Logowanie

DZ. URZ. 2012.2052

Tytuł:

uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2052
Hasła:drogi publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.159 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Busko-Zdrój za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1. prowadzenia robót w pasie drogowym, 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 § 2. 1. Za zajęcie 1 m? powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) jezdni: a) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości ? 3,00 zł b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50 % szerokości ? 5,00 zł c) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni ? 8,00 zł 2) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych ? 3,00 zł 3) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w ppkt 1 i 2 ? 1,50 zł 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. § 3. 1.Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m? powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia ? 20,00 zł 2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m? urządzenia.


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2052

3. Roczna stawka opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmuje pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznej stawki obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. § 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się dzienne stawki opłat za 1 m? powierzchni zajętej przez: 1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego ( w tym także tymczasowe obiekty budowlane takie jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe itp.) ? 0,50 zł 2) rzut poziomy innych obiektów ? 0,30 zł 3) za 1 m2 powierzchni reklamy ? 1,50 zł § 5. Za zajęcie 1 m? powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia na: 1) ogródki gastronomiczne i usługowe ? 0,50 zł 2) stoiska handlowe i stragany nie będące obiektami budowlanymi na tak zwany handel okazjonalny ? 0,50 zł 3) ekspozycję towarów ? 3,00 zł 4) inne nie wymienione w pkt 1-3, pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności ? 0,50 zł § 6. Stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej wraz z uzbrujeniem technicznym dotyczące zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców wynoszą 50% wysokości stawek określonych w §2 i §3. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dniu od dnia publikacji. § 9. Traci moc Uchwala Nr XXVII/296/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju mgr Justyna Nurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.199.1668

  uchwała nr XXVII/296/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

 • DZ. URZ. 2009.416.3002

  uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2051

  uchwała nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2050

  uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2049

  uchwała nr XXII/112//2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu

 • DZ. URZ. 2012.2048

  porozumienie nr 156/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką ? Korubą, zwanym dalej ?Powierzającym? a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Jarosławem Szymczykiem zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań w zakresie ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez jednostki Policji w systemie komputerowym

 • DZ. URZ. 2012.2047

  sprawozdanie nr I Wójta Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.