Logowanie

DZ. URZ. 2012.2049

Tytuł:

uchwała nr XXII/112//2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Słupia Jędrzejowska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2049
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu Na podstawie art 10 ust. 2 oraz art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst j ednolity Dz. U.Z2001rNrl42 poz. 1591 z póź. zmianami) art 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2009r nr 157, poz. 1240 z póź zm. ) oraz art 47 ust 2 ustawy z dnia 13 listopada , 2003r roku o dochodach ? jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U z 201 Or Nr 80 poz. 526) Rada Gminy Słupia Jędrzejowska uchwala co następuje: § 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu w roku budżetowym 2012 na zadanie pod nazwą remont drogi 0194T ode. Jasieniec III , dr. 0194T ode. Nowy Węgrzynów , dr 0198T ode. Raszków w wysokości 100.000 zł ( sto tysięcy złotych). § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na rok 2012r. § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania finansowych określone zostaną w porozumieniu zawartym między Gminą Słupia Jędrzejowska a Powiatem j Jędrzejowskim. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia . § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Marian Machnik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2552

  uchwała nr XXVII/24/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4244

  uchwała nr XLIX/242/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Orońsko - Ruda Wielka - II etap

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.1076

  uchwała nr XI/43/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 18 listopada 2008r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1439

  uchwała nr XII/69/08 Rady Gminy Chlewiska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szydłowieckiemu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4245

  uchwała nr XLIX/243/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3563W Wolanów - Kol. Chronow - II etap.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2048

  porozumienie nr 156/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką ? Korubą, zwanym dalej ?Powierzającym? a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Jarosławem Szymczykiem zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań w zakresie ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez jednostki Policji w systemie komputerowym

 • DZ. URZ. 2012.2047

  sprawozdanie nr I Wójta Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2046

  informacja nr ADM-0111-128/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2012r. DODATKOWA LISTA

 • DZ. URZ. 2012.2045

  uchwała nr XIII/89/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 • DZ. URZ. 2012.2044

  uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.