Logowanie

DZ. URZ. 2012.1696

Tytuł:

uchwała nr XIX /32/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kościerskiego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1696
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 15 pkt 5 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 64, poz. 994 i Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 133, poz. 2583) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2012 rok uchwalonym Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 13- krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 3-krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 654.686 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 654.686 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 66.182.920 zł wydatki 69.160.810 zł przychody 7.249.524 zł rozchody 4.271.634 zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1696

Przewodniczący Rady Kazimierz Maszk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1696

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX /32/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział 600

Rozdział

Paragra f

Treść Transport i łączność

Przed zmianą 770 000,00 770 000,00

Zmiana -98 686,00 - 98 686,00

Po zmianie 671 314,00 671 314,00

60014

Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Organ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6430

375 000,00

- 98 686,00

276 314,00

375 000,00

- 98 686,00

276 314,00

756

10 384 466,00

- 307 392,00

10 077 074,00

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Organ Różne rozliczenia

7 884 466,00

- 307 392,00

7 577 074,00

7 684 466,00 7 684 466,00

- 307 392,00 - 307 392,00

7 377 074,00 7 377 074,00 37 813 363,00 32 177 384,00

758 75801

36 754 453,00 1 058 910,00 31 118 460,00 1 058 924,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Organ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Organ Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Organ

31 118 460,00 1 058 924,00 31 118 460,00 1 058 924,00 4 471 758,00 4 471 758,00 4 471 758,00 1 014 235,00 1 014 235,00 1 014 235,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 9,00 - 9,00 - 9,00

32 177 384,00 32 177 384,00 4 471 753,00 4 471 753,00 4 471 753,00 1 014 226,00 1 014 226,00 1 014 226,00

75803

75832

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1696

853 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ

2 376 998,00 1 882 067,00

1 854,00 1 854,00

2 378 852,00 1 883 921,00

2007

1 688 033,00

1 576,00

1 689 609,00

1 688 033,00

1 576,00

1 689 609,00

2009

194 034,00

278,00

194 312,00

194 034,00 65 528 234,00

278,00 654 686 ,00

194 312,00 66 182 920 ,00

Razem:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1696

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX /32/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział 600

Rozdział

Paragra f

Treść Transport i łączność

Przed zmianą 5 368 677,00 5 368 677,00 3 659 504,00 3 659 504,00 1 105 720,00 1 105 720,00 1 105 720,00 1 105 720,00 23 916 114,00 14 877 703,00

Zmiana - 98 686,00 - 98 686,00 - 98 686,00 - 98 686,00 - 28 714,00 - 28 714,00 - 28 714,00 - 28 714,00 360 000,00 360 000,00

Po zmianie 5 269 991,00 5 269 991,00 3 560 818,00 3 560 818,00 1 077 006,00 1 077 006,00 1 077 006,00 1 077 006,00 24 276 114,00 15 237 703,00

60014 6050

Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych

758 75818 4810

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Organ Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Powiatowe Centrum Oświaty 4220 Zakup środków żywności Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 4260 Zakup energii Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu

801

2540

259 104,00

250 000,00

509 104,00

259 104,00 15 498,00

250 000,00 20 000,00

509 104,00 35 498,00

15 498,00 496 484,00 115 958,00

20 000,00 90 000,00 20 000,00

35 498,00 586 484,00 135 958,00

142 996,00

20 000,00

162 996,00

168 314,00 69 216,00 3 806 493,00 1 788 107,00

20 000,00 30 000,00 30 568,00 30 568,00

188 314,00 99 216,00 3 837 061,00 1 818 675,00

853 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1696


2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe Centrum Oświaty

0,00

28 714,00

28 714,00

0,00 385 444,00 310 954,00 68 019,00 54 874,00 7 666 405,00 1 948 907,00 60 154,00

28 714,00 1 576,00 1 576,00 278,00 278,00 384 500,00 60 000,00 40 000,00

28 714,00 387 020,00 312 530,00 68 297,00 55 152,00 8 050 905,00 2 008 907,00 100 154,00

3117

Świadczenia społeczne Powiatowy Urząd Pracy

3119

Świadczenia społeczne Powiatowy Urząd Pracy

854 85403 4220

Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Zakup środków żywności Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 4260 Zakup energii Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 85411 4210 Domy wczasów dziecięcych Zakup materiałów i wyposażenia Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 4220 Zakup środków żywności Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 4300 Zakup usług pozostałych Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 85417 4210 Szkolne schroniska młodzieżowe Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe Centrum

60 154,00

40 000,00

100 154,00

135 839,00

20 000,00

155 839,00

135 839,00

20 000,00

155 839,00

1 504 422,00 28 876,00 28 876,00 163 247,00 163 247,00 25 502,00 25 502,00 923 455,00 58 392,00 58 392,00

59 500,00 9 500,00 9 500,00 40 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 65 000,00 25 000,00 25 000,00

1 563 922,00 38 376,00 38 376,00 203 247,00 203 247,00 35 502,00 35 502,00 988 455,00 83 392,00 83 392,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1696

Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 4260 Zakup energii Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 4300 Zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Powiatowe Centrum Oświaty 926 92601 4260 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup energii Powiatowe Centrum Oświaty Razem: 144 010,00 10 000,00 154 010,00

144 010,00

10 000,00

154 010,00

118 109,00

30 000,00

148 109,00

118 109,00

30 000,00

148 109,00

900 960,00

200 000,00

1 100 960,00

2540

900 960,00

200 000,00

1 100 960,00

900 960,00 807 519,00 482 519,00 120 385,00 120 385,00

200 000,00 7 018,00 7 018,00 7 018,00 7 018,00

1 100 960,00 814 537,00 489 537,00 127 403,00 127 403,00

68 506 124 ,00

654 686 ,00

69 160 810 ,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.111.2320

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.88.1818

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1142

  zarządzenie nr 20/2012 Starosty Kościerskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym "Wesoła Gromadka" w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2010.76.1300

  uchwała nr 26/169/2010 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2011.111.2319

  uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1695

  zarządzenie nr 14/12 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1694

  uchwała nr VIk/XVI/218/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Wejherowa

 • DZ. URZ. 2012.1693

  uchwała nr VIk/XVI/226/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Placowi Grunwaldzkiemu w Wejherowie nazwy "Plac Ofiar Piaśnicy"

 • DZ. URZ. 2012.1692

  uchwała nr XII/111/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. 2012.1691

  uchwała nr XXV/510/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Budapesztańska)

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.