Logowanie

DZ. URZ. 2012.1699

Tytuł:

uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Rada Gminy w Strawczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1699
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 186 608,00 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 186 608,00 zł. § 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały. § 4. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 5. Zmienia się załączniki inwestycyjne Nr 4 i 5 do Uchwały Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w ten sposób, że otrzymują one brzmienie jak w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały. § 6. Zmienia się załącznik Nr 6 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.? do Uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 7. Zmienia się załącznik Nr 7 ?Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.? do Uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 8. Zmienia się zapis § 12 do Uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 r. w ten sposób, że dodaje się pkt 4 o treści: ?4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu?. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1699

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1699

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. Plan dochodów

Dział 700

Rozdział

Paragraf Gospodarka mieszkaniowa

Treść

Kwota 500,00 500,00 500,00 8 420,00 8 420,00 8 420,00 -107 641,00 5 695,00 885,00 4 810,00 23 963,00 22 752,00 1 211,00 104,00 104,00 -137 403,00 -137 403,00 284 079,00 257 647,00 257 647,00 26 432,00 26 432,00 1 250,00 1 250,00 1 000,00 250,00 0,00 0,00 -18 500,00 18 500,00 186 608,00

70005 0920 750 75095 0970 756 75615 0330 0340 75616 0310 0330 75618 0910 75621 0010 758 75801 2920 75814 0920 801 80101 0750 0960 852 85212 0980 2360

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RAZEM:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1699

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1699

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. Plan wydatków

Dział 010

Rozdział

Paragraf Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Wartość 9 001,00 9 001,00 9 001,00 18 851,00 18 851,00 18 851,00 2 214,00 2 214,00 2 214,00 3 410,00 3 410,00 -3 410,00 -1 000,00 7 820,00 1 750,00 1 750,00 3 750,00 -2 000,00 128 236,00 78 113,00 1 250,00 65 388,00 9 873,00 1 602,00 0,00 -360,00 360,00 50 123,00 50 123,00 13 146,00 13 146,00 3 000,00 3 145,00 6 801,00 200,00 0,00 0,00 1 494,00 58,00

01095 4300 600 60016 4300 630 63003 4300 750 75023 4040 4360 6050 754 75412 4210 4270 801 80101 3020 4010 4110 4120 80148 4210 4260 80195 4440 851 85154 4170 4210 4300 4430 853 85395 4117 4119

Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1699


4127 4129 4177 4179 4217 4219 4227 4229 900 90019 4300 6050 926 92605 4170 6050

Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem:

83,00 3,00 -1 577,00 -61,00 245,00 41,00 -245,00 -41,00 0,00 0,00 -11 100,00 11 100,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 7 000,00 186 608,00

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1699

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych Lp. Treść Przychody ogółem: I 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 II III IV. V. VI. 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 3. 4. 5. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majatku j.s.t Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 991 § 994 § 982 § 992 § 992 § 992 § 963 § 982 1 333 000 Kredyty i pożyczki § 952 § 952 § 952 § 903 § 931 § 931 § 957 § 950 § 951 § 994 § 941-44 1 995 000 662 000 139 219 Klasyfikacj a§ Kwota 2012 r. 839 219 700 000 700 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1699

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1699

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 dochody (7+8+10+1 własne jst 1) w tym: kredyty kredyty i pożyczki i pożycz zaciągnięte na realizację zadania ki pod refundację wydatków Jednostka org. dotacje realizująca środki i środki zadanie lub wymienione pochodzą w art. 5 ust. koordynująca ce program 1 pkt 2 i z innych 3 u.f.p. źr.* Urząd Gminy

1

010

01010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie wydatki bieżące wydatki majątkowe

2 384 625

845

845

A. B. C. A. B. C. 0 A. B. C. 0 0 0 A. B. C. 0 0

2

010

01010

5 169 385

27 865

27 865

Urząd Gminy

7 554 010 64 380 64 380

28 710 10 730 10 730

28 710 10 730 10 730

3

010

01095

Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wydatki bieżące wydatki majątkowe

Urząd Gminy

4

010

01041

Zagospodarowanie Centrum msc. Chełmce, gm. Strawczyn wydatki bieżące wydatki majątkowe

1 304 160

1 270 000

770 000

500 000

Urząd Gminy

1 304 160

1 270 000

770 000

500 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1699

5

600

60016

Zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatki bieżące wydatki majątkowe

144 000 144 000

64 000 64 000

64 000 64 000 0 0

A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. A. B. C. 0 433 421 0

Urząd Gminy

6

600

60016

Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chełmce wydatki bieżące wydatki majątkowe


60 625

15 001

15 001

Urząd Gminy

60 625 2 153 391

15 001 814 657

15 001 381 236

7

600

60095

Rewitalizacja miejscowości Strawczyn wydatki bieżące wydatki majątkowe

Urząd Gminy

2 153 391 512 284

814 657 456 164

381 236 134 031

433 421 322 133 Urząd Gminy

8

630

63003

Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn wydatki bieżące wydatki majątkowe

512 284 84 968

456 164 83 968

134 031 18 883

322 133 65 085 Urząd Gminy

9

720

72095

"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki bieżące wydatki majątkowe

10

720

72095

368 874

300 642

54 017

246 625

Urząd Gminy

453 842

384 610 8 501

72 900 8 501 A.

311 710 Urząd Gminy

11

754

75412

Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażcki 88 915 dla OSP w Strawczynku wydatki bieżące wydatki majątkowe 88 915 558 501

8 501 315 570

8 501 227 333

0

0 A. B. C.

0 88 237 Urząd Gminy

12

801

80101

Zmiana sposobu użtkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 1699

z zagospodarowaniem terenu wydatki bieżące wydatki majątkowe 13 801 80104 Budowa przedszkola w Strawczynie wydatki bieżące wydatki majątkowe 14 801 80195 Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Comenius Regio wydatki bieżące wydatki majątkowe 17 853 85395 Oblęgorskie Skrzaty 462 252 120 864 2 050 000 153 044 50 000 55 000 50 000 A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 A. 4 545 B. C. 116 319 ZPO Oblęgorek SP Korczyn 0 55 000 ZPO Promnik ZPO Strawczyn Urząd Gminy 558 501 2 050 000 315 570 50 000 227 333 50 000 A. B. C. 88 237 Urząd Gminy

15

801

80195

63 192

38 873

38 873

16

801

80195

172 794 389 030

75 208 169 081

75 208 169 081

18

853

85395

Domowe Przedszkole Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn Małe Przedszkole na miarę oczekiwań Język niemiecki od podstaw wydatki bieżące wydatki majątkowe

616 299

321 056

A. 43 568 B. 277 488 C. A. 9 653 B. C. A. 3 999 B. C. A. 3 590 B. C. 65 355 0 A. B. 54 700

19

853

85395

215 358

64 353

UG

20

853

85395

49 994

26 653

22 654

PP Promnik

21

853

85395

49 933 1 393 836

23 929 556 855

20 339 491 500

SP Chełmce

22

900

90015

Oświetlenie uliczne

3 165 505

427 000

427 000

Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 1699

C. wydatki bieżące wydatki majątkowe 23 900 90019 Wywóz odpadów wydatki bieżące wydatki majątkowe 24 900 90019 Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem wydatki bieżące Ogółem wydatki majątkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 5 380 661 14 735 728 20 116 389 1 412 744 3 343 213 4 755 957 686 808 1 687 712 2 374 520 0 0 0 0 0 65 355 0 65 355 660 581 1 655 501 2 316 082 x 93 910 93 910 55 078 55 078 55 078 55 078 0 0 A. B. C. 0 0 Urząd Gminy 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 0 0 A. B. C. 0 0 Urząd Gminy 3 165 505 427 000 427 000 0 0 0 0

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 1699

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne

w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 dochody (7+8+9+10 własne jst ) 5 6 027 6 027 1 096 493 1 096 493 60 000 57 700 117 700 57 820 57 820 14 233 6 6 027 6 027 753 665 753 665 60 000 57 700 117 700 57 820 57 820 14 233 A. Urząd Gminy A. B. C. Urząd Gminy 0 A. B. C. A. 342 828 342 828 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy w tym: kredyty kredyty i pożyczki i pożycz zaciągnięte na realizację zadania ki pod refundację wydatków 7 8 A. B. C. Jednostka org. dotacje środki realizująca i środki wymienion zadanie lub pochodzą e w art. koordynująca ce 5 ust. 1 pkt program z innych 2 i 3 u.f.p. źr.* 9 10 11 Urząd Gminy

1 1

2 010

3 01010

4 Zmiana przerzutu ścieków dla projektu budowlanego kanalizacji sanitarej w Promniku Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień (NPPDL)

Ogółem dział 010 2 600 60016

Ogółem dział 600 3 4 700 700 70005 70005 Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnyh Wykup gruntów

Ogółem dział 700 5 750 75023 Wykonanie klimatyzacji budynku UG w Strawczynie

Ogółem dział 750 6 801 80101 Zakup okien dla szkoły w Wólce Kłuckiej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 1699

B. C. 7 801 80101 Roboty budowlane budynku ZPO w Strawczynie 50 000 64 233 6 000 50 000 64 233 6 000 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Urząd Gminy A. B. C. Urząd Gminy

Ogółem dział 801 8 900 90015 Projekt oświetlenia w msc. Chełmce ul. Poręby Wykonanie projektu oświetlenia między piecem hutniczym a mostem w msc. Kuźniaki Montaż oświetlenia w msc. Kużniaki /projekt/

9

900

90015

2 500

2 500

Urząd Gminy

10

900

90015

1 000

1 000

Urząd Gminy

11

900

90015 Wykonanie oświetlenia w msc. Akwizgran Dowieszenie lamp oświetleniowych w msc.Oblęgorek Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Miła Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC"

13 423

13 423

Urząd Gminy

12

900

90015

2 001

2 001

Urząd Gminy

13

900

90015

5 000

5 000

Urząd Gminy

14

900

90019

11 100 41 024 26 501

11 100 41 024 26 501

Urząd Gminy

Ogółem dział 900 15 921 92109 Remont i ocieplenie poddasza świetlicy w msc. Oblęgór Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Ruda Strawczyńska Wykonanie oświetlenia na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku Zagospodarowanie terenu poprzez

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A.

Urząd Gminy

16

921

92109

28 262

28 262

Urząd Gminy

17

921

92195

12 500 67 263 18 700

12 500 67 263 18 700

Urząd Gminy

Ogółem dział 921 18 926 92605

Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 1699

zainstalowanie elementów sportoworekreacyjnych przy Centrum Sportowym w Strawczynku oraz wykonanie sauny w budynku pływalni Ogółem dział 926 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 18 700 1 469 260 18 700 1 126 432 0 0

B. C.

342 828

0

x

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 1699

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych z tego: z tego: Wydatki na programy Dotacje wydatki Dotacje Świadczeni Wydatki inwestycje finansowane ogółem na 2012 Wydatki związane majątko i zakupy na a na rzecz bieżące wynagrodzeni z realiza z udziałem r. we zadania osób inwestycyj środków, o których cją a i składki od bieżące fizycznych ne mowa w art. 5 ust. nich naliczane statutow 1 pkt 2 i 3 ych zadań Wydatki 4 64 671 62 388 1 666 3 804 000 6 003 11 400 3 950 128 5 64 671 62 388 1 666 3 804 000 6 003 11 400 3 950 128 6 64 671 62 388 1 666 3 804 000 6 003 11 400 3 950 128 206 668 99 756 62 388 999 143 281 667 28 415 6 003 11 400 3 643 704 3 632 304 7 8 64 671 9 10 11 12 13 Wydatki jednostek budżetowych z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 14 zakup wniesienie i objęc wkładów ie do spółek akcji prawa i udzi handlowe ałów go

Dział

Rozdział

§

1 010 750 751 852 852 852

2 01095 75011 75101 85212 85213 85295 Ogółem

3 2010 2010 2010 2010 2010 2010

15

16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 1699

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 1699

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych Przychody Wyszczególnienie Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku w tym: dotacja z budżetu ogółem przedmiotowa kwota netto 1 1 2 Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Ogółem 3 400 4 40002 5 20 344 6 854 772 7 73 836 VAT 8 5 907 na celowa na zadania celowa pierwsze realizowane na wyposaż z udziałem środków inwest enie UE ycje 9 10 11 ogółem Koszty Stan środków obrotowych na wpłata wydatki koniec roku do majątko budżet we u 13 14 15 36 000 w tym:

Lp.

Dział

12 839 116

2

400

40095

0

9 600

9 600

0

3

900

90001

0

951 688

400 345

32 028

951 188

500

4

900

90004

0

68 200

68 200

0

68 200

0

5

900

90015

0 20 344

68 750 1 953 010

68 750 611 131

0 37 935 0 0 0

68 750 1 936 854 0 0

0 36 500

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 19 ?

Poz. 1699

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.103.1131

  uchwała nr XXII/155/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.68.907

  zestawienie Wójta Gminy Strawczyn danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.103.1133

  uchwała nr XXII/161/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.103.1132

  uchwała nr XXII/156/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

 • DZ. URZ. 2009.27.405

  uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1698

  uchwała nr XXVII/32/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1697

  uchwała nr 54/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1696

  uchwała nr 42/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.1695

  uchwała nr XXIII/30/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1694

  porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Skarżyski  przedszkola specjalnego w Skarżysku-Kamiennej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.