Logowanie

DZ. URZ. 2012.2045

Tytuł:

uchwała nr XIII/89/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy w Imielnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2045
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. h i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/23/11 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, wprowadza się następujące zmiany: 1). w § 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: ?14. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149, poz. 887).?. 2) .?pkt 14? statutu oznacza się jako ?pkt 15?. 3) . w § 5 dodaje się pkt 27 w brzmieniu: ?27. realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.50.718

  uchwała nr XVII/92/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 • DZ. URZ. 2011.85.917

  uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 • DZ. URZ. 2009.188.1597

  uchwała nr XXIII/117/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.317.2360

  uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.11.107

  uchwała nr XVII/90/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/82/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2044

  uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

 • DZ. URZ. 2012.2043

  uchwała nr 4/II/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/12 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2042

  uchwała nr 25/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Nr 5/I/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2041

  uchwała nr 18/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2040

  uchwała nr 5/I/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.