Logowanie

DZ. URZ. 2012.1866

Tytuł:

uchwała nr 116/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Przechlewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Gminy Przechlewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1866
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1866

UCHWAŁA NR 116/XXIV/2012 RADY GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Przechlewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Przechlewo uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Gminy Przechlewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo. § 3. Traci moc uchwała Nr 40/VI/2003 Rady Gminy Przechlewo z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy Przechlewo oraz Uchwała Nr 315/LI/2010 Rady gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/VI/2003 Rady Gminy Przechlewo z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy Przechlewo § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Czarnecki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1866

Załącznik do Uchwały Nr 116/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 maja 2012 r. STATUT GMINY PRZECHLEWO Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Statut Gminy Przechlewo określa: 1) ustrój Gminy Przechlewo, 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy, 4) tryb pracy Wójta Gminy Przechlewo, 5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Przedmowo, 6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozmieć gminę Przechlewo, 2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Przechlewo, 3) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Przechlewo, 4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przechlewo, 5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przechlewo, 6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Przechlewo Rozdział 2. Gmina § 3. 1. Gmina Przechlewo jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową,realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. § 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Człuchowskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 244 km2 . 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, osiedla oraz inne jednostki pomocnicze 4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. § 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych § 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Przechlewo. § 7. 1. Gmina posługuje się herbem, flagą, flagą stolikową i pieczęcią, których wzory zawierają załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do Statutu. pomocniczych Gminy udziału

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Przechlewo, komisji Rady Gminy,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1866

2. Używanie herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci odbywa się na zasadach i warunkach ustalonych w odrębnej uchwale. Rozdział 3. Jednostki pomocnicze Gminy § 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, których ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy, 2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości ? uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1. § 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności: 1) obszar, 2) granice, 3) siedzibę władz, 4) nazwę jednostki pomocniczej, § 10. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 2. Jednostki pomocnicze Gminy mogą gospodarować samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. 3. Rada może uchwalać corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust, 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy. 5. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty ustalonej odrębną uchwałą. 6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy. 7. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej. § 11. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Wójt.


2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek. § 12. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady. 2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej 3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nic ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1866

Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna Rady § 13. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. § 14. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. 2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. § 15. Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) Przewodniczący, 2) Wiceprzewodniczący, 3) Komisja Rewizyjna, 4) komisje stałe wymienione w Statucie, 5) doraźne komisje do określonych zadań. § 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 1) Rewizyjną, 2) Gospodarczą i budżetu 3) Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, 4) Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. § 17. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji. 4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują : 1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 2) przygotowanie projektu porządku obrad, 3) dokonanie otwarcia sesji, 4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji. 5. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust.4 pkt.2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy § 18. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1) zwołuje sesje Rady, 2) przewodniczy obradom, 3) sprawuje policję sesyjną, 4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 6) podpisuje uchwały Rady,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1866

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. § 19. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko § 20. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady w szczególności: 1) na uroczystościach gminnych, międzygminnych i państwowych; 2) w kontaktach z mieszkańcami gminy lub we współpracy z organami stanowiącymi innych społeczności lokalnych w kraju i zagranicą § 21. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych Przewodniczącego przez ustawę i Statut w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego § 22. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. § 23. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady. 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady § 24. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zgodnie z regulaminie organizacyjnym Urzędu. Rozdział 5. Tryb pracy Rady 1. Sesje Rady § 25. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania, 3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 5) opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. § 26. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne są. zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 5. Przewodniczący może zwołać Sesję dla uczczenia ważnych wydarzeń lub okoliczności. dla


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1866

2. Przygotowanie sesji § 27. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób, a na wniosek radnego za pomocą poczty elektronicznej , a w przypadku sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, termin powiadomienia może ulec skróceniu do 2 dni. 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu dostarcza się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 6. Projekty uchwał zgłaszane z pominięciem procedury określonej w ust. 4 mogą dotyczyć wyłącznie spraw, które wynikły bezpośrednio przed sesją i zaniechanie ich rozpatrzenia mogłoby spowodować powstanie szkody dla Gminy. 7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad. 8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty § 28. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta, ustala listę osób zaproszonych na sesję. 2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczyni - Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy. 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 3. Przebieg sesji § 29. Wójt obowiązany jest w przygotowaniu i odbyciu sesji. udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej

§ 30. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. § 31. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. § 32. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole § 33. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 26 ust. 4. § 34. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1866

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. § 35. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust.1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. 3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. § 36. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: ?Otwieram sesję Rady Gminy Przechlewo". 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. § 37. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. § 38. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, 3) interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów, 4) odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 5) wolne wnioski i informacje. § 39. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt 2 składa Wójt lub wyznaczona przez niego osoba. 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 40. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. 2. Interpelacje dotyczą spraw wspólnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 4. Interpelacje mogą być składane w formie ustnej na sesji lub w innym czasie w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 5. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Wójta. 6. Odpowiedź na interpelacje pisemne jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. 7. W razie uznania, odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi 8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach pisemnych na najbliższej sesji Rady, w ramach odpowiedzi na interpelacje § 41. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 42. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 1866

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję, mieszkańcom oraz osobom spośród publiczności w punkcie wolne wnioski i zapytania. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. § 43. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu., formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przywołać mówcę ?do rzeczy". 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego ?do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. § 44. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę. § 45. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: - stwierdzenia quorum, - zmiany porządku obrad, - ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, - zamknięcia listy mówców lub kandydatów, - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, - zarządzenia przerwy, - odesłania projektu uchwały do komisji, - przeliczania głosów - przestrzegania regulaminu obrad. 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu ?za" i jednego głosu ?przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. § 46. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji. § 47. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 1866

§ 48. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę ?Zamykam sesję Rady Gminy Przechlewo" 2.

Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. § 49. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 3. Postanowienia ust 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. § 50. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. § 51. 1. Z każdej sesji Rady sporządzany jest protokół. 2. Protokół z obrad Rady sporządza wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy, pod nadzorem Przewodniczącego. 3. Sesje Rady Gminy mogą być rejestrowane na nośnikach cyfrowych, przez pracownika, o którym mowa w ust. 2. 4. Zapisy cyfrowe są przechowywane do terminu następnej sesji i przyjęcia protokołu z obrad sesji. 5. Rada gminy może każdorazowo postanowić o zachowaniu na określony czas nagrań z danej sesji. § 52. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji, 5) ustalony porządek obrad, 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: ?za?, ?przeciw" i ?wstrzymujących" oraz głosów nieważnych, 8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 4. Protokół powinien być udostępniony radnym do zapoznania się w biurze Urzędu Gminy najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad kolejnej sesji. § 53. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. 2. Poprawki do protokołu i jego ostateczną treść rada ustala w drodze głosowania. § 54. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną lisię zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwal, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji. 4. Uchwały

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 1866

§ 55. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 25 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych. § 56. 1. Inicjatywę. uchwałodawczą posiada Wójt, każdy z radnych oraz klub radnych. 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1) tytuł uchwały, 2) podstawę prawną, 3) postanowienia merytoryczne, 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata. § 57. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwal należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami 2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer uchwały (cyframi arabskimi), kolejny numer sesji (cyframi rzymskimi) w danej kadencji i oznaczenie roku podjęcia uchwały. § 58. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę. 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta. § 59. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. § 60. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści. 5. Procedura głosowania § 61. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. § 62. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy ?za", ?przeciw" i ?wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych. 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. § 63. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 1866

3. Kart do głosowania nic może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. § 64. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nic budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad. 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 4. Przepis ust 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. § 65. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2. 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały. 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. § 66. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura która uzyskała większą liczbę głosów ?za" niż ?przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących ?za" czy ?przeciw". 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe. § 67. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz. głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddany głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50%+1 ważnie oddanych głosów. 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów. 6. Komisje Rady

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 1866

§ 68. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. § 69. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. § 70. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. W przypadku wspólnego posiedzenia przewodniczący komisji: - wspólnie ustalają porządek posiedzenia - podpisują zawiadomienie o jego zwołaniu - wyznaczają prowadzącego posiedzenie. 3. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 4. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. 5. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania. § 71. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez Radę lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji. § 72. 1. Komisje pracują na posiedzeniach. 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera: a) wykaz członków komisji i osób zaproszonych uczestniczących w posiedzeniu, b) stwierdzenie prawomocności obrad, c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, d) przyjęcie porządku obrad, e) stanowisko komisji. 3. Na życzenie członka komisji, w protokole może być zawarta treść jego stanowiska, zdanie odrębne lub głos w dyskusji. 4. Protokół nie zawiera opisu dyskusji, z zastrzeżeniem ust.3. 5. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej § 73. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji. 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę § 74. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 7. Radni. § 75. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. Zasady przyznawania i wysokość miesięcznej diety określa odrębna uchwała Rady. § 76. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców. § 77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisje doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 1866

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. § 78. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego. Rozdział 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej. 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej § 79. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz członków. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek

§ 80. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca. § 81. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. 2. Zasady kontroli. § 82. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: - legalności - gospodarności - rzetelności - celowości.

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. § 83. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. § 84. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. § 85. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 1866

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1. § 86. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzające nie dłużej niż 7 dni roboczych. § 87. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań ( kontrola wstępna). 2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zwężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie. 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno, kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. § 88. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie o ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 85 ust. 1. 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 3. Tryb kontroli. § 89. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. 3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka Komisji Rewizyjnej. 4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust.6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 5. O terminie i celu kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy w terminie 7 dni przed kontrolą 6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste. 7. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 6. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia. 8. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 7, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - niezwłocznie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie. 9. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 1866

§ 90. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym właściwe organy § 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust.3. § 92. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 4. Protokoły kontroli. § 93. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli- w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny, obejmujący : 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. § 94. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. § 95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. § 96. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. 5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. § 97. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie ustalonym przez Radę. 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej : 1) terminy odbywania posiedzeń,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 1866

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. 3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. § 98. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 31stycznia każdego roku - roczne sprawowanie ze swej działalności w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawierać : 1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, 4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli, 5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 3. Poza przypadkiem określonym w ust.1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania. 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, § 99. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte planem pracy Komisji, w formie pisemnej. 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwołane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek : 1) Przewodniczącego Rady 2) nie mniej niż 5 radnych 3) stałej Komisji Rady, 4) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia: 1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej, 2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków uczestniczących w posiedzeniu. § 100. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. § 101. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt. § 102. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 2. W przypadku, gdy korzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy. § 103. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 1866

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisje Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. § 104. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. Rozdział 7. Zasady działania klubów radnych. § 105. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. § 106. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych. 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 3. W zgłoszeniu podaje się : 1) nazwę klubu, 2) iczbę członków, 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 4. W razie zmiany klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. § 107. 1. Kluby działają wyłącznie w rani ach Rady. 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. § 108. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu. 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 5. § 109. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. § 110. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy. 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady. 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. § 111. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. § 112. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania w ramach posiadanych możliwości. Rozdział 8. Tryb pracy Wójta. § 113. Wójt wykonuje: 1) uchwały Rady,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 1866

2) jemu przypisane zadania i kompetencje, 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego, 4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. § 114. Wójt uczestniczy w sesjach Rady. § 115. Komisje Rady mogą zapraszać Wójta na ich posiedzenia. Rozdział 9. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta, § 116. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów Rady, Komisji i Wójta . 2. Obywatelom udostępnia się dokumenty z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) § 117. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w biurze Urzędu Gminy, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów. 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w dniach i godzinach przyjmowania interesantów. 3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 i 2 może odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Urzędu lub jednostki organizacyjnej. § 118. Uprawnienia określone w § 116 nie znajdują zastosowania : 1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności, 2) gdy informacje publiczne stanowią, prawem chronione tajemnice,
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2279

  uchwała nr 122/XXV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Przechlewo

 • DZ. URZ. 2010.101.1969

  uchwała nr 315/LI/2010 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/VI/2003 Rady Gminy Przechlewo z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przechlewo

 • DZ. URZ. 2011.33.712

  uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie stanowiącego załącznik numer 1 do uchwały Nr 270/XLIII/2006 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

 • DZ. URZ. 2010.19.331

  uchwała nr 263/XLIV/2009 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

 • DZ. URZ. 2011.4.131

  uchwała nr 362/LVIII/2010 Rady Gminy Przechlewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1865

  uchwała nr 115/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przechlewo.

 • DZ. URZ. 2012.1864

  uchwała nr 117/XXIV/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.1863

  porozumienie nr 1/GZEAGS/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica  zawarte na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska ? Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica ? Leszka Kulińskiego

 • DZ. URZ. 2012.1862

  uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Jastarnia w roku 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1861

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.