Logowanie

DZ. URZ. 2012.1862

Tytuł:

uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Jastarnia w roku 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Miasta Jastarnia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1862
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1862

UCHWAŁA NR XVIII/137/2012 RADY MIASTA JASTARNIA z dnia 26 marca 2012 r.

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Jastarnia w roku 2012. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.) RADA MIASTA JASTARNIA uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Jastarnia w roku 2012 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Kohnke Wojciech .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1862

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO JASTARNIA W ROKU 2012

Załącznik nr 1 do uchwały § 1. Wprowadzenie 1. Zadania gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi wynikają ze zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. , które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2012 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 3. W programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze zmianami) oraz wnioskami wynikającymi z działań podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie gminy. § 2. Cele programu 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze zmianami). 2. Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych. 3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt domowych. 4. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów. § 3. Zadania w ramach programu W ramach programu Gmina Miasto Jastarnia realizuje następujące zadania: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku; 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami; 3) odławianie bezdomnych zwierząt domowych; 4) sterylizacja albo kastracja zwierząt domowych w przychodni weterynaryjnej; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych; 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych; 7) usypianie ślepych miotów; 8) działania o charakterze edukacyjno ? informacyjnym; § 4. Wykonawcy programu Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 1. Gmina Miasto Jastarnia, zwane w dalszej części gminą, poprzez: a) Straż Miejską w Jastarni, w zakresie zadań wymienionych w § 3 pkt 1), 3), 4), 5), 7) we współpracy ze schroniskiem dla zwierząt i przychodnią weterynaryjną. b) stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej, w zakresie zadań wymienionych w § 3 pkt 2), 5), 8) we współpracy ze schroniskiem dla zwierząt c) samorządowe placówki edukacyjne, w zakresie zadań wymienionych w § 3 pkt 5), 8).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1862

2. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt przez współpracę z organami wymienionymi w ust. 1. § 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 1. Zapewnienie miejsca dla zwierząt w schronisku realizowane jest na podstawie i warunkach określonych w umowie gminy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ ?Animals? z siedzibą w Gdyni. 2. Zwierzęta umieszczone w schronisku obligatoryjnie podlegają zabiegom sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją medyczne przeciwwskazania do ich wykonania. § 6. Opieka nad wolnożyjącymi kotami 1. Opieka obejmuje nad wolno żyjące koty na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy. Opieka obejmuje: 1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów; 5) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom. § 7. Odławianie bezdomnych zwierząt 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy podlegają okresowemu odławianiu , na zgłoszenia od mieszkańców gminy. 3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia lub zdrowia łapanych zwierząt, a także zapewniał bezpieczeństwo użytkujących go ludzi.. 4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 5. Odłowione zwierzęta domowe umieszczone zostaną na okres nie dłuższy niż jedna doba w przystosowanej klatce na terenie gminy, a następnie podlegają przewiezieniu do schroniska. § 8. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w przychodni weterynaryjnej 1. Gmina zleca sterylizację albo kastrację zwierząt schronisku lub przychodni weterynaryjnej. 2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. § 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 1. Zwierzęta przebywające w schronisku po odbyciu kwarantanny zostają poddane zabiegom lekarsko ? weterynaryjnym zgodnie z regulaminem schroniska i następnie mogą być przeznaczone do adopcji. § 10. Usypianie ślepych miotów 1. Usypianie porzuconych, ślepych miotów wykonywane jest na zlecenie gminy w przychodni weterynaryjnej lub schronisku. 2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii § 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy, realizowana jest poprzez umowę z przychodnią weterynaryjną. § 12. Działania o charakterze edukacyjno ? informacyjnym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1862

1. Na realizację Programu na rok 2012 zaplanowano kwotę ? 15.400,00 zł, w tym w zakresie dotyczącym zwierząt domowych, przeznaczono na: 1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania . 2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów; 3) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych; 4) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów z legalnych źródeł; § 13. Finansowanie Programu 1. Na realizację Programu na rok 2012 zaplanowano kwotę ? 15.400,00 zł, w tym w zakresie dotyczącym zwierząt domowych, przeznaczono na: 1) zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt w ramach Programu ? 7.000,00 zł; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami tj. sterylizację kotek ? 4.500,00 zł i dokarmianie ? 400,00 zł; 3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, tj. umowę z przychodnią weterynaryjną ? 3.000,00 zł; 4) działania o charakterze edukacyjno ? informacyjnym ? 500,00 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3925

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4055

  uchwała nr XVIII/195/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2012 roku?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3061

  uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3006

  uchwała nr 117/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie miasta i gminy Gąbin w 2012 roku.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1861

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 • DZ. URZ. 2012.1860

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2012r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. "Eksperymentarium - Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach - etap II"

 • DZ. URZ. 2012.1859

  uchwała nr 233/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.1858

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia"

 • DZ. URZ. 2012.1857

  uchwała nr XVIII/202/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.