24 632 0 25 000

24 632 0 25 000

0 48 716 0 0

0 48 716 0 0

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

0 0 48 716 23 716 0 25 000

0 0 48 716 23 716 0 25 000

0 81 118 81 118 800

0 13 900 13 900 0 0 13 900

6

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I ? III w gminie Lipnik

2011-2013

Gmina

853

85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

12 048

68 270

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1562

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7 Program: Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet: 8 Działanie: 8.3 Projekt: eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim 2011-2014 Gmina 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8 Program: RPOWŚ 2007-2013 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego 2007-2012 Gmina 720 72095 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9 Program: RPOWŚ 2007 - 2013 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 2007-2012 Gmina 720 72095 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 181 990 25 000 25 000 156 990 0 0 65 100 65 100 112 000 25 000 25 000 0 0 87 000 21 900 87 000 0 0 0 0 87 000 21 900 454 952 254 828 796 021 260 783 260 783 0 0 535 238 80 286 294 509 0 0 0 0 294 509 39 681

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1562

Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

0 0 156 990 45 917

0 0 156 990 45 917

111 073

111 073

10

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

2012-2013

Gmina

853

85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.

915 840 915 840 2 000

533 586 533 586 0

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

2 085 911 755

2085 531 501

11

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie oaktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa"

2011-2013

Gmina

853

85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe:

136 849 136 849 32 958 5 224 98 667

72 970 72 970 7 479 3 293 62 198

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 1562

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 12 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie oaktywnej integracji Projekt: "Wspólna Sprawa" 2011-2013 Gmina 852 85214 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Łączna wartość zadań: Suma wydatków bieżących: Suma środków z budżetu j.s.t. Suma środków z budżetu krajowego Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych Suma wydatków majątkowych: Suma środków z budżetu j.s.t. Suma środków z budżetu krajowego Suma środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 12 175 088 1 707 590 609 541 19 357 1 078 692 10 467 498 5 740768 0 4 726 730 4 000 000 3 450 225 623 456 10 479 5 378 607 599 2 826 769 1 300 163 0 1 526 606 1 000 000 13 000 13 000 13 000 3 000 3 000 3 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 1562

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2398

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1714

  uchwała nr XXII/46/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radymno na 2012rok oraz w uchwale w sprawie budżetu gminy Radymno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1918

  zarządzenie nr 66/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1561

  uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1560

  uchwała nr IV/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1559

  zarządzenie nr RG. 0151. 97. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1558

  uchwała nr XXIII/166/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1557

  uchwała nr XXIII/165/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.