Logowanie

DZ. URZ. 2012.2051

Tytuł:

uchwała nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2051
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , Rada Miejska w Busku Zdroju uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów a) zwiększa się § 952 o kwotę 268.924,00 zł - (zwiększa się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 268.924,00 zł) b) zwiększa się § 950 o kwotę 31.076,00 zł - (zwiększa się wysokość wolnych środków o kwotę 31.076,00 zł) § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 89.023.870,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 106.015.399,00 zł § 5. 1) Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 16.991.529,00 zł; 2) Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a) kredytów w kwocie 12.268.924,00 zł; b) pożyczek w kwocie 76.537,00 zł c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.646.068,00 zł; § 6. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.221.275,00 zł 2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.229.746,00 zł


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2051

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2012 przekroczyć kwoty 12.268.924,00 zł, natomiast zaciagniętych pożyczek kwoty 76.537,00 zł. § 8. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2012r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały . § 9. Załącznik "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały . § 10. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 11. Załącznik "Dotacje podmiotowe w 2012roku " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały . § 12. Zmienia się § 16 Uchwały Nr XVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok w ten sposób, że ust. 2 lit b otrzymuje następujące brzmienie: "2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji kounalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 12.345.461,00 zł, w tym: - kredyty w kwocie: 12.268.924,00 zł - pożczki w kwocie 76.537,00 zł ." § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. § 14. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju mgr Justyna Nurek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2051

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2012r. PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK Dział 630 Rozdział 63095 Paragraf Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa 70005 0760 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Treść Przed zmianą 578 183,00 578 183,00 Zmiana - 578 183,00 - 578 183,00 Po zmianie 0,00 0,00

6207

578 183,00

- 578 183,00

0,00

700

3 995 608,00 3 995 608,00 7 000,00

255 000,00 255 000,00 25 000,00

4 250 608,00 4 250 608,00 32 000,00

0770

1 760 000,00

180 000,00

1 940 000,00

6290 750

738 608,00 234 422,00 0,00

50 000,00 70 000,00 70 000,00

788 608,00 304 422,00 70 000,00

2007

0,00

70 000,00

70 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2051

758 75814 0920 0960 852 85214 0970 900 90015 0970

Ró ne rozliczenia Ró ne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię nej Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z ró nych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z ró nych dochodów Razem:

23 486 348,00 1 596 715,00 66 715,00 0,00 10 741 388,00 135 895,00 20 000,00 1 378 331,00 6 000,00 6 000,00 89 015 670,00

233 683,00 233 683,00 52 683,00 181 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 8 200,00

23 720 031,00 1 830 398,00 119 398,00 181 000,00 10 761 388,00 155 895,00 40 000,00 1 386 031,00 13 700,00 13 700,00 89 023 870,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2051

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2012r. PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK Dział 600 Rozdział 60016 4210 4270 750 75075 4210 754 75412 4210 4430 801 80110 4210 900 90015 4270 90095 4210 4300 4360 4370 Paragraf Treść Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług remontowych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposa enia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Zakup materiałów i wyposa enia Ró ne opłaty i składki Oświata i wychowanie Gimnazja Zakup materiałów i wyposa enia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.


Przed zmianą 27 803 429,00 26 012 315,00 11 000,00 762 470,00 8 519 815,00 406 783,00 73 000,00 1 094 273,00 209 600,00 70 000,00 13 000,00 28 453 101,00 7 670 001,00 59 000,00 9 127 383,00 1 867 900,00 46 000,00 1 253 000,00 26 600,00 101 200,00 1 847,00 3 500,00 Zmiana 20 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 117 700,00 7 700,00 7 700,00 110 000,00 70 000,00 10 000,00 1 500,00 - 1 500,00 Po zmianie 27 823 429,00 26 032 315,00 16 000,00 777 470,00 8 522 815,00 409 783,00 76 000,00 1 104 273,00 219 600,00 78 000,00 15 000,00 28 455 601,00 7 672 501,00 61 500,00 9 245 083,00 1 875 600,00 53 700,00 1 363 000,00 96 600,00 111 200,00 3 347,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2051

6050 921 92109 2480 926 92601 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Razem:

450 000,00 2 444 607,00 1 618 412,00 1 331 500,00 2 744 127,00 2 302 733,00 100 000,00 105 707 199,00

30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 308 200,00

480 000,00 2 449 607,00 1 623 412,00 1 336 500,00 2 894 127,00 2 452 733,00 250 000,00 106 015 399,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2051

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i dotacje i środki po yczki środki wymienione zaciągnięte na pochodzące w art. 5 ust. 1 realizację zadania pod z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków 8 9 10 A. B. C. D. A. B. C. D. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok bud etowy 2012 (6+7+8+9+10)

dochody własne jst

kredyty i po yczki

1

2

3

4

5

6

7

11 Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

1

600

wiaty przystankowe 60004 (w ramach funduszu sołeckiego)

13 558,00

13 558,00

2

600

wykonanie chodnika 60016 (w ramach funduszu sołeckiego)

18 588,00

18 588,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

3

700

częściowe ogrodzenie działki 70005 wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego) ogrodzenie działki z siatki (w ramach 70005 funduszu sołeckiego)

4 164,00

4 164,00

A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

4

700

7 685,00

7 685,00

A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2051

5

700

wykup gruntów 70005 nieruchomości

i

200 000,00

200 000,00

A. B. C. D. A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

6

700

odszkodowania za 70005 nieruchomości przejęte przez gminę wodociąg do budynku administracyjne-go 75023 Urzędu Miasta i Gminy w BuskuZdroju zakup sprzętu 75023 komputerowego

20 000,00

20 000,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

7

750

15 000,00

15 000,00

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

8

750

50 000,00

50 000,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

9

754

ogrodzenie zbiornika 75495 przeciwpo aro-wego (w ramach funduszu sołeckiego)

5 000,00

5 000,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

10

851

place zabaw 85154 w Gminie BuskoZdrój

164 000,00

164 000,00

A. B. C. D. A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

11

853

zakup zestawu komputerowego 85395 wraz z drukarką i oprogramowa-niem

4 700,00

705,00

3 995,00

MGOPS w BuskuZdroju

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2051

12

900

zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie 90004 ogrodu Tradycji Ponidzia przy alei Mickiewicza w Busku-Zdroju

28 436,00

6 000,00

A. B. C. D.

22 436,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

13

900

90095 ładowacz czołowy

16 600,00

16 600,00

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

14

900

90095 kosiarka

18 500,00

18 500,00

15

900

ciągnik wraz z trzypunktowym 90095 układem zawieszenia budowa toalety 90095 publicznej w BuskuZdroju

114 900,00

114 900,00

16

900

480 000,00

480 000,00

17

900

zakup altany wraz z wyposa eniem (w 90095 ramach funduszu sołeckiego)

7 800,00

7 800,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

18

921

budowa przyłącza sanitarnego w 92109 świetlicy wiejskiej w Broninie

5 200,00

5 200,00

A. B. C. D.


Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 2051

19

921

namiot (w 92109 ramach funduszu sołeckiego) wykonanie projektu wod-kan oraz instalacji 92109 elektrycznej (w ramach funduszu sołeckiego) wykonanie instalacji oraz sanitariatu 92109 (w ramach funduszu sołeckiego) ogrodzenie placu zabaw (w ramach 92109 funduszu sołeckiego) ogrodzenie placu zabaw (w ramach 92109 funduszu sołeckiego)

5 000,00

5 000,00

A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

20

921

4 300,00

4 300,00

A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

21

921

7 012,00

7 012,00

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

22

921

6 679,00

6 679,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

23

921

8 000,00

8 000,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

24

921

zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie 92195 dojścia do kapliczki w miejscowości Widuchowa, gmina Busko-Zdrój

54 165,00

29 315,00

A. B. C. D.

24 850,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 2051

25

926

budowa zadaszenia 92601 trybuny zachodniej na stadionie

250 000,00

250 000,00

A. B. C. D.

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

26

926

samochód 92601 dostawczy

40 000,00

40 000,00

A. B. C. D.

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

27

926

92601 kosiarki

20 000,00

20 000,00

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. 51 281,00

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

28

926

92601 kasy fiskalne

6 650,00

6 650,00

29

926

plac zabaw (w 92695 ramach funduszu sołeckiego)

7 650,00

7 650,00

30

926

ogrodzenie boiska sportowego (w 92695 ramach funduszu sołeckiego)

7 250,00

7 250,00

Urząd Miasta i Gminy w BuskuZdroju

Ogółem

1 590 837,00

1 539 556,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud etu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 2051

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 4 UMiG BUSKOZDRÓJ

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2012

źródło

5 010 6 01041 7

kwota

8 525 343 525 343 263 769

1

2

3

9 108 052 108 052 42 282

1

Program:

PROW

2008-2012

Wartość zadania: Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

Priorytet: Oś 3 (LGD) Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa ośrodka turystyczno-kulturalnego w Gadawie

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

261 574

65 770

2

Program:

RPOWŚ

2008-2012

UMiG BUSKOZDRÓJ

600

60016

Wartość zadania: Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

37 032 286 37 032 286 17 291 039

21 807 390 21 807 390 10 821 655

Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: 6.1 Projekt: Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój ? etap I

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

19 741 247

10 985 735

3

Program:

RPOWŚ

2010-2012

UMiG BUSKOZDRÓJ

720

72095

Wartość zadania: Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

559 370 559 370 108 165

550 830 550 830 99 625

Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

451 205

451 205

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 2051

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 4 UMiG BUSKOZDRÓJ

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2012

źródło

5 720 6 72095 7

kwota

8 85 085 85 085 20 000

1

2

3

9 85 085 85 085 20 000

4

Program: RPOWŚ Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

2011-2012

Wartość zadania: Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

65 085

65 085

5

Program: PROW Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 4 ?Leader? Działanie: 4.1 Projekt: Odtworzenie cennego dziedzictwa przyrodniczego poprzez podniesienie świadomości mieszkańców obszaru LSR w ramach przedsięwzięcia szkoleniowego realizowanego w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju

2012

UMiG BUSKOZDRÓJ

900

90004

Wartość zadania: Wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t.

32 745 32 745 9 824

32 745 32 745 9 824

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

22 921

22 921

6

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.2.1 Projekt: ww. Wykluczamy Wykluczenie

2010-2012 MGOPS BUSKO- 853

ZDRÓJ

85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

1 306 010 1 223 496

80 497 80 497

183 524 1 039 972

12 121 68 376

Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

82 514

0

12 377 70 137

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 2051

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 4 MGOPS BUSKOZDRÓJ

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2012

źródło

5 853 6 85395 7

kwota

8 826 750 822 050

1

2

3

9 385 260 380 560

7

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.2.2 Projekt: Spółdzielnia Socjalna ? szansą dla Ciebie

2012-2014

Wartość zadania: Wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

123 307 698 743

57 084 323 476

Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

4 700

4 700

705 3 995

705 3 995

8

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: 7.1.1 Projekt: Zainwestuj w siebie ? zmień własną przyszłość

2012

MGOPS BUSKOZDRÓJ

852 853

85214 85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

583 552 583 552 61 273 78 343 443 936

583 552 583 552 61 273 78 343 443 936

9

Program: Operacyjny Kapitał 2011-2012 GMINA BUSKO- 853 ZDRÓJ/ ZOPiS Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: Indywidualizacja, nauczanie i wychowanie klas I ? III w Gminie Busko-Zdrój

85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

496 797 496 797

94 811 94 811

74 520

14 222

422 277

80 589

10 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: Akademia Otwartych umysłów ? rozwój kompetencji kluczowych w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

2012

GMINA BUSKOZDRÓJ/ SG Nr 1 Busko-Zdrój

853

85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

656 110 656 110

656 110 656 110

98 415

98 415

557 695

557 695

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 2051

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 4 UMiG BUSKOZDRÓJ

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2012

źródło

5 900 6 90004 7

kwota

8 28 436 28 436 6 000

1

2

3

9 28 436 28 436 6 000

11

Program: PROW Priorytet: oś 3 ?Leader? Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie ogrodu Tradycji Ponidzia przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju

2012

Wartość zadania: Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

22 436

22 436

12

Program: PROW Priorytet: oś 4 ?Leader? Działanie: 4.1 Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie dojścia do kapliczki w miejscowości Widuchowa gm. Busko-Zdrój

2012

UMiG BUSKOZDRÓJ

921

92195

Wartość zadania: Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

54 165 54 165 29 315

54 165 54 165 29 315

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

24 850

24 850

Ogółem wydatki Wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

42 186 649 3 814 750 71 097 558 109 3 185 544

24 466 933 1 828 275 71 097 260 185 1 496 993

Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

38 371 899 17 718 288 13 082 20 640 529

22 638 658 11 018 877 705 11 619 076

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 2051

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2012r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

010

01041

Budowa ośrodka turystyczno kulturalnego w Gadawie Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój etap I Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku-Zdroju (ul. Jabłoniowa, ulice przyległe, łączniki ul. Grotta ? ul. 1-go Maja) Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Świerczewskiego, Sikorskiego oraz ul. Armii Krajowej i ulicach przyległych w Busku-Zdroju Przebudowa dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ? ETAP II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój, w tym: *Przebudowa ul. Kopernika w Busku-Zdroju w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej

525 343

108 052

42 282

A. B. C. D. 7 839 096 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

65 770

2

600

60016

37 032 286

21 807 390

2 982 559

10 985 735

3

600

60016

1 100 000

100 000

100 000

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

4

600

60016

2 099 886

80 000

80 000

5

600

60016

2 485 000

2 485 000

820 000

1 070 000

A.495 000 B.100 000 C. D.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 2051

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

600

60016

Uzbrojenie terenów pod inwestycje

5 805 071

300 000

300 000

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

7

630

63095

Zagospodarowanie terenu "Zimne wody"

920 915

886 097

578 183

307 914

8

630

63095

Zagospodarowanie terenu wokół ?Stawu Niemieckiego? Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju w ramach projektu ?Mój Rynek? e- świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST e- świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Swiętokrzyskiego Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko-Zdrój

1 450 000

100 000

100 000

9

700

70095

500 000

50 000

50 000

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

10

720

72095

559 370

550 830

99 625

451 205

11

720

72095

85 085

85 085

20 000

65 085

12

900

90001

5 764 638

800 000

800 000

A. B. C. D.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 2051

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

900

90005

Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój /Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta w Busku-Zdroju Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Busko-Zdrój

23 976 958

2 890 001

185 000

2 028 451

A B C.676550 D.

14

900

90015

819 586

110 000

110 000

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

15

900

90019

175 506

50 000

50 000

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

16

900

90019

200 000

100 000

100 000

17

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej w Oleszkach

120 000

20 000

20 000

18

921

92109

Przebudowa wiejskiego ośrodka kultury w Szańcu

120 000

20 000

20 000

19

921

92109

Budowa sanitariatu i szatni w Młynach

73 600

60 000

60 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 19 ?

Poz. 2051

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20 Ogółem

921

92195

Przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym

120 000 83 933 244

20 000 30 622 455

20 000 5 437 649 12 345 461 0

A. B. C. D. 1 271 550 11 567 795

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Starostwo Powiatowe) C. Inne źródła (WFOŚiGW, NFOŚiGW) D. Inne źródła

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 20 ?

Poz. 2051

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2012 Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych Lp. 1 Dział 2 Rozdział 3 Nazwa jednostki otrzymującej dotację 4 Kwota dotacji 5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 2 3 4 750 851 921 921 Buskie Samorzadowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju Buskie Samorzadowe Centrum Kultury 85154 w Busku-Zdroju Buskie Samorzadowe Centrum Kultury 92109 w Busku-Zdroju Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku92116 Zdroju 75075 Razem: II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 6 7 8 9 10 801 801 801 801 801 801 80101 80104 80104 80104 80104 Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju Przedszkole Niepubliczne ,,Smerfuś" w Busku-Zdroju Niepublczne Przedszkole ,,Bajkowe Wzgórze" w Mikułowicach Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe ,,Słoneczko" w Busku-Zdroju Niepubliczne Przedszkole ,,Językowa Akademia Przedszkolna" w Busku-Zdroju 120 000,00 803 000,00 400 000,00 379 000,00 118 000,00 40 000,00 1 860 000,00 4 204 500,00 150 000,00 240 000,00 1 336 500,00 618 000,00 2 344 500,00

80106 ,,Punkt Przedszkolny Maciuś" w Busku-Zdroju Razem: OGÓŁEM:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 21 ?

Poz. 2051

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.06.2012r.

Przychody i rozchody bud etu w 2012 r. w złotych Lp. 1 1. Kredyty 2. Po yczki Po yczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu UE Treść 2 Przychody ogółem: Klasyfikacja § 3 § 952 § 952 Kwota 2011 r. 4 19 221 275,00 12 268 924,00 76 537,00

3.

§ 903

0,00

Spłaty po yczek i kredytów udzielonych ze śr. publicznych 5. Prywatyzacja majątku jst 4. 6. Nadwy ka bud etu z lat ubiegłych 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 8. wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów w tym spłaty kredytów otrzymanych na 1.1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu UE 2. Spłaty otrzymanych krajowych po yczek Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu UE 4. Udzielone po yczki i kredyty 5. Lokaty Wykup innych papierów wartościowych 6. (obligacji komunalnych) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 951 § 941 do 944 § 957 § 931 § 950 § 994 § 992

0,00 0,00 0,00 0,00 6 875 814,00 0,00 2 229 746,00 1 850 000,00

9. Przelewy z rachunku lokat

§ 992

0,00

§ 992

379 746,00

§ 963

0,00

§ 991 § 994 § 982 § 995

0,00 0,00 0,00 0,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.251.2006

  porozumienie zawarte w dniu 2 marca 2009r. w Busku-Zdroju pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, zwaną dalej ?Zleceniodawcą?, w imieniu której działa Piotr Wąsowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przy kontrasygnacie Artura Tokarza - Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a Powiatem Buskim, zwanym dalej ?Zleceniobiorcą?, w imieniu którego działają: Jerzy Kolarz - Starosta Buski i Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski.

 • DZ. URZ. 2011.62.721

  zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Busko - Zdrój.

 • DZ. URZ. 2009.554.4241

  porozumienie nr 515/2009 zawarte w dniu 16 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ?Wojewodą?, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Piotra Wąsowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej ?Beneficjantem? w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

 • DZ. URZ. 2012.1825

  uchwała nr XVIII/229/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój

 • DZ. URZ. 2010.206.2035

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11 marca 2010r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Busko ? Zdrój za 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2050

  uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2049

  uchwała nr XXII/112//2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu

 • DZ. URZ. 2012.2048

  porozumienie nr 156/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką ? Korubą, zwanym dalej ?Powierzającym? a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Jarosławem Szymczykiem zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań w zakresie ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez jednostki Policji w systemie komputerowym

 • DZ. URZ. 2012.2047

  sprawozdanie nr I Wójta Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2046

  informacja nr ADM-0111-128/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2012r. DODATKOWA LISTA


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.