Logowanie

DZ. URZ. 2012.1916

Tytuł:

uchwała nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-06-28
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1916
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się plan wydatków


Dział 010 01008 4270 600 60016 4270 710 71004 4170 71014 6050 Rozdział Paragraf Treść Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług remontowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Działąlność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -opracowania dokumentacyjne Administracja publiczna 75023 4010 75075 4210 Ogółem Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zmniejszenia Zwiększenia 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 80 000 zł 80 000 zł 80 000 zł 50 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 30 000 zł

750

140 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 290 000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków

Dział Rozdziaf Paragraf Treść 700 70005 4590 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Zmniejszenia Zwiększenia 164 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1916

fizycznych 70095 6050 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części pietra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Obsługa długu publicznego 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 2480 Ogółem Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 000 zł 160 000 zł

757

66 000 zł 66 000 zł 66 000 zł

921

60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 290 000 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012" do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 4. Załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku " do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. § 5. Załącznik Nr 5 pod nazwą "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r." do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 6. Załącznik Nr 8 pod nazwą "Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 7. Załącznik Nr 11 pod nazwą "Dotacje podmiotowe w 2012 r." do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały. § 8. Załącznik Nr 12 pod nazwą "Dotacje celowe w 2012 r." do Uchwały Nr XVI /126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r., z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1916

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1916

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1916

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 r.


Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 1916

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 1916

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 1916

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 r.

w złotych Lp 1 1. 2. 3. Dział 2 900 921 921 Rozdział 3 90001 92109 92116 Nazwa jednostki otrzymującej dotację 4 Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku Gminny Ośrodek Kultury Biblioteki 240.000 274.657 163.200 Kwota dotacji 5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem 677.857

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 1916

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012 r.

w złotych Lp 1 1 Dział Rozdział 2 600 3 60014 Nazwa zadania 4 Starostwo Powiatowe Opatów Jednostka otrzymująca dotację 5 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik: - remont drogi powiatowej nr 0720 T Iwaniska - Włostów w m. Włostów od km 14+393 -14 + 935 odc. dł. 0,542 km, - remont drogi powiatowej nr 0725 T Włostów - Goźlice w m. Malżyn odc. dł. ok. 0,700 km. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Kwota dotacji 6 100.000

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2

926

92605

Wyłoniona w drodze konkursu

60.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem

160.000
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2009.125.1233

  uchwała nr XXVI/201/209 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.128

  uchwała nr XX/165/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.439.3145

  uchwała nr XXXI/248/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1915

  uchwała nr XXIII / 164 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1914

  uchwała nr XX/129/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1913

  uchwała nr XX/127/2102 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

 • DZ. URZ. 2012.1912

  uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1911

  uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.