Logowanie

DZ. URZ. 2012.1701

Tytuł:

uchwała nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1701
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się plan dochodów .


Dział 756 75616 Rozdział Paragraf Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spodków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0320 75621 0010 853 85395 2007 Podatek rolny Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwiększenia Zmniejszenia 430 538

385 533

385 533 45 005 45 005 34 637 34 637 34 637

Ogółem

465 175 zł

§ 2. Zwiększa się plan dochodów

Dział 700 Rozdział Paragraf Treść Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Zmniejszenia 50 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1701

70005 0770

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000 50 000

Ogółem

50 000

§ 3. Zmniejsza sie plan wydatków

Dział 600 60078 4270 854 85401 4010 Ogółem Rozdział Paragraf Treść Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zwiększenia Zmniejszenia 192 744 192 744 192 744 500 500 500 193 244 zł

§ 4. Zwiększa się plan wydatków:

Dział 710 71014 6050 Rozdział Paragraf Treść Działalnośść usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - opracowania dokumentacyjne Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 4040 900 90001 2510 Ogółem Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zwiększenia 50 000 50 000 50 000 Zmniejszenia

854

500 500 500 160 000 160 000 160 000 210 500

§ 5. Zwiększa się plan przychodów

Paragraf 9500 Treść Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. Zwiększenia 432 431 zł

§ 6. W Uchwale Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 1) . § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.432.431 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) pożyczek w kwocie 2000 000 zł, 2) wolnych środków jako, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 432.431 zł". 2) . § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 3.690.104 zł, rozchody w wysokości 1257.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6".

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1701

§ 7. Załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały § 8. Załącznik Nr 6 pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r" do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały § 9. Załącznik Nr 9 pod nazwą "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r." do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 10. Załącznik Nr 11 pod nazwa "Dotacje podmiotowe w 2012 roku"do Uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1701

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia.21 maja 2012 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyc zki w złotych Jednostka środki org. wymie realizująca w tym: nione dotacje w art. zadanie lub kredyty i środki 5 ust. koordynując i pożyczki a program zaciągnięte pochodz 1 pkt ące 2i na realizację zadania pod z innych 3 u.f.p. źr.* refundację wydatków 8 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. 9 11


Lp Dzia Rozdz . ł . 1 2 3

Nazwa zadania inwestycyjnego 4

rok budżetowy 2012 (7+8+9+10 dochody ) własne jst 5 6 7

1.

010

Odbudowa rowu 01008 melioracyjnego Kurów i Usarzów

15 000

15 000

Urząd Gminy Lipnik

2.

010

01010 Budowa przyłączy kanalizacyjnych

150 000

150 000

Urząd Gminy Lipnik

3.

710

71014 Opracowania dokumentacyjne

135 000

135 000

Urząd Gminy Lipnik

4.

754

75412 Zakup pomp szlamowych Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku 92195 Gminnego Ośrodka Kultury Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 92195 w Malicach Kościelnych Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji 92605 w miejscowości Słabuszewice

6 000

6 000

Urząd Gminy Lipnik

5.

921

53 716

28 716

A. B. C. D. A. B. C. D.

25 000

Urząd Gminy Lipnik

6.

921

240 000

240 000

Urząd Gminy Lipnik

7.

926

36 206

15 601

A. B. C. D.

20 605

Urząd Gminy Lipnik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1701

8

926

Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc 92605 rekreacyjnych w Lipniku. Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów 92605 rekreacyjno ? wypoczynkowych.

49 632

24 632

A. B. C. D.

25 000

Urząd Gminy Lipnik

9

926

48 716 734 270

23 716 638 665

A. B. C. D.

25 000 95 605

Urząd Gminy Lipnik x

Ogółem

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1701

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r

w złotych Treść 2 Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: Spłaty kredytów w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 9920 § 9920 § 9920 § 9630 § 9910 § 9940 § 9820 § 9950 569.540 § 9520 § 9520 § 9030 § 9510 § 9410 do 9440 § 9570 § 9310 § 9500 § 9940 1.257.673 688.133 618.366 432.431 Klasyfikacja § 3 Kwota 2012 r. 4 3.690.104 1.257.673 1.000.000 1.000.000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1701

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1701

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Przychody Stan środków obrotowych na początek roku w tym: dotacja z budżetu ogółem przedmiotowa kwota netto 6 668 000 392 000 54 200 56 000 1 114 200 32 000 2 560 240 000 32 000 2 560 240 000 7 VAT 8 podmiotowa kwota 9 na pierwsze wyposażenie 10 celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE 11 celowa na inwestycje ogółem

Koszty w tym: wpłata do budżetu 14 Stan środków obrotowych na koniec roku

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

wydatki majątkowe 15

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Ogółem

3 400 900 900

4 40002 90001 90017

5 56 000

12

13 668 000 392 000 54 200 1 114 200

16 56 000

56 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1701

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1701

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012 roku

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp

1

Dzi Rozdz ał iał

2 3

Nazwa jednostki otrzymującej dotację

4

w złotych Kwota dotacji

5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku 2. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 3. 921 92116 Biblioteki II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem

240.000 214.657 163.200

617.857

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2009.125.1233

  uchwała nr XXVI/201/209 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.128

  uchwała nr XX/165/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.126

  uchwała nr XX/163/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1700

  uchwała nr XXI / 152 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012rok.

 • DZ. URZ. 2012.1699

  uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1698

  uchwała nr XXVII/32/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1697

  uchwała nr 54/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.1696

  uchwała nr 42/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.