Logowanie

DZ. URZ. 2012.2048

Tytuł:

porozumienie nr 156/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką ? Korubą, zwanym dalej ?Powierzającym? a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Jarosławem Szymczykiem zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań w zakresie ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez jednostki Policji w systemie komputerowym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewoda Świętokrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2048
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką ? Korubą, zwanym dalej ?Powierzającym? a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Jarosławem Szymczykiem zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań w zakresie ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez jednostki Policji w systemie komputerowym Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowejw województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z 2010r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092 oraz§3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663 z późn. zm.) zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: § 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadania polegające na: wprowadzaniu danych dot. postępowania mandatowego do prowadzonej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ewidencji grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez jednostki Policji w systemie komputerowym I-SEM ?Internetowy System Ewidencji Mandatów?. § 2. 1. Powierzający jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez Przyjmującego spraw będących przedmiotem Porozumienia. 2. Nadzór nad realizacją zadania w imieniu Powierzającego sprawować będzie Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. § 3. Celem organizacji zadania Powierzający przekaże sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. § 4. Powierzający ponosi koszty obsługi technicznej systemu komputerowego i oprogramowania. § 5. Powierzający zobowiązany jest do posiadania polityki bezpieczeństwa eksploatowanego systemu oraz realizacji procedur zapewniających bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych. § 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7. 1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Powierzający może rozwiązać Porozumienie w całości lub części ze skutkiem natychmiastowymw przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie realizacji zadań. § 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2048

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach z upoważnienia Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Rafał Kochańczyk

Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.361.2651

  porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej ?Wojewodą? a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Panem Mirosławem Schosslerem zwanym dalej ?Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji?

 • DZ. URZ. 2009.361.2650

  porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej ?Wojewodą Świętokrzyskim? a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Panem st. bryg. Zbigniewem Muszczakiem zwanym dalej ?Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach?

 • DZ. URZ. 2009.361.2652

  porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej ?Wojewodą Świętokrzyskim? a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach reprezentowanym przez Pana Stanisława Florka zwanym dalej ?Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego w Kielcach?

 • DZ. URZ. 2009.361.2654

  porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej ?Wojewodą Świętokrzyskim? a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu reprezentowanym przez Pana Janusza Sikorskiego zwanym dalej ?Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego w Sandomierzu?

 • DZ. URZ. 2009.361.2653

  porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej ?Wojewodą Świętokrzyskim? a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie reprezentowanym przez Pana Wojciecha Kielisza zwanym dalej ?Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego w Opatowie?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2047

  sprawozdanie nr I Wójta Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2046

  informacja nr ADM-0111-128/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2012r. DODATKOWA LISTA

 • DZ. URZ. 2012.2045

  uchwała nr XIII/89/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 • DZ. URZ. 2012.2044

  uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

 • DZ. URZ. 2012.2043

  uchwała nr 4/II/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/12 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.