Logowanie

DZ. URZ. 2012.1863

Tytuł:

porozumienie nr 1/GZEAGS/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  zawarte na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska ? Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica ? Leszka Kulińskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Gminy Kobylnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1863
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1863

POROZUMIENIE NR 1/GZEAGS/2012 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica zawarte na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska ? Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica ? Leszka Kulińskiego § 1. Miasto Słupsk zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z jej terenu, uczęszczających do Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola ?KREDKA? w Kobylnicy ul. Prof. Poznańskiego 1. § 2. 1. Miasto Słupsk w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. zobowiązuje się do przekazania Gminie Kobylnica miesięcznie kwoty 917,00 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście zł 00/100 gr) za dwoje dzieci, które są objęte opieką i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu wpisanym do rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez Gminę Kobylnica tj. 458,50 zł za jedno dziecko. 2. Należność, określona w ust. 1 będzie przekazywana przelewem na konto Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczego Szkół w Kobylnicy- Bank Spółdzielczy w Sławnie, Filia w Kobylnicy nr 11 9317 0002 0090 1124 2000 0010 w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 3. W przypadku zaprzestania świadczenia opieki i wychowania przedszkolnego przez Gminę Kobylnica wobec dziecka, Miasto Słupsk zwolnione zostaje z obowiązku ponoszenia za nie kosztów, o których mowa w ust.1. 4. Gmina Kobylnica zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Miasta Słupsk o zaprzestaniu świadczenia, o którym mowa w ust.3. § 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. § 4. W przypadku rozwiązania porozumienia strony zobowiązują się do rozliczenia się za czas obowiązywania, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu. § 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Miasta Słupsk i 2 dla Gminy Kobylnica. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1863

z up. Prezydenta Miasta Słupska Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński

Krzysztof Sikorski Skarbnik Gminy Kobylnica

Izabela Hubert
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1851

  aneks nr 1/P4/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2012r. do Porozumienia Nr 15/GZEAGS/2011 zawartego w dniu 25 listopada 2011 roku, pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Słupsku, ul. Lutosławskiego 6, o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1852

  aneks nr 1/P8/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2012r. do Porozumienia Nr 18/GZEAGS/2011 zawartego w dniu 25 listopada 2011 roku, pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 8 w Słupsku, ul. Wiatraczna 10, o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1850

  aneks nr 1/MT/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 30 marca 2012r. do Porozumienia Nr 29/GZEAGS/2011 zawartego w dniu 25 listopada 2011 roku, pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupsk, uczęszczających do punktu przedszkolnego ?Magiczna Tęcza Centrum Malucha? w Słupsku ul. Matejki 6 (na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ? j.t. Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.), o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1843

  aneks nr 1/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2012r. do Porozumienia Nr 1/GZEAGS/2012 zawartego w dniu 27 stycznia 2012 roku, pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica, uczęszczających do Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola ?KREDKA? w Kobylnicy ul. Prof. Poznańskiego 1 (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ? j.t. Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2872 z późn.zm.) o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2011.74.1588

  aneks nr 1/PM/2011 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia Nr 18/GRS.RO/2010 zawartego w dniu 30 września 2010 roku, pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Słupsk, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Do-Re-Mi w Słupsku ul. Wiejska 8 (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ? j.t. Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) o następującej treści:

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1862

  uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Jastarnia w roku 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1861

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 • DZ. URZ. 2012.1860

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2012r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. "Eksperymentarium - Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach - etap II"

 • DZ. URZ. 2012.1859

  uchwała nr 233/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.1858

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.