Logowanie

DZ. URZ. 2012.1599

Tytuł:

uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania rodziny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy Gdów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1599
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1599

UCHWAŁA NR XXIII/147/2012 RADY GMINY GDÓW z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania rodziny. Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6a, art.18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 2001 Nr 142 poz. 1591 z póź.zm) oraz art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz.U.2011r. Nr 149 poz.887 z póź.zm) Rada Gminy Gdów uchwala co następuje: § 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie jako jednostkę organizacyjną realizującą zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania rodziny za wyjatkiem prowadzenia placówki wsparcia dziennego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Cię arek

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3934

  uchwała nr X/111/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny

 • DZ. URZ. 2012.1184

  uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Dobczyce z zakresu wspierania rodziny

 • DZ. URZ. 2012.2197

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Miasta i Gminy Skalbmierz z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2010.463.3449

  uchwała nr LXXIV/424/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/222/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2008r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. 2012.2192

  uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Nowe Brzesko z zakresu wspierania rodziny.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1598

  uchwała nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. 2012.1597

  uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 lutego 1999r.

 • DZ. URZ. 2012.1596

  uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

 • DZ. URZ. 2012.1595

  uchwała nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

 • DZ. URZ. 2012.1594

  uchwała nr XIII/141/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XI/119/11 z dnia 28 grudnia 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.