Logowanie

DZ. URZ. 2012.1950

Tytuł:

uchwała nr XXI.154.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1950
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 1950

UCHWAŁA NR XXI.154.2012 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: 1) w § 1 uchwały, w tabeli dochody budżetu na rok 2012, jak poniżej:


Dział Wyszczególnienie 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące w tym: - subwencja ogólna (§ 2920) w tym: część oświatowa - odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych (§0920) Razem plan dochodów

2) w § 2 uchwały w tabeli wydatki budżetu na rok 2012, jak poniżej:

Zwiększ. 11 661,00 11 661,00 1661,00 1661,00 10 000,00 11 661,00

Dział Rozdział Wyszczególnienie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: 2) dotacje z budżetu 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym:

Zmniejsz. 6 000,00

Zwiększ. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1950

852 85206

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc społeczna Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) Dotacje z budżetu Razem plan wydatków

6 000,00 9 471,00 9 471,00 9 471,00 9 471,00 9 471,00

854 85406

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

10 190,00 10 190,00 10 190,00

10 190,00

14 000,00 25 661,00

3) w § 7 uchwały, określającym planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 z budżetu dotychczasową kwotę zwiększa się o 16 190,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów. Przewodnicząca Rady Renata Wolarek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1950

Załącznik do Uchwały Nr XXI.154.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012 r. Dotacje z budżetu Gminy Czernichów udzielane w roku 2012

Dz. 754

R.

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji z budżetu

Zwiększenia Dla jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 6 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące

Przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

6 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące Dotacja celowa dla Gminy Zabierzów na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej Razem

10 190,00

10 190,00

10 190,00 16 190,00

Przewodnicząca Rady Renata Wolarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3415

  uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1951

  uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1949

  uchwała nr XXI/157/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1948

  uchwała nr XI/115 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1947

  sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.1946

  uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1945

  uchwała nr XV/171/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22.06.2011 r. nr VII/60/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.