Logowanie

DZ. URZ. 2012.1865

Tytuł:

uchwała nr 115/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przechlewo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Gminy Przechlewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1865
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1865

UCHWAŁA NR 115/XXIV/2012 RADY GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przechlewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 9 poz. 115, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące : 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczania w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1, 2 i 3. § 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się stawki opłat za każdy dzień : 1) za zajęcie jezdni utwardzonej - 8 zł/dzień, 2) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej ? 4 zł/dzień, 3) za zajęcie innego elementu pasa drogowego (np. chodnika, pobocza) ? 2 zł/dzień § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia : 1) poza obszarem zabudowanym ? a) w drodze - 16 zł/rok b) poza drogą ? 8 zł/rok 2) w obszarze zabudowanym ? a) w drodze - 20 zł/rok


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1865

b) poza drogą ? 10 zł/rok 2. W przypadku umieszczania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stawki opłat, o których mowa w ustępie 1, ulegają zmniejszeniu o 90% . § 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez: 1) rzut poziomy obiektu budowlanego ? 3 zł/dzień , 2) za powierzchnię reklamy ? 0,30 zł/dzień . § 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawki opłat: 1) poza obszarem zabudowanym ? 1 zł/dzień, 2) w obszarze zabudowanym - 3 zł/dzień. § 6. Uchyla się uchwałę Nr 194/XXXI/2009 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przechlewo § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Czarnecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1357

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.346

  uchwała nr XV/34/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1864

  uchwała nr 117/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.1863

  porozumienie nr 1/GZEAGS/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  zawarte na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska ? Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica ? Leszka Kulińskiego

 • DZ. URZ. 2012.1862

  uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Jastarnia w roku 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1861

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 • DZ. URZ. 2012.1860

  porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2012r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. "Eksperymentarium - Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach - etap II"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.