Logowanie

DZ. URZ. 2012.1915

Tytuł:

uchwała nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1915
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1915

UCHWAŁA NR XVIII/183/12 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 z dnia 11 stycznia 2012r. Nr XIV/147/12 Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22.583 zł z tytułu odszkodowania z Kompanii Węglowej S.A. na sfinansowanie naprawy szkód górniczych w kanalizacji sanitarnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 28.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za media w budynkach mieszkalnych, z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem na zrzut wód opadowych i roztopowych ze zlewni części miasta Brzeszcze do rzeki Wisły, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.700 zł z tytułu odszkodowania z PZU na sfinansowanie naprawy samochodu pożarniczego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 67.220 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację programu "Urząd gminny-sprawny i przyjazny", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.900 zł z tytułu zwrotu środków przez dłużników Funduszu Alimentacyjnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1915

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 r. Dochody (w zł)

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych za media 750- Administracja publiczna dochody bieżące, w tym: środki z Unii Europejskiej 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody bieżące, w tym: odszkodowanie 852- Pomoc społeczna dochody bieżące, w tym: zwroty od dłużników alimentacyjnych 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, w tym: odszkodowanie z Kompanii Węglowej S.A. Ogółem:

Wydatki (w zł)

Zwiększenie 28.000 28.000 28.000 67.220 67.220 67.220 2.700 2.700 2.700 6.900 6.900 6.900 22.583 22.583 22.583 127.403

Zmniejszenie

Dział Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) wydatki bieżące, w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zwiększenie Zmniejszenie 67.220 67.220 67.220 67.220 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1915

852 85212

900 90001

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 50.583 50.583 50.583 50.583 50.583 127.403

Ogółem:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.3941

  uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.920

  uchwała nr XV/153/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia  28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Brzeszcze.

 • DZ. URZ. 2011.586.6728

  uchwała nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2010.99.623

  uchwała nr XXXV/399/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1914

  uchwała nr XIX/94/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1913

  uchwała nr XV/137/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1912

  uchwała nr 0007/XVII/128/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej

 • DZ. URZ. 2012.1911

  uchwała nr 0007/XVII/127/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza z filią w Suchej Beskidzkiej

 • DZ. URZ. 2012.1910

  uchwała nr 0007/XVII/122/2012 Rady Powiatu Suskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.