Logowanie

DZ. URZ. 2012.1613

Tytuł:

uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1613
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1613

UCHWAŁA NR XX/108/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a tak e grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) uchwala się , co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a tak e grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien: 1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1613

2) w przypadku gdy wyłapane zwierzęta nie będą bezpośrednio przekazywane do schroniska przedsiębiorca powinien dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska, 3) prowadzić dokumentację z wykonywanej działalności, w tym: - umów z podmiotami, z którymi współpracuje, - dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska, - rejestru zwierząt oddanych właścicielom lub przekazanym do adopcji, 4) posiadać specjalistyczne urządzenia przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt, nie stwarzające zagro enia dla ich ycia i zdrowia oraz nie zadające im cierpienia, 5) zapewnić transport bezdomnym zwierzętom zgodnie z wymogami prawa; 6) zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego, 7) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług, 8) posiadać umowę z zarządzającym instalacją do unieszkodliwiania zwłok zwierząt na gotowość odbioru zwłok zwierząt lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt, 9) na ądanie organu wydającego zezwolenie udostępnić informacje o wykonywanych usługach na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. Wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a tak e grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. Rozdział 1. Wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. 1) tytuł prawny do władania nieruchomością wyposa oną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, 2) zapewnić, aby schronisko nie powodowało ucią liwości dla mieszkańców oraz było ogrodzone w taki sposób, aby zwierzęta nie mogły wydostać się poza teren schroniska, 3) posiadać specjalistyczne urządzenia przeznaczone do chwytania zwierząt, urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt, nie stwarzające zagro enia dla ich ycia i zdrowia oraz nie zadające im cierpienia, 4) posiadać dokumenty potwierdzające zapewnioną opiekę lekarza weterynarii, 5) posiadać odpowiednie środki transportu do przewozu zwierząt, karmy i urządzenia do doraźnego przetrzymywania zwierząt padłych (chłodnie), 6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 7) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1613

8) prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Rozdział 2. Wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. 1) prowadzić działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, 2) posiadać grzebowisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zabudowaną, na której ma być prowadzona działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 3) posiadać pozwolenie na u ytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 4) posiadać pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego wyznaczoną i Powiatowego Lekarza Weterynarii, 5) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, 6) posiadać stosowne decyzje wymagane przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 7) posiadać środki techniczne (pojazdy, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska, 8) posiadać wydzielone pomieszczenie (z urządzeniami chłodniczymi) do tymczasowego przetrzymywania padłych zwierząt i ich części oraz urządzenia i środki do ich dezynfekcji, 9) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk ? posiadać urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierząt i ich części. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5837

  uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1862

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.779

  uchwała nr V/28/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2376

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.835

  uchwała nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

 • Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

  Wnosząc o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego działalności koncesjonowanej (apteka), należy najpierw zaopatrzyć sie w stosowne pozwolenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1612

  uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2009r Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem  z dnia 15 kwietnia 2009r dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2013 oraz zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. 2012.1611

  uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .

 • DZ. URZ. 2012.1610

  uchwała nr XVI/173/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok Nr XIV/157/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.1609

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Gminie Czorsztyn.

 • DZ. URZ. 2012.1608

  uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Czorsztyn.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.